"the former Soviet Union" - Polsk översättning

EN

"the former Soviet Union" på polska

Se exempelmeningar för "the former Soviet Union" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the former Soviet Union" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
former adjektiv
Soviet adjektiv
union substantiv
union adjektiv
ion substantiv
Polish

Användningsexempel för "the former Soviet Union" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Council adopts a new Tacis programme for Independent States of the former Soviet Union.
Rada przyjmuje nowy program Tacis dla Niepodległych Państw byłego Związku Radzieckiego.
EnglishThere are very large Russian populations in many states of the former Soviet Union, such as Ukraine.
W wielu państwach, np. na Ukrainie, mieszkają bardzo duże społeczności rosyjskie.
EnglishAnd it's particularly not secure in the former Soviet Union, now in Russia.
Szczególnie niebezpiecznie wygląda to na terenie byłego Związku Radzieckiego, czyli w obecnej Rosji.
EnglishRussia has changed enormously since the time of the former Soviet Union.
Rosja przeszła ogromne zmiany od czasów Związku Radzieckiego.
EnglishWe need a strategy for the countries of the former Soviet Union in Central Asia and Transcaucasia.
Potrzebujemy strategii wobec krajów byłego Związku Radzieckiego i Azji Środkowej oraz Zakaukazia.
EnglishThis will mark the end of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the former Soviet Union.
Będzie to oznaczało koniec umowy o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską a byłym Związkiem Radzieckim.
EnglishToday's Russia is not the former Soviet Union.
Dzisiejsza Rosja to nie były Związek Radziecki.
EnglishThe situation there is even incomparable with that in the former Soviet Union or Ceausescu's Romania.
Sytuacji w tym kraju nie można porównać nawet z tą, jaka miała miejsce w byłym Związku Sowieckim czy w Rumunii za czasów Ceausescu.
EnglishI come from the former Soviet Union, where there used to be many set indicators, every one of which had to be achieved.
Pochodzę w byłego Związku Radzieckiego, gdzie zazwyczaj było wiele wskaźników, a każdy z nich miał być osiągnięty.
EnglishIt must also be a driving force for the democratisation of the countries that have emerged since the dismembering of the former Soviet Union.
Musi być siłą napędową demokratyzacji krajów, które powstały wskutek rozpadu byłego Związku Radzieckiego.
EnglishThese are countries that, in the past, were closely linked economically, politically and militarily with the former Soviet Union.
Krajów, które w przeszłości były bardzo mocno powiązane gospodarczo, politycznie i wojskowo z dawnym Związkiem Radzieckim.
EnglishFood prices are spiralling so much that former Soviet Union leader, Mikhail Gorbachev, is warning of a food revolution.
Ceny żywności rosną do tak wielkich wartości, że dawny przywódca Związku Radzieckiego, Michaił Gorbaczow, ostrzega przez rewolucją żywnościową.
English(PL) Madam President, there is at least one country of the former Soviet Union where the results of elections are not known in advance.
(PL) Pani przewodnicząca! Jest taki kraj w przestrzeni byłego Związku Radzieckiego, gdzie wyniki wyborów są nieznane przed wyborami.
English(PL) Mr President, Commissioner, Mr Kouchner, Russia's actions amount to an attempt to revert to the imperialist policy of the former Soviet Union.
EnglishThe Czech President is not an absolute monarch, nor is he a supreme representative as in the political system of the former Soviet Union.
Czeski prezydent nie jest monarchą absolutnym ani najwyższym przedstawicielem, niczym w systemie politycznym byłego Związku Radzieckiego.
EnglishWe should not deny the republics of the former Soviet Union the opportunity of becoming fully European States governed by the rule of law.
Nie powinniśmy odmawiać republikom byłego Związku Radzieckiego szansy zostania państwami w pełni europejskimi, w których panuje praworządność.
EnglishAnd there's only two countries, the U.S. and the former Soviet Union, that had major efforts on trying to create biological warfare agents.
I są tylko dwa kraje, USA i kraje byłego Związku Radzieckiego, które czyniły znaczne wysiłki w kierunku prób stworzenia biologicznych środków bojowych.
EnglishIn Europe and around the world, 14 June draws attention to the often forgotten suffering of small states and peoples, particularly in the former Soviet Union.
W Europie i na całym świecie dzień 14 czerwca zwraca uwagę na często zapomniane cierpienie małych państw i narodów, zwłaszcza z byłego Związku Radzieckiego.
English. - Mr President, recent events in Armenia show how difficult it is for fledgling democracies in the former Soviet Union to trust the electoral process.
autorka. -Panie przewodniczący! Ostatnie wydarzenia w Armenii pokazują, jak trudno jest młodym demokracjom byłego Związku Radzieckiego zaufać procesowi wyborczemu.
EnglishThis is more the kind of policy associated with the former Soviet Union and present-day CIS countries, where the authorities essentially channel the money of the businesses.
Polityka taka ma więcej wspólnego z byłym Związkiem Radzieckim i dzisiejszymi krajami WNP, gdzie władze zasadniczo wypompowują pieniądze z przedsiębiorstw.

Lär dig andra ord

English
  • the former Soviet Union

Ta en titt på bab.las svensk-tyska lexikon.