"move closer" - Rumänsk översättning

EN

"move closer" på rumänska

Se exempelmeningar för "move closer" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "move closer" på rumänska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFollowing the presidential elections, Ukraine must move closer to the European Union.
În urma alegerilor prezidenţiale, Ucraina trebuie să se apropie de Uniunea Europeană.
EnglishMove the device closer to your computer or farther away.
Mutați dispozitivul fie mai aproape de computer, fie mai departe de acesta.
EnglishMove your computer closer to the router or access point.
Mutați computerul mai aproape de respectivul ruter sau punct de acces.
EnglishTo fix this problem, move your computer closer to the wireless router or access point.
Pentru a rezolva această problemă, mutați computerul mai aproape de ruterul fără fir sau de punctul de acces.
EnglishThis is the only way that the EU will successfully move closer to its citizens and become more democratic.
Numai astfel se va ajunge ca UE sa fie mai apropiată de cetățenii săi şi mai democratică.
EnglishMove your PC closer to the router or access point.
Mutați PC-ul mai aproape de respectivul ruter sau punct de acces.
EnglishIs it an attempt to move closer towards the Syrian and Libyan dictatorships, which are constantly violating human rights?
Este o încercare de apropiere faţă de dictaturile din Siria şi Libia, care încalcă în mod constant drepturile omului?
EnglishIt is such a major trading partner that anything that would help us move and work closer together is very welcome.
SUA reprezintă un partener comercial major, astfel încât este binevenit orice aspect care ne-ar ajuta să avansăm şi să cooperăm mai strâns.
EnglishWhile the political elite move to ever closer union and federal empire, the people want freedom and independence.
În timp ce elita politică se îndreaptă către o uniune tot mai strânsă și către un imperiu federal, cetățenii doresc libertate și independență.
EnglishSome citizens would like to move closer to the European Union and want our values, such as freedom and peace, to be guaranteed.
Unii cetăţeni îşi doresc apropierea de Uniunea Europeană, vor ca valorile noastre, precum libertatea şi pacea, să fie garantate.
EnglishMoldova has been making efforts in recent years to move ever closer towards European standards of freedom, democracy and good governance.
Moldova a făcut eforturi în ultimii ani pentru a se apropia și mai mult de standardele europene de libertate, democrație și bună guvernare.
EnglishCountries like Portugal are drifting ever further from the promised economic and social development that would move them closer to the EU average.
Țări precum Portugalia se îndepărtează tot mai mult de dezvoltarea economică și socială promisă care le-ar apropia mai mult de media UE.
EnglishI hope that negotiations will be conducted in a constructive manner and will give Iceland the opportunity to move closer to the European model.
Sper că negocierile se vor desfăşura într-o manieră constructivă şi că vor da Islandei posibilitatea să se apropie mai mult de modelul european.
EnglishEU-Russia visa policy is an important instrument for deepening interpersonal relations and enabling Russia to move closer to the EU.
Politica UE-Rusia în domeniul vizelor este un instrument important pentru a consolida relațiile interpersonale și pentru a permite Rusiei să se apropie de UE.
EnglishFinancial assistance should be balanced according to political involvement and the will to move closer to EU values, freedoms and standards.
Asistența financiară ar trebui echilibrată în funcție de implicarea politică și de dorința de apropiere de valorile, libertățile și standardele Uniunii Europene.
EnglishI believe that the accession of Croatia would also encourage the rest of the countries of the Western Balkans to move closer and more quickly towards EU Membership.
Cred că aderarea Croației ar încuraja, de asemenea, restul țărilor din Balcanii de Vest să se apropie mai mult și mai rapid de aderarea la UE.
EnglishI would like to highlight two points where action is needed and where we intend to move closer together, but still remain some distance apart.
Aş dori să subliniez două puncte care necesită acţiune şi în privinţa cărora intenţionăm să ne apropiem mai mult, dar ne aflăm încă la o oarecare distanţă unii de ceilalţi.
EnglishTo improve your connection speed, move closer to the access point and make sure that there are no physical obstructions between the access point and your computer.
Pentru a îmbunătăți viteza de conectare, apropiați-vă de punctul de acces și asigurați-vă că nu sunt obstacole fizice între punctul de acces și computer.

Lär dig andra ord

English
  • move closer

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.