EN

abated {perfektparticip}

volume_up
abated (även: laid off)
Although the armed clashes have abated somewhat at present, we must push for a political solution to be found to this conflict.
Just nu har de väpnade sammanstötningarna minskat något, men det hindrar inte att vi måste verka för en politisk lösning på konflikten.

Användningsexempel för "abated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAs we speak, floods and their consequences have not yet abated.
Medan vi talar här har översvämningarna och deras konsekvenser ännu inte dämpats.
EnglishAlthough the fishermen have been warned, the difficulties have not abated.
Yrkesfiskarna är underrättade, men svårigheterna är inte undanröjda.
EnglishWe understand that these concerns have abated somewhat in recent weeks and that consumption forecasts have now improved significantly.
Vi förstår att denna oro har avtagit något under de senaste veckorna och att konsumtionsutsikterna nu har förbättrats avsevärt.
EnglishAlthough the armed clashes have abated somewhat at present, we must push for a political solution to be found to this conflict.
Just nu har de väpnade sammanstötningarna minskat något, men det hindrar inte att vi måste verka för en politisk lösning på konflikten.
EnglishThat storm abated.
EnglishThe international crisis has abated a little, but that does not mean it has been resolved, so we must remain vigilant and bear in mind the results of our debates.
Den internationella krisen har fått en lugnare vändning, men den är inte löst för det; vi måste förbli vaksamma och påminna oss om resultaten under våra debatter.
EnglishAs the Commission will be aware, the decision to establish a landfill site in the area of Grammatiko in Attica has met with a storm of social unrest which has not yet abated;
Som Europeiska kommissionen känner till vållade beslutet att anlägga en avfallsdeponi i området Grammatiko på Attika kraftiga samhällsprotester, vilka fortsätter än i dag.
English   Mr President, although the price of crude oil has tripled on the world market within the past three years, the insatiable hunger of mankind for energy does not seem to have abated.
   Herr talman! Trots att priset på råolja har tredubblats på världsmarknaden under de senaste tre åren, verkar människans omättliga hunger efter energi inte ha dämpats.

Synonymer (engelska) till "abatement":

abatement