"1980s" - Svensk översättning

EN

"1980s" på svenska

SV

"person född mellan 1980 och 1999" på engelska

EN

1980s {pluralis}

volume_up
1980s
Ladies and gentlemen, in the 1980s we coined the phrase 'democratic deficit'.
Under 1980-talet myntade vi uttrycket ”demokratiskt underskott”.
That area is no longer restricted to five Member States, as it was in the 1980s.
Schengenområdet är inte längre begränsat till fem medlemsstater, som det var på 1980-talet.
This directive recasts several existing directives from the late 1980s.
Direktivet innebär att flera befintliga direktiv från det sena 1980-talet stöps om.
SV

person född mellan 1980 och 1999 [exempel]

volume_up
person född mellan 1980 och 1999

Användningsexempel för "1980s" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn the course of the 1980s, most markets in Europe underwent drastic deregulation.
Under 1980-talet upplevde de flesta marknaderna i Europa en dramatisk avreglering.
EnglishIn the 1970s and 1980s the rate of increase was 2 %, because energy prices were high.
På 70- och 80-talet ökade den med 2 procent, för att energipriserna var höga.
EnglishAt the end of the 1980s, however, we were told it would be the end of the world.
Ändå sade man i slutet av 1980-talet att det skulle vara detsamma som världens undergång.
EnglishNot until the end of the 1980s did the fate of the comfort women come to light again.
Det var först i slutet av 1980-talet som tröstekvinnornas öde kom upp till ytan igen.
EnglishLadies and gentlemen, in the 1980s we coined the phrase 'democratic deficit'.
Mina damer och herrar! Under 1980-talet myntade vi uttrycket ”demokratiskt underskott”.
English   Mr President, I well remember when the HIV epidemic began to spread in the 1980s.
   – Herr talman! Jag kommer väl ihåg när hiv-epidemin började utvecklas på 1980-talet.
EnglishIn the 1980s I worked in a car factory there that employed 20 000 people’.
På 1980-talet arbetade jag i en bilfabrik som låg där och som hade 20 000 anställda.”
EnglishIn the 1980s I worked in a car factory there that employed 20 000 people ’.
På 1980-talet arbetade jag i en bilfabrik som låg där och som hade 20 000 anställda. ”
EnglishThat area is no longer restricted to five Member States, as it was in the 1980s.
Schengenområdet är inte längre begränsat till fem medlemsstater, som det var på 1980-talet.
EnglishWe now have the best figures since the 1980s in terms of job creation.
Vi har nu de bästa siffrorna sedan 1980-talet när det gäller nya arbetstillfällen.
EnglishThis directive recasts several existing directives from the late 1980s.
Direktivet innebär att flera befintliga direktiv från det sena 1980-talet stöps om.
EnglishThe changes of the 1980s led to the first democratic elections being held there in 1996.
Förändringarna på 1980-talet ledde till det första demokratiska valet 1996.
EnglishI followed the troubles in Kosovo at close quarters at the end of the 1980s.
Jag följde oroligheterna i Kosovo på nära håll i slutet av åttiotalet.
EnglishFurthermore, the provisions of the Basle Convention did not apply in the 1980s.
Dessutom gällde inte Baselkonventionens bestämmelser på 1980-talet.
EnglishEU exports to the GCC member states have been increasing since the 1980s.
EU:s export till medlemsstaterna i Gulfstaternas samarbetsråd har ökat sedan 1980-talet.
EnglishIn the 1980s the Cockfield Report called for a range of VAT rates.
På 1980-talet krävde Lord Cockfield i sitt betänkande en rad olika momssatser.
EnglishIn Slovenia we call the 1980s and early 1990s the Slovenian spring.
I Slovenien kallar vi 1980-talet och det tidiga 1990-talet för den slovenska våren.
EnglishDuring the 1980s and 1990s, Guatemala was constantly in the international news.
Under 1980- och 90-talen förekom Guatemala ständigt i den internationella nyhetsrapporteringen.
EnglishIn the 1970s and 1980s we accepted public deficits, whilst playing down their effects.
På 1970- och 1980-talet godtog vi budgetunderskott, samtidigt som vi minskade dess effekt.
EnglishThis appalling agreement was concluded on the sly and ratified one August back in the 1980s.
Detta skandalösa avtal slöts i smyg och ratificerades i augusti månad på 1980-talet.

Synonymer (engelska) till "1980s":

1980s
English
Lär dig andra ord