"your" - Polsk översättning

EN

"your" på polska

volume_up
your {pron.}
volume_up
you {substantiv}
PL
volume_up
you {pron.}

EN your
volume_up
{pronomen}

your (även: you, thou, ye, thy)
volume_up
pani {pron.}
. - (SL) Ms Doyle, thank you for your added comment.
. - (SL) Pani Doyle, dziękujemy pani za komentarz.
I thought that was a remarkable achievement, Commissioner, and I thank you for your efforts to do that.
Pani komisarz! Uważam, że jest to niezwykłe osiągnięcie i dziękuję pani za wysiłki w tym zakresie.
. - (PT) Thank you for your question, Mrs Panayotopoulos-Cassiotou.
. - (PT) Dziękuję za pani pytanie, pani poseł Panayotopoulos-Cassiotou.
your (även: her, his, my, its)
volume_up
swoje {pron.}
The Commission, however, is against this, and you have your reasons.
Komisja jest jednak przeciwna takiemu działaniu i ma ku temu swoje powody.
Behold, in the day of your fast ye find [your own] pleasure, and exact all your labors.
Oto w dzień postu waszego przewodzicie wolę swoję, a wszystkie prace swoje wyciągacie.
By way of apology, he said, 'that was not my comment, it was made by your master Plato'.
Na swoje usprawiedliwienie powiedział: "to nie moja uwaga, uczynił ją twój mistrz Platon”.
your
volume_up
wasze {pron.}
your burnt-offerings are not acceptable, nor your sacrifices pleasing unto me.
Całopalenia wasze nie są mi przyjemne, i ofiary wasze nie podobają mi się.
It's not my EEG at Cedars; it's your EEG tonight and last night.
To nie jest moje EEG w Cedars; to jest wasze EEG dzisiejszej i wczorajszej nocy.
But blessed are your eyes, for they see; and your ears, for they hear.
Ale oczy wasze błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że słyszą;
your (även: yours, thy)
volume_up
twój {pron.}
And, uh, maybe your girlfriend made sure that your... your problem just went away.
A może twoja dziewczyna chciała mieć pewność, że twój... twój problem po prostu zniknie.
By way of apology, he said, 'that was not my comment, it was made by your master Plato'.
Na swoje usprawiedliwienie powiedział: "to nie moja uwaga, uczynił ją twój mistrz Platon”.
And he'll take your car, your dollars, your gold, the works!
I weźmie twój samochód, twoje dolary, twoje złoto, dzieła sztuki!
your
volume_up
twoje {pron.}
And he'll take your car, your dollars, your gold, the works!
I weźmie twój samochód, twoje dolary, twoje złoto, dzieła sztuki!
I was gonna save him for Christmas, but, well, it's your birthday.
Chciałam go zostawić do świąt, ale, cóż, są twoje urodziny.
We understand your concern about the actions taken against your account.
Rozumiemy Twoje zmartwienie działaniami podjętymi przeciwko Twojemu kontu.
your (även: her, his, my, our)
volume_up
swój {pron.}
That's the moment when you have to motivate your inner potential, your creativity.
Musisz zmobilizować swój wewnętrzny potencjał, kreatywność.
Which procedure will you have to follow to register your car in your new country?
Zgodnie z jaką procedurą możesz zarejestrować tam swój samochód?
That's why every morning, now, because you are a good mutant, you will raise your angle of view.
Dlatego właśnie każdego ranka, teraz, ponieważ jesteś dobrym mutantem, będziesz podnosić swój punkt widzenia.
your
volume_up
pańska {pron.}
Mr Henin, the time was not established by us, it was established by your group.
Czas nie był ustalany przez nas, tylko przez pańską grupę.
Your Presidency, just like your government, represents the politics of double standards.
Pańska prezydencja, podobnie jak rząd, reprezentuje politykę podwójnych standardów.
Unfortunately, your criticism of the euro area is always ideological.
Niestety, pańska krytyka strefy euro ma jak zawsze charakter ideologiczny.
your
volume_up
twoja {pron.}
In addition to this analysis, we look for a link between your Google+ page and your website.
Oprócz tej analizy szukamy połączenia między Twoją stroną Google+ i Twoją witryną.
The choices that your competitors make can affect your impressions.
Działania wykonywane przez konkurencję mogą wpłynąć na Twoją liczbę wyświetleń.
You connect your family, identity and your self.
Ona określa twoją rodzinę, twoją osobowość, ciebie.
your (även: her, his, my, its)
volume_up
swoja {pron.}
Re-crafting your work, your love, your play, your friendship, your parenting.
Przemodelować swoją pracę, miłość, zabawę, przyjaźnie i rodzicielstwo.
And we've got this 3,000 square-foot gallery and we want you to fill it with your reef."
Mamy 300 metrów kwadratowych powierzchni wystawowej i chcemy, żebyście zapełnili ją swoją rafą".
But you will look into the eyes of seeming strangers, and you will recognize your ohana, your family.
Jednak gdy spojrzysz w oczy napotkanych nieznajomych, rozpoznasz swoją 'ohana', swoją rodzinę.
your
volume_up
wasza {pron.}
Ladies and gentlemen -- (Laughter) (Applause) I share your goals.
Panie i panowie -- (Śmiech) (Aplauz) Współdzielę waszą misję.
It's your bakery, your street, your country -- not mine." ~~~ But they wouldn't give me an answer.
To wasza piekarnia, wasza ulica, wasz kraj, nie mój." Ale nie dały mi odpowiedzi.
Let them rise up and help you, Let them be your protection.
Niechże wstaną, i ratują was, i niechaj będą ucieczką waszą.
your (även: yours, thy)
volume_up
wasz {pron.}
It can change the way you communicate with others, it can change your body, it can change your mind.
Może zmienić sposób, w jaki porozumiewacie się z innymi, może zmienić wasze ciało i wasz umysł.
And where your eye isn't looking, you're remarkably impoverished in your vision.
Tam gdzie oko nie patrzy, wasz wzrok jest znacząco zubożony.
And many people think this is really, really beautiful, if this is your baseline.
Uchodzi za przepiękne, jeśli to jest wasz punkt odniesienia.
your (även: yours, thy)
volume_up
pański {pron.}
Not yours of course, Prime Minister; I acknowledge that, in the 1980s, it was not your government.
Oczywiście nie pańskie, panie premierze; przyznaję, że w latach 80. to nie był pański rząd.
Prime Minister, your predecessor did not have an easy or positive start.
Pański poprzednik nie miał łatwego, ani pozytywnego startu.
From this perspective, unfortunately, there is nothing new in your programme.
Z tej pespektywy pański program nie wnosi niestety nic nowego.
your
volume_up
pańtwa {pron.}

