EN

to abide [abided|abided] {verb}

volume_up
It is our political responsibility as politicians to devise those tools for Europe's digital environment, which will allow our Internet users to remain law-abiding consumers.
Det är vårt politiska ansvar som politiker att utforma dessa verktyg för Europas digitala miljö, som gör att våra Internetanvändare kan förbli laglydiga konsumenter.
to abide (även: to linger, to live)

Användningsexempel för "to abide" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe must abide by the political agreement reached by the Council of Ministers in June.
Vi kan inte gå längre än det politiska avtal som ministerrådet antog i juni i år.
EnglishOne of the keys to overcome this is to abide by the financial perspectives.
En av lösningarna för att övervinna detta är att foga sig efter budgetramarna.
EnglishIt is incumbent on nations to abide by their obligations under these treaties.
Nationerna är skyldiga att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa fördrag.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Jag får vänligt men bestämt be att ni håller er till er tilldelade talartid.
EnglishOur industries abide by the Kyoto regulations, while the American ones fail to do so.
Vår industri rättar sig efter Kyotobestämmelserna, medan amerikanerna inte gör det.
EnglishBy posting in this forum, you agree to abide by the aforementioned rules.
Genom att skriva inlägg på forumet förbinder du dig att följa ovanstående regler.
EnglishWe want the Stability and Growth Pact; let us abide by it and implement it.
Vi vill ha stabilitets- och tillväxtpakten; låt oss stå fast vid och genomföra den.
EnglishWe now have strict rules and I hope we shall truly be able to abide by them.
Vi har stränga regler nu och jag hoppas att vi verkligen kommer att kunna följa dem.
EnglishWe therefore appeal to our American friends to abide by the principles of human rights.
Vilken skada gör man inte dessa människor, och hur orättvist behandlas de inte!
EnglishMember States must abide by the Charter's provisions when applying EU legislation.
Medlemsstaterna måste följa bestämmelserna i stadgan när de tillämpar EU-lagstiftning.
EnglishI do not think, therefore, that we should abide by the obligation in this respect.
Jag anser därför inte att vi skall stå fast vid kravet i det hänseendet.
EnglishThe Council therefore called on all parties to abide in full by their commitments.
Rådet uppmanade därför alla parter att fullt ut fullgöra sina åtaganden.
EnglishParliament and the Commission have declared that they would abide by it.
Parlamentet och kommissionen har redan förklarat att man tänker respektera stadgan.
EnglishThe Council therefore called on all parties to abide in full by their commitments.
Rådet har ännu inte informerats om resultatet av en sådan utvärdering.
EnglishI hope that you will also abide by this rule in your legislative proposal.
Jag hoppas att ni även kommer att stå fast vid denna regel i ert förslag.
EnglishHowever, the Member States have a political commitment to abide by its provisions.
Medlemsstaterna har emellertid ingått ett politiskt åtagande att följa kodens bestämmelser.
EnglishParliament should equip itself with far more stringent rules of procedure and abide by them.
Parlamentet bör anta mycket strängare förfarandemässiga regler och följa dessa.
EnglishThat may, and must, change but until it does we have to abide by the subsidiarity principle.
Det kan, och måste, ändras men tills dess måste vi följa subsidiaritetsprincipen.
EnglishWe need ground rules for democracy, and in the end we must also abide by them.
Vi behöver spelregler för demokratin och vi måste när allt kommer omkring också iaktta dem.
EnglishOnce again, Hungary should abide by the rule of law and follow democratic rules.
Jag upprepar: Ungern bör stå fast vid rättsstatsprincipen och följa de demokratiska reglerna.

Synonymer (engelska) till "abiding":

abiding
abidance
law-abiding
English