"4th" - Svensk översättning

EN

"4th" på svenska

SV
EN

4th {tal}

volume_up
The interest payments for between the 4th and 6th period are 710.21 currency units.
Ränteandelen under den 4:e till den 6:e perioden uppgår till 710,21 valutaenheter.
The start period is the 4th and the end period is the 6th period.
Beräkningsperioden börjar med den 4:e och slutar med den 6:e perioden.
Do you go 4th or 5th year of a Master's program with a focus on innovation, management or design?
Går du 4:e eller 5:e året på en masterutbildning med inriktning mot innovation, management eller design?

Användningsexempel för "4th" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe interest payments for between the 4th and 6th period are 710.21 currency units.
Ränteandelen under den 4:e till den 6:e perioden uppgår till 710,21 valutaenheter.
EnglishSo you faxed my father's glasses and documents back to the 1 4th century?
Så ni faxade min fars glasögon och dokument tillbaka till 1400 talet?
EnglishThe start period is the 4th and the end period is the 6th period.
Beräkningsperioden börjar med den 4:e och slutar med den 6:e perioden.
EnglishNo new political initiatives or decisions are expected to be taken at the 4th World Water Forum.
Kommissionen och medlemsstaterna kommer därför inte att uppmanas att anta nya ståndpunkter.
EnglishNo new political initiatives or decisions are expected to be taken at the 4th World Water Forum.
Inga nya politiska initiativ eller beslut förväntas vid det fjärde världsforumet för vatten.
EnglishDo you go 4th or 5th year of a Master's program with a focus on innovation, management or design?
Går du 4:e eller 5:e året på en masterutbildning med inriktning mot innovation, management eller design?
English’ They have also been included in the 4th CSF.
Den har också införlivats i den fjärde ramen för gemenskapsstöd.
EnglishArticle 366a of 4th ACP-EC Convention
Genomförande av artikel 366a i fjärde AVS-EG-konventionen
EnglishThe UN’s 4th World Conference on Women in 1995 in Beijing first highlighted the issue of discrimination by race and sex.
FN:s fjärde världskvinnokonferens i Peking 1995 förde först fram frågan om diskriminering på grund av ras och kön.
EnglishJohn Connor was terminated on July 4th, 2032.
EnglishAre you sure he's on the 1 4th floor?
Är du säker på att han är på våning 14?
EnglishSo on December 4th, I went here.
EnglishYour father is in the 1 4th century.
EnglishSimilarly, the EU had a key role when the agenda for development was adopted in Doha at the 4th Ministers' Conference of the World Trade Organisation in 2001.
På liknande sätt hade EU en nyckelroll när utvecklingsagendan antog vid WTO:s fjärde ministerkonferens i Doha 2001.
EnglishFor this reason, amongst others, I support the report by Mrs Miguélez Ramos on the mid-term review of the 4th Fisheries Protocol with Greenland.
Av denna anledning bland andra stöder jag betänkandet av Miguélez Ramos om halvtidsöversynen av det fjärde fiskeprotokollet med Grönland.
EnglishThe UN’ s 4th World Conference on Women in 1995 in Beijing first highlighted the issue of discrimination by race and sex.
I motsats till utmaningarna som utfärdades i Peking har diskrimineringen inte undersökts djupare eller noggrannare varken på internationell eller på inhemsk nivå.
EnglishThe 4th Motor Insurance Directive also ensures assistance for accident victims by setting up information centres in each Member State.
Det fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring garanterar också stöd till olycksdrabbade genom upprättandet av informationscentrer i alla medlemsstater.
EnglishIn addition all the 19 children in a 4th grade class, 11 boys and 8 girls, from a suburban school participated in a one year health promotion project (IV).
Dessutom har alla de 19 barnen i en klass 4,  11 pojkar och 8 flickor, från en förorts skola deltagit i en ett år hälsofrämjande projekt (IV).
English

Clinicum, on the 4th and 5th floors, houses theoretical and practical learning customised for the students of nursing and occupational therapy.

På plan 4 och 5 finns Clinicum, lokaler anpassade för teoretisk och praktiskt lärande som riktar sig mot arbetsterapeut- och sjuksköterskeprogrammet.

 

EnglishAt the 4th World Conference on Women, which took place in Beijing in 1995, a clear agenda was drawn up, aimed at promoting equal rights between men and women, for the first time.
Vid den fjärde kvinnokonferensen i Peking 1995 fastställdes en tydlig dagordning som för första gången hade som mål att främja lika rättigheter för kvinnor och män.

Synonymer (engelska) till "4th":

4th
Lär dig andra ord