"web page" - Polsk översättning

EN

"web page" på polska

volume_up
web page {substantiv}

EN web page
volume_up
{substantiv}

1. IT

web page (även: website, site, page)
volume_up
strona {fem.}
Example Web PageThis site may harm your computerThis is an example web page.
Przykładowa strona internetowaTa witryna może wyrządzić szkody na komputerzeTo jest przykładowa strona internetowa.
And from these, I can drill into the web page and just launch them again.
A stąd mogę się zagłębić w tę stronę WWW i po prostu otworzyć ją ponownie.
Highlight: See all the words that match your search terms on any web page.
Podświetlanie: wyróżnij wszystkie wyrazy pasujące do wyszukiwanego hasła na dowolnej stronie internetowej.
web page (även: website)
Example Web PageThis site may harm your computerThis is an example web page.
Przykładowa strona internetowaTa witryna może wyrządzić szkody na komputerzeTo jest przykładowa strona internetowa.
Then, if the user reaches one of your conversion pages, the cookie is connected to your web page.
Następnie, jeśli użytkownik przejdzie na jedną ze stron konwersji w witrynie reklamodawcy, plik cookie jest korelowany ze stroną internetową reklamodawcy.
So you have to be open to having your data shared, which is a much bigger step than just sharing your Web page, or your computer.
Musimy zaakceptować dzielenie się dotyczącymi nas informacjami, co sięga znacznie dalej niż dzielenie się tylko swoją stroną internetową, czy swoim komputerem.

Synonymer (engelska) till "web page":

web page
English

Liknande översättningar för "web page" på polska

web substantiv
web adjektiv
page substantiv
to page verb

Användningsexempel för "web page" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd from these, I can drill into the web page and just launch them again.
A stąd mogę się zagłębić w tę stronę WWW i po prostu otworzyć ją ponownie.
EnglishThe first line of any search result is the title of the web page.
Pierwszy wiersz każdego wyniku wyszukiwania to tytuł strony internetowej.
EnglishHighlight: See all the words that match your search terms on any web page.
Podświetlanie: wyróżnij wszystkie wyrazy pasujące do wyszukiwanego hasła na dowolnej stronie internetowej.
EnglishA QR code enables you to bookmark an ECB web page with your mobile phone quickly and easily.
Dzięki kodowi QR można szybko i łatwo utworzyć zakładkę dowolnej strony internetowej EBC w telefonie komórkowym.
EnglishThere's a ReverseSpeech.com web page from which I downloaded this stuff.
Ściągnąłem to ze strony ReverseSpeech.com.
EnglishMB], et [1.08 MB]) and the web page on the Estonian changeover.
Więcej w zestawie informacji dla prasy (en [1,09 MB], et [1,08 MB]) oraz na stronach dotyczących wymiany pieniądza w Estonii.
EnglishTo use Event Tracking, you first must determine what types of web page elements you want as events rather than as pageviews.
Aby korzystać ze śledzenia zdarzeń, należy najpierw zdefiniować zdarzenia śledzone na stronach jako Kategorie.
EnglishStep 1: From Link to Web Page
Krok 1: Od linku do strony internetowej.
EnglishYou can add the code manuallyinto each web page, or automaticallyusing server side includes and other template systems.
Kod ten można do każdej strony dodać ręcznie albo automatycznie, przy użyciu elementów "include" po stronie serwera i innych systemów szablonów.
EnglishLike when you do a web search for images, you type in phrases, and the text on the web page is carrying a lot of information about what that picture is of.
To tak jak szukasz obrazów na Sieci, wpisujesz wyrażenia, a tekst na stronie niesie wszystkie informacje o obrazie.
EnglishSo you see, we're navigating the web for the first time as if it's actually a web, not from page-to-page, but at a higher level of abstraction.
Jak widzicie pierwszy raz nawigujemy w sieci WWW jak w prawdziwej sieci – nie ze strony na stronę, ale na wyższym poziomie abstrakcji.
EnglishSo in the old one, if I wanted to go on to an airline Web page, I went from my computer, to an FTP site, to another airline computer.
W starej Sieci, chcąc wejść na stronę linii lotniczych, wchodziłem ze swojego komputera do serwisu FTP, do innego komputera należącego do linii.
EnglishTo provide an overview and facilitate access to the Member States' websites, the links to these websites are linked on the Europa web page.
Aby zapewnić ogólny ogląd i ułatwić dostęp do stron państw członkowskich, łącza do tych stron zostały umieszczone na stronie internetowej Europa.
EnglishIf the links in the email start with "https," make sure that the actual web page you end up on also starts with "https."
Jeśli linki podane w e-mailu zaczynają się od przedrostka „https”, sprawdź, czy adres strony internetowej, do której faktycznie one prowadzą, również zaczyna się od tych samych znaków.
EnglishThe multi-process architecture in Chrome for Android sets the foundation for this and establishes clear boundaries between web page content.
Architektura wielu procesów Chrome dla Androida stanowi krok naprzód w tym kierunku, ustanawiając dobrze zdefiniowane granice między zawartością różnych stron internetowych.
EnglishLanding page quality refers to how good we think someone's experience will be when they get to your landing page (the web page they end up on after clicking your ad).
Jakość strony docelowej odnosi się do oceny atrakcyjności Twojej strony docelowej (strony, na którą trafi użytkownik po kliknięciu Twojej reklamy).
EnglishRead on to learn how to set up conversion tracking on a web page, on dynamically generated web pages, and on a mobile site with a phone number.
Przeczytaj poniżej, jak można skonfigurować śledzenie konwersji na stronie internetowej, na generowanych dynamicznie stronach internetowych oraz w witrynie komórkowej z numerem telefonu.
EnglishOnce you’ve set up and launched your experiment, a random sample of your website visitors who go to that destination URL will see one of the four different pages, including your original web page.
Po uruchomieniu eksperymentu losowa grupa użytkowników, którzy wejdą na tę stronę, zobaczy jedną z jej czterech różnych wersji, w tym wersję pierwotną.
EnglishCrash reports contain system information at the time of the crash, and may contain web page URLs or personal information, depending on what was happening at the time of the crash.
Raporty o awariach zawierają informacje o systemie zebrane w momencie awarii i mogą obejmować URL-e stron internetowych lub informacje osobiste w zależności od okoliczności awarii.