"a great deal" - Svensk översättning

EN

"a great deal" på svenska

EN

a great deal [exempel]

volume_up
. – This report contains a great deal of hypocrisy and a number of untruths.
. – Detta betänkande innehåller en hel del hyckleri och ett antal osanningar.
It is an extraordinary mechanism but it still requires a great deal of help.
Det är en enastående mekanism, men den kräver fortfarande en hel del insatser.
Freedom of information in this country leaves a great deal to be desired.
Informationsfriheten i Turkmenistan lämnar en hel del att önska.

Användningsexempel för "a great deal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English. – This report contains a great deal of hypocrisy and a number of untruths.
   . – Detta betänkande innehåller en hel del hyckleri och ett antal osanningar.
EnglishCompliance with human rights, in particular, leaves a great deal to be desired.
Särkilt respekten för de mänskliga rättigheterna lämnar mycket övrigt att önska.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Låt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.
English(NL) Mr President, volunteers do a great deal, at both local and regional level.
(NL) Herr talman! Volontärarbetare gör mycket, både på lokal och på regional nivå.
EnglishThere is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
Det finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
EnglishI have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
Jag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.
EnglishFirstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
För det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
EnglishThere has been a great deal of talk about a report on political group expenditure.
Det har talats en hel del om ett betänkande om de politiska gruppernas utgifter.
EnglishMr De Rossa has said a great deal on this issue with which I agree wholeheartedly.
Proinsias De Rossa har sagt mycket i denna fråga som jag helhjärtat instämmer i.
EnglishI have a great deal to say about some of the ideas put forward by Mr Verhofstadt.
Jag har en hel del att säga om vissa av de idéer som Guy Verhofstadt lade fram.
EnglishDisabled people, women and in particular, ethnic minorities, suffer a great deal.
Handikappade personer, kvinnor och särskilt etniska minoriteter lider avsevärt.
EnglishSpain has changed a great deal, in part due to democracy in the last 30 years.
Spanien har förändrat mycket, delvis på grund av de senaste 30 årens demokrati.
EnglishRecently, we have spoken a great deal about the crisis and how to overcome it.
Den senaste tiden har vi talat en hel del om krisen och hur vi ska övervinna den.
EnglishOf course, it takes a great deal of work to produce a competitive electric car.
Naturligtvis krävs det mycket arbete för att producera en konkurrenskraftig elbil.
EnglishWe are interested in Azerbaijan and have a great deal of goodwill for the country.
Vi intresserar oss för Azerbajdzjan och har en välvillig inställning till landet.
EnglishMy compliments to Mrs Morgan; she has shown a great deal of energy and commitment.
Mina komplimanger till Eluned Morgan, som visat stor energi och stort engagemang.
EnglishInadequate road safety costs society and the Member States a great deal of money.
Otillräcklig trafiksäkerhet kostar samhället och medlemsstaterna stora pengar.
EnglishAnyone who wants to learn will find a great deal of information in his report.
Om man vill lära sig något, då kan man läsa ut en hel mängd ur hans betänkande.
EnglishModern society demands that we move around a great deal in the course of our work.
Det är en del av det moderna samhället att vara verksam på flera olika ställen.
EnglishThe European Union has put a great deal of effort into searching for a solution.
Europeiska unionen har gjort stora ansträngningar för att försöka hitta en lösning.

Synonymer (engelska) till "a great deal":

a great deal

Liknande översättningar för "a great deal" på svenska

a artikel
deal substantiv
great adjektiv
Swedish