"to a certain extent" - Svensk översättning

EN

"to a certain extent" på svenska

EN

to a certain extent {adverb}

volume_up
1. allmänt
to a certain extent
After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
Det är trots allt telekommunikationerna som i viss mån ger EU ett mänskligt ansikte.
The problem is that to a certain extent it makes us slaves to reaching a degree of consensus.
Nackdelen är att den i viss mån gör oss till slavar under ett visst samförstånd.
To a certain extent, this has detracted from the interest in practical cooperation with Russia.
Detta har i viss mån urholkat entusiasmen för praktiskt samarbete med Ryssland.
to a certain extent
To a certain extent, this can be countered by investments in old and new infrastructure.
Det kan motverkas till en viss grad genom investeringar i gammal och ny infrastruktur.
Although the Member States have similar problems with their soil to a certain extent, the cause varies.
Även om medlemsstaterna har liknande problem med sin mark till en viss grad, så varierar orsakerna.
Till en viss grad är det rätt.
2. brittisk engelska
to a certain extent
It is, to a certain extent, the external guarantor of our institution's credibility.
Den är sätt och vis den yttre garantin för vår institutions trovärdighet.
To a certain extent, it is the human condition that is at stake in that great country.
sätt och vis är det mänsklighetens villkor som står på spel i det där stora landet.
But to a certain extent, the Council and Parliament must also accept some responsibility for this crisis.
sätt och vis har rådet och parlamentet också sin del i ansvaret för denna kris.

Användningsexempel för "to a certain extent" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis is to a certain extent where the problem lies, or in large part at any rate.
Det är då också problemet till en viss nivå, eller i varje fall till en stor del.
EnglishThe vast majority of economic issues have to a certain extent been tackled.
De flesta av de ekonomiska frågorna har nämligen i viss utsträckning behandlats.
EnglishTo a certain extent, I believe that is what the Commission is trying to say.
Jag tror att det i viss utsträckning är detta som kommissionen försöker säga.
EnglishI consider the Tibetan people's claims to be legitimate and to a certain extent logical.
Jag anser att det tibetanska folkets krav är legitima och till viss del logiska.
EnglishIt is, to a certain extent, the external guarantor of our institution's credibility.
Den är på sätt och vis den yttre garantin för vår institutions trovärdighet.
EnglishAfter all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
Det är trots allt telekommunikationerna som i viss mån ger EU ett mänskligt ansikte.
EnglishI believe that can only be done if agriculture is, to a certain extent, re-nationalised.
Jag anser att det endast kan ske om jordbruket i hög grad åternationaliseras.
EnglishTo a certain extent, it is the human condition that is at stake in that great country.
På sätt och vis är det mänsklighetens villkor som står på spel i det där stora landet.
EnglishHowever, two points have been raised which to a certain extent are still to be clarified.
Dock tas två frågor upp som till viss mån inte har fått något förtydligande.
EnglishThe problem is that to a certain extent it makes us slaves to reaching a degree of consensus.
Nackdelen är att den i viss mån gör oss till slavar under ett visst samförstånd.
EnglishTo a certain extent, this can be countered by investments in old and new infrastructure.
Det kan motverkas till en viss grad genom investeringar i gammal och ny infrastruktur.
EnglishTo a certain extent, this has detracted from the interest in practical cooperation with Russia.
Detta har i viss mån urholkat entusiasmen för praktiskt samarbete med Ryssland.
EnglishThat is what we have been trying to do, and to a certain extent are still trying to do.
Detta är det vi har försökt göra och som vi i viss utsträckning fortfarande försöker göra.
EnglishWe could conduct the debate in the way that it is, to a certain extent, already being conducted.
Vi skulle kunna genomföra debatten på det sätt som den i viss mån redan genomförs.
EnglishI view this to a certain extent as a lack of trust in Parliament.
Jag ser i viss utsträckning detta som en brist på förtroende för parlamentet.
EnglishThe second point is, to a certain extent, an incorporation of the proportionality principle.
Den andra pelaren är i viss utsträckning ett införlivande av proportionalitetsprincipen.
EnglishI therefore understand, to a certain extent, the problem raised.
Därför förstår jag till viss del problematiken i den fråga som har väckts.
EnglishI therefore understand, to a certain extent, the problem raised.
Alltför ofta betraktas frågestunden som en del av vår verksamhet som vi kan vara utan.
EnglishI believe that to a certain extent all these elements change the horizon of what can be done now.
Jag anser att alla dessa delar i viss mån förändrar utsikten för vad som kan göras nu.
EnglishAs has been pointed out, to a certain extent women experience different health problems from men.
Kvinnors hälsoproblem är som många har påpekat delvis annorlunda än mäns.

Liknande översättningar för "to a certain extent" på svenska

certain adjektiv
Swedish
extent substantiv
a artikel