EN

ability {substantiv}

volume_up
Our ability -- Men's ability to read maps... to navigate, makes us useful.
Vår förmåga, mäns förmåga, att läsa kartor gör oss nyttiga.
This demonstrates Parliament's ability to negotiate effectively with other institutions.
Det visar på parlamentets förmåga att förhandla effektivt med andra institutioner.
This requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
ability (även: endowment, gift, power, talent)
This legislation will encourage employers to seek to use the talents, the ability, the experience of all people in our society.
Denna lagstiftning skall uppmuntra arbetsgivare att sträva efter att använda talang, förmåga och erfarenhet hos alla människor i vårt samhälle.
That is incredibly important, and I believe that your Vice-President, Margot Wallström, has the required talents and ability to communicate.
Detta är oerhört viktigt, och jag anser att er vice ordförande, Margot Wallström, har den talang och förmåga som krävs för att nå ut till människor.
(Laughter) (Applause) You know, to me, human communities depend upon a diversity of talent, not a singular conception of ability.
(Skratt) (Applåder) Ni vet, för mig, är mänskliga samhällen beroende av diverse talanger, inte en singel uppfattning av förmåga.
In case we lose touch with Mr Jarzembowski, I would like to tell him that we will always remember the ability he demonstrated on that committee.
Om vi skulle tappa kontakten med Georg Jarzembowski vill jag tala om för honom att vi alltid kommer att minnas den skicklighet han visade i det utskottet.
A special thank you goes to Mrs Almeida Garrett, who has succeeded in putting her case with great ability, and has also been successful in conducting intelligent mediation.
Ett speciellt tack går till Almeida Garrett, som med stor skicklighet har underbyggt sin ståndpunkt och även har lyckats hitta en intelligent medelväg.
One of the most important issues we need to stress here tonight is that this Parliament has the ability, the innovation and indeed the skill to meet deadlines.
En av de viktigaste frågorna som vi måste betona här i kväll är att detta parlament har förmåga, innovation och förvisso skicklighet att hålla tidsgränser.
We therefore believe that he deserved to receive a list of Commission candidates with the talent and ability to help make a reality of his ambitious plans.
Vi anser därför att han förtjänade en lista med kandidater till kommissionen med en begåvning och förmåga som skulle kunna bidra till att förverkliga hans ambitiösa planer.
For example, the boy from the north of England who had learning difficulties and was written off by the education service, but was then found to have musical ability.
Som exempel kan nämnas pojken från norra England som hade inlärningssvårigheter och som avfärdades av utbildningsförvaltningen, men sedan upptäckte man att han var en musikalisk begåvning.
At the dawn of the 21st century, we should send a message to the world that the EU recognises the ability in all, the right to equal treatment and equal access to opportunity.
Så här i början av 2000-talet, borde vi sända ett budskap till världen att Europeiska unionen erkänner alla människors begåvning, rätten till likabehandling och tillgång för alla till möjligheter.
Members of the Court should be appointed on the basis of their ability and specific skills, not on the basis of their nationality.
Revisionsrättens ledamöter bör utnämnas på grundval och sin duglighet och sina särskilda färdigheter, inte på grundval av sin nationalitet.
A driver will have to hold an individual licence attesting to his general abilities, which will be valid throughout the Community.
En förare kommer att behöva ha ett personligt förarbevis som intygar hans allmänna duglighet, och det kommer att gälla i hela gemenskapen.
In view of the fact that there are only seven members of the panel and that their task is a very responsible one, it is important they be persons of impeccable reputation and high ability.
Eftersom kommittén endast har sju ledamöter och de har en mycket ansvarsfull uppgift är det viktigt att de är personer med klanderfritt anseende och hög duglighet.
There is a particular focus on the children's aptitudes and abilities.
Man arbetar särskilt utifrån barnens fallenhet och förmåga.
ability

Användningsexempel för "ability" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat will mean an ability to manufacture nuclear weapons on an industrial scale.
Detta kommer att göra det möjligt att tillverka kärnvapen i industriell skala.
EnglishWe must try to counter this phenomenon of hooliganism to the best of our ability.
Jag anser att man ändå måste försöka att på bästa sätt motarbeta huliganismen.
EnglishIt is hope and confidence that give us the ability to take on the case for reform.
Det är hopp och tillförsikt som ger oss möjlighet att ta itu med reformuppgiften.
EnglishThis requires an ability to take the lead on broadband and use of the Internet.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
EnglishHowever, it is clearly wrong that a lot will depend on a patient's ability to pay.
Det är däremot helt fel att så mycket ska bero på patientens möjlighet att betala.
EnglishI also congratulate him on his ability, so to speak, to wear three hats at once!
Jag vill också gratulera er till vad man kan kalla att jämka ihop de tre önskemålen!
EnglishAll we have is the ability to make known what we want in own-initiative reports.
Allt vi har är möjlighet att tillkännage vad vi vill genom våra initiativbetänkanden.
EnglishWe need to manage crises on our own and not to transfer this ability to other bodies.
Vi måste hantera kriserna själva och inte överföra kapaciteten till andra organ.
EnglishSome people have the ability to relax and stay balanced wherever they may be.
Vissa människor kan finna ro och behålla balansen oavsett var de befinner sig.
EnglishOur ability to address this problem has to be an essential element in what we do.
Vår förmåga att ta itu med detta problem måste vara ett viktigt inslag i vad vi gör.
EnglishIt required the will to do it plus the ability to accept the compromise required.
Det krävdes vilja och en förmåga att acceptera den nödvändiga kompromissen.
EnglishWe have the ability to take steps against discrimination, and we must do so.
Vi har möjlighet att vidta åtgärder mot diskriminering, och vi måste göra det.
EnglishThe Government has to show its willingness and ability to take more effective action.
Regeringen måste visa att den är redo och i stånd att vidta effektivare åtgärder.
EnglishWhat comforts me is our proven ability to work together when times get tough.
Det som tröstar mig är vår dokumenterade förmåga att samarbeta i svåra tider.
EnglishIt is crazy to be doing that without having the ability to have a political dialogue.
Det är vansinnigt att göra det utan att ha möjlighet att föra en politisk dialog.
EnglishOur ability to enlarge must go hand in hand with other countries' ability to accede.
Det måste ske en parallell utveckling av utvidgnings- och anslutningsförmågan.
EnglishBy extension, you lose the ability to control your own economic development.
I förlängningen förlorar man möjligheten att styra sin egen ekonomiska utveckling.
EnglishIt does add value to our ability to get value for money in the institutions.
Det tillför värde till vår förmåga att få valuta för pengarna vid institutionerna.
EnglishThis requires the ability to become a leader in terms of broadband and Internet use.
Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och internetanvändning.
EnglishIt also makes demands of our ability to operate in an international context.
Det ställer också krav på vår förmåga att verka i det internationella sammanhanget.

"ability grouping" på svenska

ability grouping
Swedish
  • förmåga gruppering
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "ability":

ability
English