"the frontline" - Polsk översättning

EN

"the frontline" på polska

Se exempelmeningar för "the frontline" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the frontline" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish

Användningsexempel för "the frontline" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere is no doubt that Hungary has always been on the frontline in the fight for democracy.
Nie ulega wątpliwości, że Węgry zawsze były na pierwszej linii frontu w walce o demokrację.
EnglishThe invader draws the attention of the immune system's front-line troops.
Wirus przyciąga uwagę "zwiadowców" systemu immunologicznego.
EnglishThere is a side that leads the front-line discussion, and there is a side that leads the back-line discussion.
Jest strona prowadząca dyskusje frontowe jak i strona porwadząca rozmowy dalszego planu.
EnglishAs the EU is a place of solidarity, it has to be at the frontline of combating this growing problem.
Ponieważ UE jest ostoją solidarności, musi być na pierwszej linii walki z tym narastającym problemem.
EnglishEducation, health, transport and other frontline services have all seen their funding slashed across the EU.
W całej UE radykalnie ograniczono środki na edukację, ochronę zdrowia, transport i inne podstawowe usługi.
EnglishIt is in the frontline of the war against terrorism, costing it so far, it is reckoned, USD 40 billion.
Znajduje się też na linii frontu wojny z terroryzmem, co kosztowało go - według obliczeń - 40 miliardów dolarów.
EnglishI can tell you that the Commission is on the frontline in the effort of preventing violence against women.
Mogę państwu powiedzieć, że Komisja podejmuje wielkie wysiłki w zakresie zapobiegania przemocy przeciwko kobietom.
EnglishIn recent years, Brazil and Mexico have proved to be front-line actors, both on the world stage and at regional level.
W ostatnich latach Brazylia i Meksyk okazały się pierwszoplanowymi aktorami na arenie zarówno światowej, jak i regionalnej.
EnglishMemory cells generated by the HIV vaccine are activated when they learn HIV is present from the front-line troops.
Komórki pamięci, wytworzone dzięki szczepionce są aktywowane kiedy dowiedzą się, że wirus HIV jest obecny w ustroju właśnie dzięki "zwiadowcom".
EnglishIt is true that the United States distanced itself from the frontline of climate policy when it refused to ratify the Kyoto Protocol.
Prawdą jest, iż Stany Zjednoczone zdystansowały się od pionierskich posunięć w dziedzinie polityki przeciwdziałania zmianie klimatu, odmawiając ratyfikacji protokołu z Kioto.
EnglishThis would therefore mean imposing on all parties in the conflict a humanitarian ceasefire to allow delivery of aid to the populations near the frontline.
Dlatego oznaczałoby to narzucenie humanitarnego zawieszenia broni wszystkim stronom konfliktu, aby umożliwić dostarczenie pomocy dla ludności blisko linii frontu.
EnglishI fear that there are many indications, especially in the world media, to the effect that we are preparing for a new frontline, for a new armed conflict.
Obawiam się, że istnieje wiele sygnałów, szczególnie w mediach światowych, świadczących o tym, że przygotowujemy się do otwarcia nowego frontu, nowego konfliktu zbrojnego.
EnglishThe front-line Member States have in fact had to face the refugee crisis by means of unilateral initiatives, without being able to rely on European solidarity.
Państwa członkowskie znajdujące się na pierwszej linii musiały się zmierzyć z kryzysem uchodźstwa, podejmując jednostronne inicjatywy, bo brakło europejskiej solidarności.
EnglishAs frontline players, we have an obligation to find new ways of thinking, with the specific aim of establishing effective coordination between international bodies.
Jako gracze pierwszej linii mamy obowiązek znaleźć nowe sposoby myślenia, ze szczególnym celem ustanowienia skutecznej koordynacji współpracy między organizacjami międzynarodowymi.
EnglishIt is encouraging that the government has set up a commission to deal with reconciliation, establish legal jurisdiction, solve language problems and deal with former front-line soldiers.
To dobry znak, że rząd powołał komisję do zajęcia się pojednaniem, wprowadzeniem jurysdykcji sądów, rozwiązaniem problemów językowych i opieką nad byłymi żołnierzami frontowymi.

Lär dig andra ord

English
  • the frontline

I det svensk-engelska lexikonet hittar du fler översättningar.