"a wide range of" - Svensk översättning

EN

"a wide range of" på svenska

EN

a wide range of [exempel]

volume_up
This report has tried to tackle such a wide range of difficult technical issues.
Det här betänkandet har försökt behandla ett brett spektrum av svåra tekniska frågor.
It is a very balanced piece of work covering quite a wide range of views.
Det är ett mycket balanserat arbete och täcker ett brett spektrum av åsikter.
It outlines a wide range of measures to reduce the current high youth unemployment.
Detta initiativ omfattar ett brett spektrum av olika åtgärder för att minska dagens höga ungdomsarbetslöshet.

Användningsexempel för "a wide range of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMuch remains to be done and our problems have a wide range of different causes.
Det finns mycket kvar att göra och det finns en rad olika orsaker till våra problem.
EnglishThis is a highly detailed report that deals with a very wide range of subjects.
Detta är ett ytterst ingående betänkande som går in på en mängd olika ämnen.
EnglishThis report has tried to tackle such a wide range of difficult technical issues.
Det här betänkandet har försökt behandla ett brett spektrum av svåra tekniska frågor.
English(PT) In Portugal, workers are fighting for their rights in a wide range of sectors.
(PT) I Portugal slåss arbetstagarna för sina rättigheter inom många olika sektorer.
EnglishI also want to recall that our agreements have a wide range of policy goals.
Jag skulle också vilja påminna om att det finns en rad politiska mål i våra avtal.
EnglishBiotechnology covers a wide range of powerful and sometimes controversial technologies.
Bioteknik täcker ett stort urval av mäktiga och ibland kontroversiella tekniker.
EnglishMr Leinen, there is therefore a wide range of tools being put in place.
Herr Leinen! En stor mängd verktyg håller alltså på att ställas till förfogande.
EnglishThere is a wide range of instruments which we need to use at European level.
Det finns en omfattande kombination av styrmedel som vi måste tillämpa på Europanivå.
EnglishIt is a very balanced piece of work covering quite a wide range of views.
Det är ett mycket balanserat arbete och täcker ett brett spektrum av åsikter.
EnglishThe term ‘therapeutic cloning’ covers a wide range of different possibilities.
Termen ”terapeutisk kloning” täcker ett stort antal olika möjligheter.
EnglishThe very detail of the questions shows the wide range of issues involved.
Redan de utförliga frågeställningarna visar bredden på de problem som det handlar om.
EnglishFor a wide range of sectors this means the reduction and phasing out of activities.
För många sektorer innebär detta att aktiviteter minskas och avvecklas.
EnglishThe tourist economy characteristically cuts across an extremely wide range of areas.
Ett utmärkande särdrag för turistekonomin är att den spänner över oerhört många områden.
EnglishMeasures of a non-legislative nature encompass a wide range of activities.
Åtgärder av icke-lagstiftande slag omfattar en bred skala av verksamheter.
EnglishThey face a wide range of barriers, including different forms of discrimination.
De möter en hel rad hinder, däribland olika typer av diskriminering.
EnglishThe same amount of money needs to be put aside for a wide range of different risks.
Samma summa pengar måste sättas åt sidan för en lång rad olika risker.
EnglishWell, some would say that ten parties is a very wide range of parties being financed.
Men andra skulle säga att tio partier som finansieras är ett mycket stort antal partier.
EnglishIt includes a wide range of issues, issues about which people are desperately concerned.
Det innefattar frågor av olika slag, frågor som människor bryr sig väldigt mycket om.
EnglishGoogle Maps is a free service that offers a wide range of functionalities.
Google Maps är en kostnadsfri tjänst som innehåller en mängd funktioner.
EnglishIn conclusion, the report conveys our common position on a wide range of subjects.
Sammanfattningsvis förmedlas i betänkandet vår gemensamma uppfattning i en rad olika frågor.