Användningsexempel för "your" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishAtripla, your doctor may need to adjust your dose of the calcium channel blocker.
stosowania leku Atripla lekarz może zmienić dawkę antagonisty kanału wapniowego.
EnglishIf you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishYou can clean the exterior of your FlexPen by wiping it with a medicinal swab.
Zewn trzn powierzchni wstrzykiwacza FlexPen mo na czy ci rodkiem do dezynfekcji.
EnglishThis helps your doctor make a diagnosis and evaluate the extent of your illness.
To pomoże lekarzowi postawić diagnozę i określić rozległość zmian chorobowych.
EnglishPollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.
Pollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.
EnglishIf you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.
EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the capsules.
Należy poinformować farmaceutę o jakichkolwiek zmianach w wyglądzie kapsułek.
EnglishDepending on your response, your doctor may increase the dose to 40 mg every week.
odpowiedzi pacjenta na leczenie, lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg co tydzień.
EnglishFor more information on how to take your medicine, please refer to section 3.
Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania leku znajduje się w rozdziale 3.
EnglishYou should ask your doctor or pharmacist for advice if you are breast-feeding.
Kobiety karmiące piersią powinny zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.
EnglishInform your doctor or nurse if you are planning to become pregnant or if you are ed
Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę o istniejącej lub planowanej ciąży.
EnglishBefore your first injection with a new FlexPen you must resuspend the insulin:
Przed pierwszym u yciem wstrzykiwacza FlexPen, nale y dokładnie wymiesza insulin.
EnglishIf you have injected too much Lantus, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Lantus stężenie cukru we krwi może
EnglishYou should tell your doctor immediately if you experience any of these symptoms.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.
EnglishThe dose of Myocet will be calculated according to the surface area of your body.
Dawka leku Myocet zostanie obliczona na podstawie powierzchni ciała pacjentki.
EnglishIf someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
EnglishIf you have injected too much Apidra, your blood sugar level may become too low
W przypadku wstrzyknięcia zbyt dużej dawki leku Apidra stężenie cukru we krwi może
Englishif your amounts of various types of blood cells and blood components are too low
pacjent ma zbyt małą liczbę różnego rodzaju komórek krwi lub zbyt małą ilość innych
EnglishPut not your trust in princes, Nor in the son of man, in whom there is no help.
Nie ufajcie w książętach, ani w żadnym synu ludzkim, w którym nie masz wybawienia.