"a group of" - Svensk översättning

EN

"a group of" på svenska

volume_up
a group of {substantiv}
EN

a group of {substantiv}

volume_up
a group of
In Europe there is a group of languages which forms a significant part of its heritage.
I Europa har vi en grupp av språk som utgör en betydande del i vårt kulturarv.
We have set up a group of Commissioners to review this fundamental change.
Vi har tillsatt en grupp av kommissionärer, som funderar över denna principförändring.
They were part of a group of 52 homosexuals arrested in Cairo last year.
De ingick i en grupp av 52 homosexuella som arresterades i Kairo förra året.
a group of
The group of five has a blocking minority, and the group of 10 has a blocking minority.
En grupp med fem medlemsstater utgör en blockerande minoritet och en grupp med tio länder utgör en blockerande minoritet.
The Group of Six from the Member States should be mentioned first in this connection.
En grupp med sex medlemsstater bör nämnas först i detta sammanhang.
You have, for example, a group of banking experts.
Kommissionen har till exempel en grupp med bankexperter.

Användningsexempel för "a group of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Group released their opinion in January 2008 and the Authority in July 2008.
Gruppen offentliggjorde sitt yttrande i januari 2008 och myndigheten i juli 2008.
EnglishI have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
(EN) Jag har fem minuter för PPE-DE-gruppen, så kan jag få säga mina sista ord?
English(DE) Mr President, naturally we discussed this idea at length in our Group too.
(DE) Herr talman! Vi diskuterade naturligtvis detta utförligt också i vår grupp.
EnglishAfter very long negotiations, we have an agreement that my group can sign up to.
Efter långa förhandlingar har vi en överenskommelse som min grupp kan godkänna.
EnglishLord Bethell is, and remains, firmly a member of the British Conservative Group.
Lord Bethell är och förblir en fast medlem av den brittiska konservativa gruppen.
EnglishMr President, the Group of the Greens can by and large support the Kla?
Herr talman! På det stora hela kan vi i Gruppen De gröna stödja Klaß betänkande.
EnglishThe Davignon group has done good preparatory work, there is no doubt about that.
Davignongruppen har presterat ett bra förarbete. Det råder det inget tvivel om.
EnglishNow there is another group which does not want to vote without previous debate.
Nu finns det ytterligare en grupp som inte vill rösta utan en föregående debatt.
EnglishBut the problem with this Group is that it does not have a high enough profile.
Men problemet med denna grupp är att den inte håller en tillräckligt hög profil.
EnglishThe proposal she has set before us will certainly enjoy the support of our group.
Det förslag hon lägger fram för oss kommer säkert att ges bifall från vår grupp.
EnglishSimilar amendments were tabled by the Group of the Party of European Socialists.
Likadana ändringsförslag kom från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp.
EnglishOn the first page specify which option fields should contain the group element.
På första sidan definierar Du vilka alternativfält gruppelementet ska innehålla.
EnglishOur group agrees with the mobilisation of these funds to help the United Kingdom.
Vår grupp bifaller att man använder dessa fonder för att hjälpa Storbritannien.
EnglishFor my Group, I would like to highlight and underline the key points once again.
På min grupps vägnar vill jag återigen belysa och understryka nyckelpunkterna.
English. – Mr President, the ALDE Group congratulates Mr Ó Neachtain on his report.
   – Herr talman! ALDE-gruppen gratulerar Seán Ó Neachtain för hans betänkande.
EnglishA good package has been achieved, which will enjoy the full support of my group.
Vi har enats om ett bra paket, som kommer att stödjas till fullo av min grupp.
EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Jag vill även tacka våra vänner i Europaparlamentets socialdemokratiska grupp.
EnglishI was shadow rapporteur for the PPE-DE Group and voted in favour of this report.
Jag var skuggföredragande för PPE-DE-gruppen och röstade för detta betänkande.
EnglishThere has been a great deal of talk about a report on political group expenditure.
Det har talats en hel del om ett betänkande om de politiska gruppernas utgifter.
EnglishI can assure you that it was not due to a lack of will on the part of my Group.
Jag kan försäkra er om att det inte är på grund av bristande vilja i min grupp.

Liknande översättningar för "a group of" på svenska

group substantiv
a artikel
of preposition
Swedish