"absolute majority" - Svensk översättning

EN

"absolute majority" på svenska

EN

absolute majority {substantiv}

volume_up
absolute majority
Parliament's previous compromise was accepted by an absolute majority of this House.
Parlamentets tidigare kompromiss antogs av en absolut majoritet i denna kammare.
An absolute majority of the Ukrainian population are opposed to membership of NATO.
En absolut majoritet av den ukrainska befolkningen motsätter sig ett Nato-medlemskap.
Ms Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.
Simone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning.

Användningsexempel för "absolute majority" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMs Simone Veil is elected president by an absolute majority in the second ballot.
Simone Veil väljs till ordförande med absolut majoritet vid en andra omröstning.
EnglishParliament's previous compromise was accepted by an absolute majority of this House.
Parlamentets tidigare kompromiss antogs av en absolut majoritet i denna kammare.
EnglishAn absolute majority of the Ukrainian population are opposed to membership of NATO.
En absolut majoritet av den ukrainska befolkningen motsätter sig ett Nato-medlemskap.
EnglishSo an absolute majority is required, otherwise the draft Statute will not be adopted.
Det krävs alltså absolut majoritet, annars kommer inte förslaget att antas.
EnglishThe Statute must therefore be adopted by an absolute majority of the Members of Parliament.
Vi skall alltså anta stadgan med absolut majoritet bland parlamentets ledamöter.
EnglishIt deserves the support of a strong absolute majority vote of Members of this Parliament.
Den förtjänar stöd av en stark, absolut majoritet av parlamentsledamöternas röster.
EnglishMr Tőkés obtained 334 votes, more than the absolute majority of 168.
László Tőkés fick 334 röster, vilket är mer än den absoluta majoriteten på 168.
EnglishThere are some amendments that were adopted without an absolute majority that I favoured.
Det finns ändringsförslag som har antagits utan absolut majoritet och jag var för dem.
EnglishMr President, an absolute majority is not the same as the rule of law.
(EN) Herr talman! En absolut majoritet är inte detsamma som rättssäkerhet.
EnglishThere is not the slightest doubt that in this case no absolute majority is required.
Det råder inga som helst tvivel om att det inte behövs någon absolut majoritet i detta fall.
EnglishMembers voting: 449 Blank or void: 13 Votes cast: 436 Absolute majority: 219
Antal röstande: 449 Blanka eller ogiltiga röster: 13 Avgivna röster: 436 Absolut majoritet: 219
EnglishAs you will all have realised, Mr Patrick Cox has obtained an absolute majority of votes cast.
Patrick Cox har som ni alla förstår fått en absolut majoritet av rösterna.
EnglishSince no candidate has obtained an absolute majority, we shall proceed to a third round of voting.
Då ingen kandidat har fått absolut majoritet kommer vi att genomföra en tredje omgång.
EnglishParliament's previous compromise was accepted by an absolute majority of this House.
Detta har ännu en gång antagits av utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi.
EnglishSecondly, the election procedure whereby members are elected by an absolute majority is not ideal.
För det andra är valförfarandet där medlemmar väljs med absolut majoritet inte idealiskt.
EnglishFrom 1 January 2008, the Euro Group will have an absolute majority among the EU members.
Från och med den 1 januari 2008 kommer Eurogruppen att ha absolut majoritet bland EU:s medlemsstater.
EnglishMr Söderman obtained the absolute majority of the votes cast and is thus elected Ombudsman.
Söderman har fått en absolut majoritet av de avgivna rösterna. Han är således vald till ombudsman.
EnglishThis led to an absolute majority with only three votes against.
Detta ledde till en absolut majoritet, med endast tre röster emot.
EnglishHowever, this requires an absolute majority, in other words a majority of the number of elected MEPs.
Detta kräver dock en absolut majoritet, dvs. en majoritet av antalet valda parlamentariker.
EnglishThe code of conduct is adopted by an absolute majority.
Tillämpningen av reglerna för uppförande antas med absolut majoritet.

Synonymer (engelska) till "absolute majority":

absolute majority
English

Liknande översättningar för "absolute majority" på svenska

majority substantiv
absolute adjektiv
absolute dating substantiv
absolute value substantiv
age of majority substantiv
absolute adjective substantiv
absolute homophony substantiv
absolute magnitude substantiv