EN

above {adverb}

volume_up
above
Note that the policies & processes outlined above also apply to mobile visits.
Policyerna och procedurerna ovan gäller också mobilbesök.
We have abstained from voting in this vote because of the above-mentioned conflict.
Vi har avstått från att rösta vid denna omröstning på grund av ovan nämnda konflikt.
In addition to following the policies above, we also have specific review posting guidelines.
Förutom policyerna ovan har vi också specifika riktlinjer för recensioner.
The Paragraph Style directly above the insertion line is assigned the new format.
Styckeformatmallen som står direkt ovanför infogningslinjen får det nya formatet.
You can display the measurement above, in or under the dimension line.
Du har möjlighet att placera visningen av måttet ovanför, genom eller nedanför dimensioneringslinjen.
By default, the graphic is inserted so that it is centered above the current paragraph.
I standardinställningen infogas grafikobjektet centrerat ovanför det aktuella stycket.
Right now, there must be no falling out between groups on the right, and those on the left or in the centre, above or below.
Det vi för ögonblicket måste göra är att inte komma ihop oss, vänster och höger, mitten och upptill eller nertill.
I have seen the first designs in Austria, but I was somewhat surprised that "Euro' is printed above the euro, but "Eurocent' is printed above the cent.
Jag har sett de första utkasten i Österrike, men jag var ändå något förvånad över att det å ena sidan på euron upptill står euro, men att det på centen upptill också står eurocent.
I have seen the first designs in Austria, but I was somewhat surprised that " Euro ' is printed above the euro, but " Eurocent ' is printed above the cent.
Jag har sett de första utkasten i Österrike, men jag var ändå något förvånad över att det å ena sidan på euron upptill står euro, men att det på centen upptill också står eurocent.
I refer here above all to our closest neighbours Ukraine and Moldova.
Jag hänvisar här ovan till våra närmaste grannar Ukraina och Moldavien.
British Conservatives do not like to abstain in the fight against racism but must do so on this occasion for the above reasons.
De brittiska konservativa ledamöterna vill inte avstå från att rösta i kampen mot rasism, men tvingas till det av de skäl som nämns här ovan.
So every day, there's a field trip where they together create a book -- you can see it being typed up above.
Så varje dag så har vi en klass som tillsammans skriver en bok; ni kan se den skrivas där ovan.
Confidence cannot be enforced from above by harmonising legislation.
Förtroende kan inte införas ovanifrån genom harmonisering av lagstiftning.
Similarly, the policy of every Member State should be coordinated from above.
På liknande sätt bör varje medlemsstats politik samordnas ovanifrån.
Quotas should not be forced upon the Member States from above.
Medlemsstaterna får inte åläggas några tvingande kvoter ovanifrån.

Användningsexempel för "above" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn a civilised society, we must put the safety of our children above everything.
I ett civiliserat samhälle måste vi sätta våra barns säkerhet framför allt annat.
EnglishAbove all, we have to remember the principles upon which the budget is drawn up.
Vi måste framför allt komma ihåg enligt vilka principer budgeten har upprättas.
EnglishThe above points reflect the principal areas emerging from my own consultations.
Ovanstående punkter avser de huvudområden som kom fram under mina egna samråd.
EnglishAbove all, we said, this must be a decision of politicians, and not of lawyers.
Framför allt fastslog vi att detta måste beslutas av politiker, inte av jurister.
EnglishThe Paragraph Style directly above the insertion line is assigned the new format.
Styckeformatmallen som står direkt ovanför infogningslinjen får det nya formatet.
EnglishNo one wants to be exposed to this criticism and, above all, this responsibility.
Ingen vill bli utsatt för denna kritik, och framför allt vara ansvarig för detta.
EnglishIt certainly has to be neutral and, above all, it must have prospects of success.
Den måste givetvis vara neutral och måste framför allt ha utsikter att lyckas.
EnglishEurope, too, must do more, however, above all, in terms of better coordination.
Men även EU måste göra mer, framför allt när det gäller förbättrad samordning.
EnglishAnd, above all, there are no uniform safety standards for nuclear power stations.
Men framför allt finns det ingen enhetlig säkerhetsstandard för atomkraftverk.
EnglishMr President, I should like above all to thank the rapporteur for this report.
Herr talman, först och främst vill jag tacka föredragaren för detta betänkande.
EnglishIn almost a quarter of agricultural land, they are even well above the limit value.
På nästan en fjärdedel av ytorna ligger den till och med klart över gränsvärdet.
EnglishIt is certainly the line of least resistance, but above all it is a cunning ploy.
Då följer han säkert minsta motståndets lag, men det är ett synnerligt smart drag.
EnglishOver and above that, though, there must be a single dream to unite us as Europeans.
Utöver detta måste det dock finnas en gemensam dröm att förena oss som européer.
EnglishFor this reason, and with reservations as above, I have voted against the report.
Av detta skäl, och med ovanstående reservationer, har jag röstat emot betänkandet.
EnglishAs far as consumers are concerned, this strategy is designed above all for them.
När det gäller konsumenterna är denna strategi utformad framför allt för dem.
EnglishNo compensation is available above 100 000 signatures (EUR 0.005 per signature).
Ingen kompensation ges för över 100 000 underskrifter (0,005 euro per underskrift).
EnglishEducation systems must be efficient, equitable and, above all, freely accessible.
Utbildningssystem måste vara effektiva, jämlika och framför allt avgiftsfria.
EnglishAbove all, I think, it can remind the Member States of their own responsibilities.
Det kan framför allt, anser jag, påminna medlemsstaterna om deras eget ansvar.
EnglishAbove all, it meets their demands for simplifying the management of the funds.
Först och främst uppfyller den deras krav om att förenkla hanteringen av fonderna.
EnglishAbove all, the Commission welcomes Parliament's proposals for a Community body.
Framför allt välkomnar kommissionen parlamentets förslag om en gemenskapsmyndighet.

Synonymer (engelska) till "above":

above
above all
above-mentioned