"absence of" - Svensk översättning

EN

"absence of" på svenska

volume_up
absence of {substantiv}
EN

absence of {substantiv}

volume_up
absence of
An absence of women represents a democratic deficit.
Frånvaro av kvinnor innebär ett demokratiskt underskott.
Fabrications and speculations persist only in the absence of truth.
Lögner och spekulationer kan bara leva vidare i frånvaro av sanningen.
We cannot make decisions in the absence of all of the information.
Vi kan inte ta beslut i frånvaro av all information.
absence of
In the absence of opposition, the European Council may adopt the decision.
avsaknad av invändningar får Europeiska rådet anta beslutet.
In the absence of such an instrument, action by the Council is not possible.
I avsaknad av dylika instrument, kan rådet inte vidta några åtgärder.
In the absence of such a framework, liberalisation is dangerous even if it is gradual.
I avsaknad av en sådan ram är en avreglering farlig, även om den genomförs gradvis.

Användningsexempel för "absence of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Chairman, Mr Libicki, asks the House and the committee to excuse his absence.
Ordföranden Marcin Libicki ber kammaren och utskottet om ursäkt för sin frånvaro.
EnglishThis is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.
Den maskerar dåligt den totala avsaknaden av eftergifter från amerikansk sida.
EnglishI hope that their absence means that they are content with the work we have done.
Jag hoppas att deras frånvaro betyder att de är nöjda med det arbete vi har utfört.
EnglishAn honourable Member made reference to my absence from the vote on this report.
En ärad ledamot omnämnde att jag var frånvarande vid omröstningen av detta betänkande.
EnglishTheir absence seems to be a fact of life, particularly in the healthcare sector.
Det tycks vara ett faktum att sådana saknas, särskilt inom hälso- och sjukvårdssektorn.
EnglishMr President, I would like to thank Mr Ettl in his absence for a good report.
Herr ordförande! Jag vill tacka Ettl i hans frånvaro för ett bra betänkande.
EnglishNo motive, however laudable, can justify the absence of democratic legitimacy.
Inga motiv, hur lovvärda de än är, kan rättfärdiga bristen på demokratisk legitimitet.
EnglishIn the absence of Mr Tavares, I give the floor to Commissioner Malmström.
I Rui Tavares frånvaro ger jag ordet till kommissionsledamot Cecilia Malmström.
EnglishFull employment does not mean the total absence of any form of unemployment.
Full sysselsättning innebär inte fullständig avsaknad av varje form av arbetslöshet.
EnglishI want to thank Mr van Velzen for his work in introducing the debate during my absence.
Jag vill tacka Van Velzen för hans insats att inleda debatten under min frånvaro.
EnglishThe problems caused by the absence of transparency are particularly severe.
De problem som existerar med anledning av bristen på insyn är särskilt akuta.
EnglishIt is important that there should be no criminalization in the absence of malice.
Det är viktigt att ingen kriminalisering sker utan att uppsåt föreligger.
EnglishAt SEK, rates of absence due to illness have fallen every year in the last fi ve years.
Sjukfrånvaron hos SEK:s personal har minskat årligen under de senaste fem åren.
EnglishIn short, what purpose can an armed force have in the absence of any policy?
Kort sagt: vad kan en väpnad armé tjäna till om det inte finns någon form av politik?
EnglishFinally - sadly - commodity prices were conspicuous by their absence from this agenda.
Slutligen så lyste tråkigt nog varupriserna med sin frånvaro från denna dagordning.
EnglishMadam President, I must start by regretting the absence of Commissioner Fischler.
Fru talman! Jag vill börja med att beklaga att kommissionär Fischler inte är närvarande.
EnglishIn the absence of such a framework, liberalisation is dangerous even if it is gradual.
I avsaknad av en sådan ram är en avreglering farlig, även om den genomförs gradvis.
EnglishThis is the second time this week that a Dutch minister is obvious by his absence.
Det är andra gången den här veckan som vi saknar en nederländsk minister.
EnglishI wonder how we can tackle such a sensitive issue in the absence of such a study.
Jag undrar hur vi kan behandla en så känslig fråga utan en sådan studie.
EnglishSecondly, there is a real absence of the legislators' dialogue in this debate.
För det andra saknas verkligen lagstiftningsdialogen i den här debatten.

"absence of gravity" på svenska

absence of gravity
Swedish
  • frånvaro av gravitation
  • avsaknad av gravitation
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"absence of guidelines" på svenska

absence of guidelines
Swedish
  • Avsaknad av riktlinjer
Mera chevron_right

Liknande översättningar för "absence of" på svenska

absence substantiv
of preposition