"today after" - Polsk översättning

EN

"today after" på polska

Se exempelmeningar för "today after" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "today after" på polska

today substantiv
today adverb
after adverb
Polish
after preposition
Polish

Användningsexempel för "today after" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishToday, after careful consideration, I voted in favour of the revised SWIFT agreement.
Dzisiaj, po dogłębnej refleksji, głosowałam za przyjęciem przejrzanej umowy SWIFT.
EnglishThere's the not-glamorous version of what it looks like today, after a few centuries.
Istnieje też wersja pozbawiona uroku, ukazująca, jak to wygląda dzisiaj, po kilku wiekach.
EnglishLet me address the two issues on our agenda today one after the other.
Pozwolicie państwo, że wypowiem się po kolei na temat każdej z tych spraw.
EnglishI am aware that you are joining us here today after a long journey from Japan.
Wiem, że dołączył pan do nas dzisiaj po długiej podróży z Japonii.
EnglishAfter today's vote in the EP, the text is back with the Commission.
Po dzisiejszym głosowaniu w PE tekst znalazł się z powrotem w Komisji.
EnglishI hope this subtitle will no longer be an issue after today's discussion and tomorrow's vote.
Mam nadzieję, że podtytuł ten nie będzie już ważny po dzisiejszej dyskusji i jutrzejszym głosowaniu.
EnglishToday, 16 months after that agreement was signed, only 10 countries have ratified the document.
Dziś, po 16 miesiącach od podpisania tego porozumienia, jedynie 10 krajów ratyfikowało ten dokument.
EnglishToday, after Lisbon, we are a powerful political institution.
Obecnie, po Lizbonie, jesteśmy silną instytucją polityczną.
EnglishHowever, I am hardly optimistic after today's debate.
Jednakże po dzisiejszej debacie trudno mi jest być optymistą.
English(CS) Ladies and gentlemen, I am pleased that today, after six years of discussions, we have provided Europe with
(CS) Panie i panowie! Cieszę się, że dzisiaj, po sześciu latach dyskusji, zapewniliśmy Europie
EnglishFrom what I know, he's not your father after today.
Z tego co wiem, on już nie jest twoim ojcem od dzisiaj.
EnglishHowever, after today's parliamentary vote, we cannot fail to send a powerful signal to the Council and Commission.
Jednakże po dzisiejszym głosowaniu w Parlamencie nie możemy nie wysłać mocnego sygnału do Rady i do Komisji.
EnglishI hope today that, two years after joining, Romanian agriculture will provide an opportunity for a united Europe.
Mam nadzieję, że dziś, dwa lata po przystąpieniu, rolnictwo rumuńskie stanowi szansę dla zjednoczonej Europy.
EnglishI will not carry a weapon today but I will always carry the words of peace to stand before the world and say, no more war after today.
Od dziś zamiast broni zawsze będę niósł światu przesłanie pokoju i mówił: nigdy więcej wojny.
EnglishEven today, unfortunately, three months after the presidential elections, the situation in the country is still critical.
Niestety nawet dzisiaj, trzy miesiące po wyborach prezydenckich, sytuacja w tym kraju jest nadal krytyczna.
EnglishAnd where are we today, after that period of reluctant and irresponsible development lacking a proactive approach?
Tak więc, gdzie teraz jesteśmy, po tym okresie niechętnego i nieodpowiedzialnego rozwoju bez podejścia proaktywnego?
EnglishToday, after the resolution on the new reformed Lisbon Treaty, we all wish for a better future for the EU.
Dzisiaj, po rezolucji w sprawie nowego zreformowanego traktatu lizbońskiego, wszyscy mamy nadzieję na lepszą przyszłość dla UE.
EnglishToday, after four years' membership of the European Union, Poland is joining more and more actively in aid to the developing countries.
Dzisiaj, po czterech latach obecności w Unii, coraz czynniej włącza się w pomoc krajom rozwijającym się.
EnglishPresident, I am glad to see you today, three days after an extremely important moment for Romania.
(RO) Panie przewodniczący! Cieszę się, że jest pan tu dzisiaj z nami, trzy dni po tym, jak Rumunia przeżywała niezwykle istotne chwile.
EnglishAnd today, after the global economic crisis, there was a whole new set of rules about how the state should intervene.
A dzisiaj, po światowym kryzysie gospodarczym pojawił się cały nowy katalog zasad określający jak państwo powinno interweniować.

Lär dig andra ord

English
  • today after

Mer i det tysk-svenska lexikonet.