EN

upon {adverb}

volume_up
upon
And it's nice to have the science, but it still depends mostly upon the people, on your education.
Nauka jest przydatna, ale większość zależy od ludzi, od naszej edukacji.
And they depend too much upon history, upon philosophy, upon religion, upon culture, upon politics.
Za bardzo zależą od historii, filozofii, religii, kultury, polityki.
The very existence of the fishing community depends upon these conditions.
Istnienie wspólnoty rybackiej samo w sobie zależy od spełnienia tych warunków.

Användningsexempel för "upon" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishStand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.
Wiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.
EnglishAnd all the people came into the forest; and there was honey upon the ground.
Tedy wszystek lud onej ziemi przyszedł do lasu, gdzie było wiele miodu na ziemi.
EnglishHe is chastened also with pain upon his bed, And with continual strife in his bones;
Każe go też boleścią na łożu jego, a we wszystkich kościach jego ciężką niemocą.
EnglishSo Honey Bee Network builds upon the resource in which poor people are rich.
Stąd Pszczela Sieć opiera się na tych zasobach, w które biedni ludzie są bogaci.
EnglishDuring your treatment, the doctor may adjust the dose, depending upon your response.
Podczas leczenia, lekarz może modyfikować dawkę, zależnie od odpowiedzi pacjenta.
EnglishAnd he said, So is the kingdom of God, as if a man should cast seed upon the earth;
I mówił: Takie jest królestwo Boże, jako gdyby człowiek wrzucił nasienie w ziemię;
EnglishWe therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.
Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.
EnglishThen all the king's sons arose, and every man gat him up upon his mule, and fled.
Przetoż wstawszy wszyscy synowie królewscy, wsiedli każdy na muła swego, i uciekali.
EnglishDepending upon your dose, you may have extra needles and swabs left in the pack.
W zależności od przepisanej dawki, w opakowaniu mogą pozostać dodatkowe igły i waciki.
EnglishWe also understand the effects such natural disasters have upon other countries.
Rozumiemy także, jakie skutki takie klęski żywiołowe mogą przynieść dla innych krajów.
EnglishI said, O Jehovah, have mercy upon me: Heal my soul; for I have sinned against thee.
Pan go posili na łożu niemocy jego; wszystko leżenie jego odmieni w chorobie jego.
EnglishShe hath sent forth her maidens; She crieth upon the highest places of the city:
A rozesłała dzieweczki swoje, woła na wierzchach najwyższych miejsc w mieście, mówiąc:
EnglishThey shall smite upon the breasts for the pleasant fields, for the fruitful vine.
Kwiląc nad piersiami, nad rolami rozkosznemi, i nad winną macicą urodzajną.
EnglishLet my sentence come forth from thy presence; Let thine eyes look upon equity.
Od obliczności twojej sąd mój niech wynijdzie; oczy twoje niech patrzą na uprzejmość.
EnglishAnd Abraham took the wood of the burnt-offering, and laid it upon Isaac his son.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishI have proposed the creation of a committee of wise men to reflect upon the future.
Zaproponowałem stworzenie komisji mądrych ludzi zorientowanej na przyszłość.
EnglishSimplification of the rules is another fundamental point touched upon in the report.
Uproszczenie zasad jest kolejnym fundamentalnym zagadnieniem poruszonym w raporcie.
EnglishSuch changes may be reversible upon discontinuation of bortezomib (see section 4.8).
Zmiany te mogą być odwracalne po odstawieniu bortezomibu (patrz punkt 4. 8).
EnglishThe very existence of the fishing community depends upon these conditions.
Istnienie wspólnoty rybackiej samo w sobie zależy od spełnienia tych warunków.
EnglishAnd her gates shall lament and mourn; and she shall be desolate and sit upon the ground.
I zasmucą się, a płakać będą bramy jego, a spustoszony na ziemi siedzieć będzie.