EN

about-turn {substantiv}

volume_up
1. allmänt
I would still like to believe in an about-turn by Europe.
Jag vill fortfarande hoppas på en helomvändning från Europeiska unionen.
This about-turn must not lead to a change of direction that upsets the balance of the European institutions.
Denna helomvändning får inte innebära att balansen rubbas mellan EU:s institutioner.
I ask you to make this about-turn, and in doing so, give our priorities a new direction.
Jag uppmanar er att göra denna helomvändning och därigenom ge våra prioriteringar en ny inriktning.
2. bildligt
about-turn
Following their political about-turn in March, our African partners expressly called on the EU to be patient.
Efter sin politiska kovändning i mars uppmanade våra afrikanska partners EU att visa tålamod.
   – Mr President, I should like to express my total opposition to this about-turn, which amounts to a pathetic surrender to the demands of the new President of Iran, Mahmoud Ahmadinejad.
Jag skulle vilja tala om att jag helt motsätter mig denna kovändning, som innebär en patetisk kapitulation inför Irans nye president Mahmoud Ahmadinejads krav.

Användningsexempel för "about-turn" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt also brings about openness, which in turn produces security.
Därigenom åstadkommer vi också öppenhet, vilket i sin tur ger säkerhet.
EnglishHowever, we are extremely worried about the turn being taken by the debates between the Member States.
Vi är emellertid ytterst oroade för hur debatterna mellan medlemsstaterna utvecklats.
EnglishI ask you to make this about-turn, and in doing so, give our priorities a new direction.
Jag uppmanar er att göra denna helomvändning och därigenom ge våra prioriteringar en ny inriktning.
EnglishI would still like to believe in an about-turn by Europe.
Jag vill fortfarande hoppas på en helomvändning från Europeiska unionen.
EnglishThis about-turn must not lead to a change of direction that upsets the balance of the European institutions.
Denna helomvändning får inte innebära att balansen rubbas mellan EU:s institutioner.
EnglishIf you would've told me about the turn... maybe before we passed it...
Om du hade talat om svängen... innan vi kört förbi den...
EnglishFollowing their political about-turn in March, our African partners expressly called on the EU to be patient.
Efter sin politiska kovändning i mars uppmanade våra afrikanska partners EU att visa tålamod.
EnglishInternational society, guided by common sense and rationalism, has completed an enormous about-turn.
Det internationella samfundet, drivet av sunt förnuft och rationalism, har genomgått en enorm förändring.
EnglishWhat a turn-about for the United Kingdom and for Europe!
Vilken revolution för Förenade kungariket och för Europa!
English(BG) The second year of Bulgaria's membership to the European Union is about to turn fatal for many Bulgarian dairy farmers.
(BG) Två år efter Bulgariens inträde i EU går många bulgariska mjölkbönder på knäna.
EnglishWe should be very pleased about this awakening of democratic awareness and about the broad popular turn-out.
Vi borde vara mycket glada över denna plötsliga demokratiska medvetenhet och över det stora valdeltagandet.
EnglishFollowing the recognition of East Timor’ s independence, it was clear that the situation was not about to take a turn for the better.
Vi hade fattigdomen, eftersom Östtimor som vi vet är ett av världens fattigaste länder.
EnglishThe government of the Federal Republic of Germany - led by the Federal Chancellor - has done a complete about-turn.
Regeringen i den Federala Republiken Tyskland - som leds av förbundskanslern - har gjort en helomvändning.
EnglishThat is why I make this appeal to those who hold power in Iran: change; turn about, before it is too late.
Det är därför som jag på detta sätt vädjar till dem som har makten i Iran: ändra er, vänd om, innan det är för sent.
EnglishWe should be very pleased about this awakening of democratic awareness and about the broad popular turn-out.
Jag var medlem i den observatörsdelegation som skulle bevaka valet, och jag såg med egna ögon hur valet genomfördes.
EnglishI regard that as shameful and as a flagrant about-turn on the road towards compliance with the Copenhagen criteria.
Jag tycker att det är skamligt och en flagrant helomvändning på vägen mot efterlevnad av Köpenhamnskriterierna.
EnglishFollowing the recognition of East Timor’s independence, it was clear that the situation was not about to take a turn for the better.
Det stod klart att situationen inte skulle utvecklas positivt efter erkännandet av Östtimors självständighet.
EnglishThat is a real about-turn.
EnglishWe have executed something of an about-turn here, but I think that it is in everyone's interest for us to be able support this directive or this proposal.
Vi har här gjort en riktig helomvändning, men jag tror att vi i allas intresse kan stödja detta direktiv eller detta förslag.
EnglishIn this process, there has not been any significant about-turn in budgetary methodology, the criteria for the global distribution of funds not having undergone any changes.
Stödet för bättre konkurrenskraft i EU får inte vara till nackdel för ekonomier som för närvarande har en sämre konkurrenskraft.

Liknande översättningar för "about-turn" på svenska

about preposition
about adverb
turn substantiv