EN

abomination {substantiv}

volume_up
abomination (även: anathema)
In Russian eyes, the transfer of sovereignty is an abomination, not a way of securing peace.
För Ryssland är det en styggelse att ge upp makt, inte ett sätt att säkra fred.
You also have to convince your colleagues on the Council that protectionism is an abomination.
Ni har också att övertyga era kolleger i rådet att protektionism är en styggelse.
Protectionism is an abomination - even for a former Maoist.
Protektionism är en styggelse - till och med för en gammal maoist.

Användningsexempel för "abomination" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut the abomination growing in her womb...... was a betrayal of me and of the coven!
Men styggelsen som växte i hennes sköte...... var ett förräderi mot mig och mot pakten!
EnglishIn Russian eyes, the transfer of sovereignty is an abomination, not a way of securing peace.
För Ryssland är det en styggelse att ge upp makt, inte ett sätt att säkra fred.
EnglishYou also have to convince your colleagues on the Council that protectionism is an abomination.
Ni har också att övertyga era kolleger i rådet att protektionism är en styggelse.
EnglishCommissioner, we want to work together to prevent this kind of abomination.
Herr kommissionsledamot, vi vill arbeta tillsammans för att förebygga denna sorts vidrigheter.
EnglishProtectionism is an abomination - even for a former Maoist.
Protektionism är en styggelse - till och med för en gammal maoist.
EnglishTrafficking in human beings is an abomination that the European Union unfortunately cannot ignore.
skriftlig. - (FR) Människohandel är en styggelse som Europeiska unionen tyvärr inte kan ignorera.
EnglishI think that the ethnic cleansing and the forced exodus of the people is an abomination and a crime.
Jag anser att den etniska rensningen och den påtvingade massutvandringen är en fasa och ett brott.
EnglishMy country will never accept such an abomination again.
Mitt land kommer aldrig igen att acceptera en sådan styggelse.
EnglishMuslims and Christians have united - a first in the country - to condemn this abomination.
Muslimer och kristna har gått samman - för första gången i landets historia - för att fördöma denna förkastliga företeelse.
EnglishWe cannot want to import this abomination into the EU.
Vi kan inte vilja importera denna styggelse till EU.
English   Mr President, the death penalty is an abomination.
   – Herr talman! Dödsstraffet är en styggelse.
EnglishThis is indeed an abomination in economic and human terms, but it is also a real provocation in political terms.
Detta är verkligen avskyvärt i ekonomiska och mänskliga termer, men det är också en reell provokation i politiska termer.
EnglishThere is a need for really vigorous efforts to combat this abomination, this terrible act, wherever it occurs.
Det krävs verkligen krafttag för att man skall kunna bekämpa denna ovana, denna fruktansvärda handling var den än förekommer.
EnglishIf national governments attempt to pass this without consulting the people, it will be a constitutional abomination.
Om de nationella regeringarna försöker få igenom detta utan att rådfråga folket är det ett konstitutionsvidrigt förfarande.
EnglishThe events at Christmas, when the occupying forces interrupted mass in Rizokarpaso in occupied Cyprus, were an abomination.
Händelserna i julas, när ockupationsstyrkorna avbröt mässan i Rizokarpaso i den ockuperade delen av Cypern, var avskyvärda.
EnglishHank Morgan was an abomination to God.
EnglishHe began his research at the London-based Institute of Education with the belief that private education was actually an abomination.
Han började sin forskning vid det Londonbaserade Institute of Education i tron att privat utbildning var en verklig styggelse.
EnglishIt is an abomination for both Russia and Europe, and the war may have far-reaching consequences for peace in our part of the world.
Det är en styggelse för Ryssland, men även för Europa, och kriget kan få långtgående konsekvenser för freden i vår del av världen.
EnglishThey are an abomination.
EnglishMany of my fishermen are doing mixed fishing, and for them, discards are more than a waste and a contradiction: they are an abomination.
Många av mina fiskare sysslar med blandat fiske och för dem är kastandet av fångst överbord mer än slöseri och en motsägelse: det är avskyvärt.