"10th" - Svensk översättning

EN

"10th" på svenska

SV
EN

10th {tal}

volume_up
The payoff amount is calculated between the 10th and 18th period.
Amorteringsdelen ska beräknas för en tidsrymd mellan den 10:e och 18:e perioden.
The payoff amount between the 10th and 18th period is 2560.52 currency units.
Amorteringsandelen mellan den 10:e och 18:e perioden är 2 560,52 valutaenheter.
The depreciation from the 10th to the 20th period is calculated.
Avskrivningen ska beräknas fr.o.m. den 10:e t.o.m. den 20:e perioden.

Användningsexempel för "10th" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn parallel, the programming of the 10th European Development Fund has moved on.
Samtidigt har planeringen av den tionde Europeiska utvecklingsfonden fortsatt.
EnglishThe payoff amount between the 10th and 18th period is 2560.52 currency units.
Amorteringsandelen mellan den 10:e och 18:e perioden är 2 560,52 valutaenheter.
EnglishHowever, the 10th EDF (2008-2013) has at the moment come to a standstill.
Den tionde Europeiska utvecklingsfonden (2008-2013) har dock kört fast i nuläget.
EnglishRoads and intersections (example: 10th Avenue and W 22nd Street, New York, NY)
Vägar och korsningar(exempel: 10th Avenue och W 22nd Street, New York, NY)
EnglishProgramming implementation of the 10th European Development Fund (debate)
Planering och genomförande av den tionde Europeiska utvecklingsfonden (debatt)
EnglishAs we know, the new 10th EDF can only start to run as from the beginning of 2008.
Som vi vet kan den nya tionde EUF träda i kraft först i början av 2008.
EnglishOn the 10th of September last year we turned the machine on for the first time.
Den 10 September förra året, satte vi igång maskinen för första gången.
EnglishIn the meantime, nearly all country strategies of the 10th EDF have been completed.
Under tiden har nästan alla landstrategier i den tionde utvecklingsfonden färdigställts.
EnglishThe next item is the formal sitting and debate on the 10th anniversary of the euro.
Nästa punkt är det högtidliga mötet och debatten med anledning av eurons tioårsjubileum.
EnglishThe payoff amount is calculated between the 10th and 18th period.
Amorteringsdelen ska beräknas för en tidsrymd mellan den 10:e och 18:e perioden.
English10th Anniversary of the Mine Ban Treaty (Ottawa Convention) (vote)
Tioårsdagen för Ottawakonventionen om förbud mot antipersonella minor (omröstning)
EnglishShould the 10th EDF include a programming document on the African Union?
Bör den tionde EUF innehålla ett programdokument om Afrikanska unionen?
EnglishMr President, tomorrow is the 10th anniversary of the Belfast Agreement.
(EN) Herr talman! I morgon är det 10-årsjubileum för Belfastavtalet.
EnglishFinally, Minister, I would like to wish you the best of luck on the 10th.
Slutligen, herr minister, vill jag önska er lycka till den tionde.
EnglishProgramming implementation of the 10th European Development Fund (
Planering och genomförande av den tionde Europeiska utvecklingsfonden (
English(SK) Today we commemorate the 10th anniversary of the introduction of the euro as a single currency.
(SK) I dag firar vi 10-årsdagen av införandet av euron som gemensam valuta.
EnglishThe reality is that the 10th EDF represents only 0.28 % of Member States' GDP.
Faktum är att den tionde Europeiska utvecklingsfonden endast utgör 0,28 procent av medlemsstaternas BNP.
English7. 10th anniversary of UN Security Council resolution 1325 on women and peace and security (
7. 10:e årsdagen av resolution 1325 från FN:s säkerhetsråd om kvinnor samt fred och säkerhet (
EnglishThe depreciation from the 10th to the 20th period is calculated.
Avskrivningen ska beräknas fr.o.m. den 10:e t.o.m. den 20:e perioden.
EnglishIn Chad, we have committed a total of EUR 311 million under the 10th European Development Fund.
I Tchad har vi avsatt totalt 311 miljoner euro under den tionde europeiska utvecklingsfonden.

Synonymer (engelska) till "10th":

10th
English
Lär dig andra ord