EN

about {adverb}

volume_up
1. allmänt
2. "around"
In fact, the currency convergence costs represent about 20 % of the total.
I själva verket utgör valutakonvergenskostnaderna omkring 20 procent av totalsumman.
At the end of the day, it was never about figures, but about political will.
När allt kommer omkring handlade det aldrig om siffror utan om politisk vilja.
These other products account for only about 5 % of the total market.
Övriga tobaksvaror utgör omkring 5 procent av den totala marknaden.
3. "round"
about (även: roundly, round)
The Dutch fishing fleet is responsible for about 1% of the total CO2 emissions.
Den holländska fiskeflottan är ansvarig för runt 1 procent av de totala koldioxidutsläppen.
He was about 16 years old, and we were all about 12 years old -- younger guys.
Han var väl runt 16, och vi var runt 12; småpojkar.
Nothing more, nothing less, so let us not beat about the bush.
Det handlar inte om något annat, vi kommer inte runt frågan.
4. "approximately"
About 2 million people are currently employed in the European textile industry.
För närvarande sysselsätter Europas textilindustri ungefär två miljoner människor.
And about 10 percent of the visually impaired people get visual hallucinations.
Och ungefär tio procent av de med synnedsättning får synhallucinationer.
According to Eurostat, only about 2 % of the people really know what is going on.
Enligt EUROSTAT har ungefär 2 % av medborgarna fått någon information.

Användningsexempel för "about" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishShe told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”
EnglishOur range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
Här finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.
EnglishWho is talking about the purchasing power required to revive the internal market?
Vem talar om den köpkraft som krävs för att den inre marknaden ska återupplivas?
EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
I slutändan handlar allt om att arbeta tillsammans för att tjäna EU:s medborgare.
EnglishThe Gospel story about the mote and the log often comes to mind in this context.
Man påminns ofta om Bibelns liknelse om grandet och bjälken i detta sammanhang.
EnglishThat brings me to the third question: what about the price of the communications?
Det leder mig till den tredje frågan: hur är det med priset för kommunikationen?
EnglishIf handled in the right way, globalisation has something very positive about it.
Om den hanteras på rätt sätt innebär globaliseringen någonting mycket positivt.
EnglishSeveral questions were asked about comparing the situation between Member States.
Det har ställts ett par frågor om att jämföra situationen i olika medlemsstater.
EnglishWe nonetheless wish to emphasise that we are doubtful about the proposal as such.
Vi vill dock understryka att vi ställer oss tveksamma till förslaget som sådant.
EnglishI shall mention briefly some things we fought over and had great debates about.
Jag skall kort beröra några saker som vi grälade och hade stora diskussioner om.
EnglishAs a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
Som medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
EnglishIn the final analysis, this is about one of the Union’s common external borders.
Vid en slutlig analys handlar detta om en av unionens gemensamma yttre gränser.
EnglishI just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.
Jag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.
EnglishIt is not about diluting the availability of health services for women in need.
Det handlar inte om att urvattna tillgången till sjukvård för behövande kvinnor.
EnglishThere can be no doubt about the importance of balance between these two pillars.
Det kan inte råda någon tvekan om hur viktig balansen är mellan dessa två pelare.
EnglishI had grave reservations about the amendment that was submitted in the committee.
Jag hade stora betänkligheter kring det ändringsförslag som förelades utskottet.
EnglishLearn more about every section of a Place Page by taking this interactive tour.
Läs mer om de olika delarna av en platssida genom den här interaktiva rundturen.
EnglishThe Davignon group has done good preparatory work, there is no doubt about that.
Davignongruppen har presterat ett bra förarbete. Det råder det inget tvivel om.
EnglishThey should not be about creating additional layers of bureaucracy and red tape.
De skall inte handla om att skapa ytterligare byråkrati och snåriga bestämmelser.
EnglishA question has also been raised about discussions to be held at political level.
Det ställdes även en fråga om de diskussioner som skall äga rum på politisk nivå.