"triphosphate" - Polsk översättning

EN

"triphosphate" på polska

volume_up
triphosphate {substantiv}

EN triphosphate
volume_up
{substantiv}

1. kemi

triphosphate
Emtricitabine triphosphate and tenofovir diphosphate competitively inhibit HIV-1 reverse transcriptase, resulting in DNA chain termination.
Trójfosforan emtrycytabiny oraz dwufosforan tenofowiru hamują kompetycyjnie odwrotną transkryptazę HIV- 1, co powoduje zakończenie łańcucha DNA.
Emtricitabine and tenofovir are phosphorylated by cellular enzymes to form emtricitabine triphosphate and tenofovir diphosphate, respectively.
Emtrycytabina i tenofowir ulegają fosforylacji przez enzymy komórkowe, tworząc odpowiednio trójfosforan emtrycytabiny i dwufosforan tenofowiru.
Lamivudine-TP and carbovir-TP (the active triphosphate form of abacavir) are substrates for and competitive inhibitors of HIV reverse transcriptase (RT).
Trójfosforan lamiwudyny i trójfosforan karbowiru (aktywna trójfosforanowa postać abakawiru) stanowią substraty i są zarazem kompetycyjnymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy wirusa HIV.

Användningsexempel för "triphosphate" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is metabolised intracellularly to the active moiety, lamivudine 5’ - triphosphate.
Jest przekształcana wewnątrzkomórkowo do aktywnej pochodnej 5 ’ - trójfosforanu lamiwudyny.
EnglishThe intracellular half life of the triphosphate in hepatocytes is 17-19 hours in vitro.
Wewnątrzkomórkowy okres półtrwania trójfosforanu lamiwudyny w hepatocytach wynosi 17- 19 godz. in vitro.
EnglishAbacavir is metabolised intracellularly to the active moiety, carbovir 5’ - triphosphate (TP).
Abakawir jest metabolizowany wewnątrzkomórkowo do aktywnej postaci trójfosforanu 5 ' karbowiru (TP).
EnglishThe monophosphate metabolite is subsequently converted to the active 5’ -triphosphate form, ara-GTP.
Metabolit monofosforanowy jest następnie przekształcany do aktywnego 5 ’ - trójfosforanu, ara- GTP.
EnglishThe monophosphate metabolite is subsequently converted to the active 5’ -triphosphate from, ara-GTP.
Metabolit monofosforanowy jest następnie przekształcany do aktywnego 5 ’ - trójfosforanu, ara- GTP.
EnglishIntracellularly, cytarabine is converted into cytarabine-5’ -triphosphate (ara-CTP), which is the active metabolite.
W komórce cytarabina jest metabolizowana do postaci czynnego metabolitu trifosforanu- 5 ' - cytarabiny (ara- CTP).
EnglishIntracellular triphosphate levels increased with dose, but reached a plateau at doses of 200 mg or greater.
Wewnątrzkomórkowe stężenia trójfosforanu zwiększały się wraz z dawką, lecz plateau osiągnięto po dawkach 200 mg lub większych.
EnglishBy contrast, telbivudine-5'-triphosphate at concentrations up to 100 μ M did not inhibit cellular DNA polymerases α, β, or γ.
Natomiast 5 ’ - trifosforan telbiwudyny w stężeniach do 100 μM nie hamował działania komórkowych polimeraz DNA α, β lub γ.
EnglishIncorporation of telbivudine-5'-triphosphate into viral DNA causes DNA chain termination, resulting in inhibition of HBV replication.
Wbudowanie 5 ’ - trifosforanu telbiwudyny w DNA wirusa powoduje zakończenie łańcucha DNA, a co za tym idzie zahamowanie replikacji HBV.
EnglishIn a clinical study, the intracellular half-life of emtricitabine-triphosphate in peripheral blood mononuclear cells was 39 hours.
W badaniu klinicznym, wewnątrzkomórkowy okres półtrwania trójfosforanu emtrycytabiny w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej wynosił 39 godzin.
EnglishBoth abacavir and lamivudine are metabolised sequentially by intracellular kinases to the respective 5'-triphosphate (TP) which are the active moieties.
Zarówno abakawir i lamiwudyna są kolejno metabolizowane przez wewnątrzkomórkowe kinazy do odpowiednich 5 ’ - trójfosforanów (TP).
EnglishNo relationship between clofarabine or clofarabine triphosphate exposure and either efficacy or toxicity has been established in this population.
W tej populacji nie ustalono żadnego związku pomiędzy ekspozycją na klofarabinę lub trifosforan klofarabiny a skutecznością i toksycznością.
EnglishBoth medicinal products are metabolised intracellularly to their active moieties, lamivudine 5’ -triphosphate (TP) and zidovudine 5’ -TP respectively.
Obydwa leki są przekształcane wewnątrzkomórkowo do ich aktywnych pochodnych odpowiednio 5 ’ - trójfosforanu (TP) lamiwudyny i 5 ’ - TP zydowudyny.
EnglishEmtricitabine triphosphate and tenofovir diphosphate competitively inhibit HIV-1 reverse transcriptase, resulting in DNA chain termination.
Trifosforan emtrycytabiny i difosforan tenofowiru kompetycyjnie hamują odwrotną transkryptazę wirusa HIV- 1, co prowadzi do zakończenia transkrypcji łańcucha DNA.
EnglishEmtricitabine and tenofovir are phosphorylated by cellular enzymes to form emtricitabine triphosphate and tenofovir diphosphate, respectively.
Emtrycytabina i tenofowir są fosforylowane przez enzymy komórkowe i przekształcane w ten sposób odpowiednio w trifosforan emtrycytabiny i difosforan tenofowiru.
EnglishIt is efficiently phosphorylated by cellular kinases to the active triphosphate form, which has an intracellular half-life of 14 hours.
Telbiwudyna ulega skutecznej fosforylacji za pośrednictwem kinaz komórkowych do czynnej postaci trifosforanu, o wewnątrzkomórkowym okresie półtrwania wynoszącym 14 godzin.
EnglishTelbivudine-5'-triphosphate inhibits HBV DNA polymerase (reverse transcriptase) by competing with the natural substrate, thymidine 5'-triphosphate.
’ - trifosforan telbiwudyny hamuje aktywność polimerazy DNA HBV (odwrotnej transkryptazy) poprzez konkurowanie z naturalnym substratem, 5 ’ - trifosforanem tymidyny.
EnglishLamivudine is metabolised by both infected and uninfected cells to the triphosphate (TP) derivative which is the active form of the parent compound.
Lamiwudyna jest metabolizowana, zarówno przez zakażone wirusem, jak i niezakażone komórki, do trójfosforanu (TP), który jest aktywną pochodną związku macierzystego.
EnglishIt is phosphorylated by cellular kinases to stavudine triphosphate which inhibits HIV reverse transcriptase by competing with the natural substrate, thymidine triphosphate.
Przy współudziale kinaz komórkowych ulega ona fosforylacji do trifosforanu stawudyny, który hamuje odwrotną transkryptazę HIV, współzawodnicząc z substratem naturalnym - trifosforanem tymidyny.
EnglishGemcitabine (dFdC), which is a pyrimidine antimetabolite, is metabolised intracellularly by nucleoside kinase to the active diphosphate (dFdCDP) and triphosphate (dFdCTP) nucleosides.
Gemcytabina (dFdC), jest antymetabolitem pirymidyny, jest przekształcana wewnątrzkomórkowo przez kinazy nukleozydowe do aktywnych nukleozydów: difosforanu (dFdCDP) i trifosforanu (dFdCTP).