"abolition" - Svensk översättning

EN

"abolition" på svenska

volume_up
abolition {substantiv}
SV

"abolition" på engelska

EN

abolition {substantiv}

volume_up
1. allmänt
For the EU Member States, these values include abolition of the death penalty.
I dessa värderingar ingår i unionens medlemsstater avskaffande av dödsstraffet.
Abolition of the conference system will bring significant opportunities.
Ett avskaffande av systemet med konferenser kommer att skapa stora möjligheter.
Abolition of discrimination in transport rates and conditions (debate)
Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor (debatt)
My first point, Mrs Neyts-Uyttebroeck, is that I am not talking about abolition.
Först och främst talar jag inte om upphävande, fru ordförande.
This is not a Deregulation Commission: as I have said, European integration is based on the law, not on the abolition of law.
Som jag har sagt grundar sig integrationen inom EU på lagen, inte på upphävande av lagen.
We must not underestimate the exceptional importance that the gradual abolition of visas would have for this region.
Vi får inte underskatta den ytterst stora vikt som ett gradvist upphävande av viseringskraven kan ha för denna region.
abolition
However, I consider guaranteeing a system of abolitions for the health sector to be positive.
Jag anser emellertid att det är positivt med ett system med slopande för hälsosektorn.
Second, the abolition of the storage levy scheme will inject an element of competition into the highly distorted market.
För det andra kommer ett slopande av ordningen med lagringsavgifter att införa ett konkurrensinslag på den högst snedvridna marknaden.
The battle against smoking, which, in my view, is essential, should not involve the reduction or abolition of this production, as some of my colleagues have suggested.
Kampen mot tobaksmissbruk, som jag anser nödvändig, går inte genom en minskning eller ett slopande av produktionen som vissa kolleger begär.
abolition
2. historievetenskap
abolition
We must put an end to this horrifying threat, as proposed by the "Abolition 2000' international network which embraces over a thousand organizations worldwide.
Vi måste få ett slut på detta fruktansvärda hot, vilket föreslås av det internationella nätverket " Abolition 2000" , som just nu samlar mer än ett tusental organisationer i världen.
We must put an end to this horrifying threat, as proposed by the " Abolition 2000 ' international network which embraces over a thousand organizations worldwide.
Vi måste få ett slut på detta fruktansvärda hot, vilket föreslås av det internationella nätverket " Abolition 2000 ", som just nu samlar mer än ett tusental organisationer i världen.
SV

abolition {utrum}

volume_up
1. historievetenskap
Vi måste få ett slut på detta fruktansvärda hot, vilket föreslås av det internationella nätverket " Abolition 2000" , som just nu samlar mer än ett tusental organisationer i världen.
We must put an end to this horrifying threat, as proposed by the "Abolition 2000' international network which embraces over a thousand organizations worldwide.
Vi måste få ett slut på detta fruktansvärda hot, vilket föreslås av det internationella nätverket " Abolition 2000 ", som just nu samlar mer än ett tusental organisationer i världen.
We must put an end to this horrifying threat, as proposed by the " Abolition 2000 ' international network which embraces over a thousand organizations worldwide.

Användningsexempel för "abolition" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFor the EU Member States, these values include abolition of the death penalty.
I dessa värderingar ingår i unionens medlemsstater avskaffande av dödsstraffet.
EnglishUS abolition of the death penalty would similarly represent global leadership.
USA:s avskaffande av dödstraffet skulle likaså innebära ett globalt ledarskap.
EnglishFinally, I will deal with CE-marking and the abolition of national labelling.
Jag ska till sist ta upp CE-märkningen och avskaffandet av nationell märkning.
EnglishAs long as this has not been done, there should be no abolition of duty-free sales.
Så länge detta inte har skett skall ingen avveckling av taxfree-försäljningen ske.
EnglishOur main goal, however, is to advocate the abolition of the death penalty in general.
Vårt främsta mål är dock att förespråka avskaffandet av dödsstraff i allmänhet.
EnglishOnce again, and I hope not in vain, we call for the abolition of the death penalty.
Återigen, och jag hoppas inte förgäves, kräver vi att dödsstraffet avskaffas.
EnglishI also oppose the permanent abolition of the quota system scheduled for 2015.
Jag är också mot det permanenta avskaffandet av kvotsystemet som planeras till 2015.
EnglishWe welcome the abolition of the notification requirement for competition agreements.
Vi gläder oss åt avskaffandet av anmälningsskyldigheten för konkurrensavtal.
EnglishI think the abolition of design rights in respect of visible car parts is long overdue.
Jag anser att det är hög tid att avskaffa formskyddet för synliga reservdelar.
EnglishFourthly, we said that we wanted the abolition of all restrictions to external travel.
För det fjärde sa vi att vi ville att man avskaffade alla hinder mot utrikes resor.
EnglishAbolition of the conference system will bring significant opportunities.
Ett avskaffande av systemet med konferenser kommer att skapa stora möjligheter.
EnglishInitially the emphasis was on the abolition of frontiers and internal controls.
För det första har emfasen riktat sig mot borttagande av gränser och interna kontroller.
EnglishThe key point in inclusion is education and the abolition of segregation in schools.
Nyckeln till införlivande är utbildning och avskaffandet av segregeringen i skolorna.
EnglishOne of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure.
En av de viktigaste frågorna gäller avskaffandet av exekvaturförfarandet.
EnglishFor all these reasons, I do not support the abolition of the milk quota system.
Av dessa anledningar stöder jag inte avskaffandet av mjölkkvotsystemet.
EnglishThe abolition of internal border controls is an enormous success of European integration.
Avskaffandet av inre gränskontroller är en enorm framgång för integrationen i EU.
EnglishThe abolition of fixed book pricing results in increased competition and lower prices.
Ett avskaffande av det fasta bokpriset resulterar i ökad konkurrens och lägre priser.
EnglishThat debate ended with the abolition of the book price-fixing agreement.
Debatten avslutades med att man frångick överenskommelsen om fasta bokpriser.
English(IT) Mr President, the Seppänen report comments on the abolition of the ECSC.
(IT) Herr talman! Seppänen lägger i sitt betänkande synpunkter på nedläggningen av EKSG.
EnglishWe are talking about the principle of equal treatment and the abolition of hidden subsidies.
Vi talar om principen om lika behandling och avskaffandet av dolda subventioner.

Synonymer (engelska) till "abolition":

abolition