"time" - Polsk översättning

EN

"time" på polska

volume_up
time {substantiv}
PL

EN time
volume_up
{substantiv}

time (även: season, timespan)
volume_up
czas {mask.}
a time to kill, and a time to heal; a time to break down, and a time to build up;
Czas zabijania, i czas leczenia; czas rozwalania, i czas budowania;
a time to seek, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away;
Czas szukania, i czas stracenia; czas chowania, i czas odrzucenia;
a time to love, and a time to hate; a time for war, and a time for peace.
Czas miłowania, i czas nienawidzenia; czas wojny, i czas pokoju.
time (även: lash, occasion, one, one time)
volume_up
raz {mask.}
One time at Schottinger's photo archive... second time as the doorman.
Raz w " Archiwalnych zdjęciach Schottingera "...... drugi raz jako odźwierny.
This will not be the first time and, unfortunately, I fear that it will not be the last.
Nie będzie to pierwszy raz i, niestety, obawiam się, że nie będzie to raz ostatni.
But this is not the first time that we've had a technological revolution.
Ale nie jest to pierwszy raz kiedy przechodzimy rewolucję technologiczną.
time
volume_up
pora {fem.}
It is time that the Member States shouldered their responsibilities here.
Nadeszła pora, aby państwa członkowskie wzięły odpowiedzialność na swoje barki.
It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Najwyższa pora podjąć jednoznaczne decyzje dotyczące kontroli i opodatkowania kapitału.
It is time that we genuinely engaged in active dialogue with citizens.
Najwyższa pora, byśmy rzeczywiście nawiązali aktywny dialog z obywatelami.
time (även: hour, o'clock)
And so for us, if you want to know the time you have to wear something to tell it.
Jeśli chcemy wiedzieć która godzina, to musimy mieć zegarek.
I would like to book a table for _[number of people]_ at _[time]_.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować stolik dla _[liczba osób]_ osób o _[godzina]_ .
I do not remember what time it was.
Nie pamiętam, która to była godzina.
time (även: passing, efflux)
volume_up
upływ {mask.}
In fact, I would suggest that our listening is the main way that we experience the flow of time from past to future.
Tak właściwie, uważam że słuch jest głównym zmysłem przez który odczuwamy upływ czasu z przeszłości w przyszłość.
Do not use Yttriga after the expiry date and time which is stated on the label.
Nie stosować preparatu Yttriga po upływie dnia i godziny ważności zamieszczonych na etykiecie.
At the present time, it is not known for how long patients should be treated.
Należy dokonać klinicznej oceny stanu pacjenta po upływie dwóch lat od rozpoczęcia leczenia.
time (även: period, season)
volume_up
sezon {mask.}
Home |  Playing time 2009/2010 | Authors A–Z | Playing time 2008/2009 | Playing time 2007/2008 | Archives since Playing time 1999/2000
Strona główna | Authors A–Z | sezon teatralny 2009/2010 | Sezon 2008/2009 | Playing time 2007/2008 | Archives since Playing time 1999/2000
It is expected that stocks will reach an all-time low at the end of this season at worldwide level too.
Przewiduje się, że zasoby osiągną najniższy dotychczas poziom pod koniec tego sezonu, również na szczeblu światowym.
This massive pollution has happened at a time when a great many species, many of which are disappearing, are in full spawning season.
To skażenie na wielką skalę ma miejsce w chwili, gdy bardzo wiele gatunków, z których wiele prawie już wyginęło, znajduje się w pełni sezonu rozrodczego.
time (även: beat, tact, finesse)
volume_up
takt {mask.}
There are all sorts of html codes you can use to control the timing and inflection of computer voices, and I've experimented with them.
Istnieje wiele rodzajów kodów html, za pomocą których można kontrolować takt i modulację syntetycznych głosów, wypróbowałem te sposoby.

Synonymer (engelska) till "time":

time

Användningsexempel för "time" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFirstly, it is important to react in good time to prepare for the new situation.
Po pierwsze, przygotowania do nowej sytuacji należy poczynić w odpowiednim czasie.
EnglishAt that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.
W owym czasie jedliśmy więcej tłuszczów, ale nie mieliśmy problemu z otyłością.
EnglishThis is particularly important today, at a time of demographic crisis in Europe.
Jest to szczególnie istotne dzisiaj, w sytuacji kryzysu demograficznego w Europie.
EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.
EnglishI will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
Będę trzymać się limitu czasowego, muszę jednak odpowiedzieć na pewne pytania.
EnglishAt the same time, risks to domestic price and cost developments are contained.
Jednocześnie ryzyko związane z cenami i kosztami wewnętrznymi jest ograniczone.
EnglishI've spent a whole lot of my life trying to be myself and at the same time fit in.
Spędziłam całe życie na próbach bycia sobą a jednocześnie dopasowaną do innych.
EnglishAt the same time, the big producer countries have only increased their production.
Jednocześnie kraje będące dużymi producentami tylko zwiększyły swoją produkcję.
EnglishHe gave me a truly terrible response: 'That is true, but this is a time of war'.
Otrzymałem prawdziwie zatrważającą odpowiedź: "To prawda, ale przecież trwa wojna”.
EnglishBusinesses in Flanders have been clamouring for such a scheme for a long time.
Przedsiębiorstwa we Flandrii już od dłuższego czasu domagają się takiego systemu.
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you to adhere scrupulously to your speaking time.
Panie i panowie! Proszę ściśle przestrzegać czasu przeznaczonego na wystąpienie.
EnglishAt this time we ought not to rush into resuming comprehensive talks with Russia.
Teraz nie powinniśmy spieszyć się z wznawianiem kompleksowych rozmów w Rosją.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
W dobie kryzysu finansowego szczególnie ważne jest ułatwienie uzyskiwania kredytów.
EnglishAt the same time, this House constantly demands increased expenditure at EU level.
Równocześnie jednak ta Izba stale domaga się zwiększenia wydatków na szczeblu UE.
EnglishAt the same time, we need to be aware of the future risks which we are exposed to.
Musimy jednocześnie być świadomi przyszłych zagrożeń, na jakie jesteśmy narażeni.
EnglishThese medicines may reduce the effectiveness of ORACEA if taken at the same time.
Leki te mogą w przypadku jednoczesnego stosowania obniżyć skuteczność leku ORACEA.
EnglishDuring Ludwig Landmann’s time as mayor, Frankfurt developed into a metropolis.
Za kadencji burmistrza Ludwiga Landmanna Frankfurt stał się metropolią. W 1925 r.
EnglishAt that time, we reached political agreements on six of the eight proposals.
Osiągnęliśmy wówczas polityczne porozumienia w sprawie sześciu z ośmiu wniosków.
EnglishI thank the Committee on Fisheries for helping us through this very difficult time.
Dziękuję Komisji Rybołówstwa za pomoc udzieloną nam w tym bardzo trudnym okresie.
EnglishWe must now ensure that we are better equipped next time the crisis strikes.
Teraz musimy zadbać, byśmy byli lepiej wyposażeni na wypadek następnego kryzysu.