"12" - Svensk översättning

EN

"12" på svenska

Se exempelmeningar för "12" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "12" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe have not been given an explanation of the 12% that you mentioned, Mr Kallas.
Vi har inte fått någon förklaring till de 12 procent som ni nämnde, herr Kallas.
EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Om jag är på en tolvtimmars flygresa kommer du att se flygplatsen jag lyfte från.
EnglishArticles 12 and 15 of the proposal concern access to information and reporting.
Artiklarna 12 och 15 i förslaget rör tillgång till information och rapportering.
EnglishAmendments Nos 9 and 12 concern the allocation and approval of appropriations.
Ändringsförslag 9 och 12 handlar om avsättningen och fastställandet av anslagen.
EnglishI had September 12th -- from 10:00 a.m. to 10:30 a.m., I paid my storage bill.
12 september hade jag -- mellan 10 och halv 11 betalat räkningen för mitt lager.
EnglishMadam President, it would be an oral amendment, which would be a new Recital 12.
Det skulle vara ett muntligt ändringsförslag, som skulle bli ett nytt skäl 12.
EnglishThe decade 2004-2013 will be characterised by the accession of 12 new countries.
Decenniet 2004–2013 kommer att kännetecknas av tillträdet av tolv nya länder.
EnglishIn fact, contrary to what it says in your voting lists, Amendment 12 does not fall.
I motsats till det som står på era omröstningslistor bortfaller inte artikel 12.
EnglishThat means an increase from 12 000 aircraft to roughly 25 000 aircraft by 2020.
Det innebär en ökning från 12 000 flygplan till omkring 25 000 flygplan till 2020.
EnglishThat means an increase from 12 000 aircraft to roughly 25 000 aircraft by 2020.
Det innebär en ökning från 12 000 flygplan till omkring 25 000 flygplan till 2020.
EnglishFirstly, the April Justice and Home Affairs Council will discuss it on 12 April.
Först kommer rådet (rättsliga och inrikes frågor) att diskutera den 12 april.
EnglishIn the past 12 months, the urgency for action in all those areas has increased.
Under de 12 månader som gått har behovet att agera på alla dessa områden ökat.
EnglishI therefore call on Members to vote in favour of Amendments 11, 12, 36 and 38.
Därför uppmanar jag ledamöterna att rösta för ändringsförslagen 11, 12, 36 och 38.
EnglishI am tempted to read it out, but it would take some 12 minutes of your time.
Jag är frestad att läsa upp det, men det skulle ta ungefär 12 minuter av er tid.
EnglishIn a society with a surplus of food, that can easily mean 10-12 kg over one decade.
I ett samhälle med överskott på mat kan det lätt bli 10-12 kg på ett decennium.
EnglishI did not, however, vote for Amendments Nos 5 and 12 to the van Bladel report.
Ändringsförslagen 5 och 12 till van Bladelbetänkandet har jag dock inte stött.
EnglishWhy can a boat 12 metres long receive funding, while a boat of 13 metres cannot?
Varför kan man subventionera ett fartyg på 12 meter och inte ett fartyg på 13 meter?
EnglishThe Commission is able to accept Amendments Nos 1, 9, 12, 15, 17, 19, 25, 27 and 28.
Kommissionen kan godkänna ändringsförslagen 1, 9, 12, 15, 17, 19, 25, 27 och 28.
EnglishThe 12 points set out in the report provide a clear action plan for the future.
De tolv punkterna i betänkandet utgör en tydlig handlingsplan för framtiden.
EnglishFirstly, Sweden has exactly the same regulation as the 12 new Member States.
För det första har Sverige exakt samma regelverk som de tolv nya medlemsstaterna.
Lär dig andra ord
English
  • 12

Ännu fler översättningar i bab.las svensk-engelska lexikon.