"2nd" - Svensk översättning

EN

"2nd" på svenska

SV
EN

2nd {tal}

volume_up
In the cells for the 1st quarter and 2nd quarter in each case a sum formula of the three cells appears alongside.
I cellerna för 1:a kvartalet och 2:a kvartalet står en summaformel för de tre cellerna till vänster om dem.

Användningsexempel för "2nd" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWitness, for example, the outrage committed in Cintegabelle on the 2nd of this month.
Vi kan nämna som exempel sammanstötningarna den 2 juli i Cintegabelle.
EnglishFarms in Austria, in particular, benefit from both the 1st and 2nd pillar measures.
De österrikiska jordbruken drar framför allt nytta av åtgärder från både den första och den andra pelaren.
EnglishWe might support an improvement in quality, but not for measures included in the 2nd pillar.
Vi kanske stöder en förbättring av kvaliteten, men inte för åtgärder som finns med i den andra pelaren.
EnglishFishing and the environment (Bergen 13-14 March 1997): 2nd report
Fiske och miljö (Bergen, 13-14 mars 1997): andra rapporten
EnglishThe EMU project as a whole would not have been made to look as ridiculous as was done on 2nd and 3rd May.
EMU-projektet skulle inte i sin helhet ha framstått som så löjligt som det gjorde den 2 och 3 maj.
EnglishRecommendation for 2nd reading by Mr Lange (A5-0043/1999)
Andrabehandlingsrekommendation (A5-0043/1999) av Lange
EnglishI have voted against Amendment 26, 2nd part.
Vi får inte dra förhastade slutsatser på medborgarnas vägnar.
EnglishIn the cells for the 1st quarter and 2nd quarter in each case a sum formula of the three cells appears alongside.
I cellerna för 1:a kvartalet och 2:a kvartalet står en summaformel för de tre cellerna till vänster om dem.
EnglishI have voted against Amendment 26, 2nd part.
Jag har röstat mot ändringsförslag 26, andra stycket.
EnglishAnna Ståhlbröst and Birgitta Bergvall-Kåreborn have two papers accepted to the 2nd ISPIM Innovation Symposium .
Anna Ståhlbröst och Birgitta Bergvall-Kåreborn har fått två artiklar accepterade till 2nd ISPIM Innovation Symposium.
EnglishSince the entry into force of the 2nd CSF (Community support framework) their operation has been co‑financed by EU funds.
Genom deras verksamhet och ingripanden utgör de ett verktyg för utvecklingen och främjandet av miljöutbildning i hela landet.
EnglishConsequently, on the evening of 2nd May it will finally be certain which Member States belong to the smaller grouping of participants in monetary union.
På kvällen den 2 maj kommer det att slutgiltigt ligga fast, vilka medlemsstater som deltar i valutaunionen.
EnglishIn the morning of the following day, 2nd May, a Saturday, the European Parliament will give its opinion on this proposal at a special sitting.
Nästa förmiddag, den 2 maj, en lördag, tar Europaparlamentet vid ett extraordinarie sammanträde ställning till detta förslag.
English(EL) The report by the European Central Bank under discussion covers its 2nd year in operation following the start of the third stage of EMU.
(EL) Betänkandet om Europeiska centralbanken (ECB) som är under diskussion rör dess andra verksamhetsår efter det att den tredje etappen av EMU har påbörjats.
EnglishIf, once your posting ends, you want to retain this home-country cover in a 2nd posting abroad, there has to be a gap of at least 2 months between the 2 postings.
För att kunna behålla hemlandets försäkringsskydd under en andra utstationering måste du vänta minst två månader innan du kan skickas iväg igen.
EnglishAarhus Vand, DenmarkEmployees are satisfied and productivity is now future-proofed for the provider of water and wastewater in Denmark's 2nd biggest city.
Århus Vatten, DanmarkPersonalen är nöjd och produktiviteten är nu framtidssäker för leverantörer av vatten och avloppsvatten i Danmarks näst största stad.
EnglishThe Commission can partially accept Amendments Nos 4 (2nd part), 9 (final), 18 (1st and 3rd parts) but subject to either rewording or reordering.
Kommissionen kan delvis godta ändringsförslagen 4 (andra delen), 9 (slutligt), 18 (första och tredje delen) men först efter antingen omformuleringar eller ändrad ordning.
EnglishWhy was the computerisation of the Greek social security funds not completed under the Kleisthenis programme as part of the 2nd Community Support Framework?
Varför avslutades inte maskinskrivningen av försäkringskassorna i Grekland inom programmet Klisthenis som sorterade under gemenskapens andra stödram för Grekland?
EnglishCan the work go ahead with joint funding from the Community through the 2nd CSF and the European Investment Bank or is there an obstacle in this respect?
Kan projektet fortlöpa genom medfinansiering från gemenskapen genom den andra gemenskapsstödramen och Europeiska investeringsbanken eller finns det något hinder för detta?

Synonymer (engelska) till "2nd":

2nd
English