"the foreseeable future" - Polsk översättning

EN

"the foreseeable future" på polska

Se exempelmeningar för "the foreseeable future" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "the foreseeable future" på polska

the artikel
the konjunktion
Polish
foreseeable adjektiv
future substantiv
future adjektiv

Användningsexempel för "the foreseeable future" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWork on the database is going well and it will be available in the foreseeable future.
Prace nad bazą danych postępują naprzód, zaś sama baza będzie dostępna już w niedalekiej przyszłości.
EnglishI do not see any dramatic change to this in the foreseeable future.
Nie przewiduję, aby w najbliższej przyszłości zaszły w tym względzie jakiekolwiek drastyczne zmiany.
EnglishWe all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
Wszyscy wiemy, że w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości ilość dostępnych surowców będzie niedostateczna.
EnglishIn the case of the UK, we are now saddled with massive borrowing for the foreseeable future.
W przypadku Wielkiej Brytanii w dającej przewidzieć się przyszłości będziemy obarczeni zadłużeniem na ogromną skalę.
EnglishHis party has no representatives in the House of Commons and no hope of putting any there in the foreseeable future.
Jego partia nie ma przedstawicieli w Izbie Gmin i nie ma na to szans w najbliższej przyszłości.
EnglishDo you think that Estonia will become a member in the foreseeable future, perhaps even this year?
Czy sądzi pan, że Estonia przystąpi do strefy euro w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości, być może nawet w tym roku?
EnglishSuch an outcome is also possible in Madagascar, provided that an election is held within the foreseeable future.
Taki wynik jest również możliwy na Madagaskarze, pod warunkiem, że do wyborów dojdzie w przewidywalnej przyszłości.
EnglishCredit is going to be a difficult issue for the foreseeable future, for both lenders and borrowers alike.
W przewidywalnej przyszłości kredyt stanowić będzie trudne zagadnienie zarówno dla kredytodawców, jak i dla kredytobiorców.
EnglishHowever, there is currently no indication that oil prices will moderate significantly in the foreseeable future.
Brak jednak obecnie przesłanek, by sądzić, że w dającej się przewidzieć przyszłości nastąpi znaczne obniżenie cen ropy.
EnglishLet me also say at this point, however, that I cannot envisage Ukrainian membership of the EU for the foreseeable future.
Chciałbym w tym miejscu stwierdzić, że jednak nie przewiduję członkostwa Ukrainy w UE w najbliższej przyszłości.
EnglishWe can assume that Malta, Greece and Spain, too, will be confronted by this problem in the foreseeable future.
Możemy założyć, że w możliwej do przewidzenia przyszłości tego samego problemu doświadczą również Malta, Grecja i Hiszpania.
EnglishThis is expected to double, triple or maybe quadruple year over year for the foreseeable future.
Oczekuje się, że liczba ta będzie wzrastać podwójnie, potrójnie a może nawet poczwórnie każdego roku w dającej się przewidzieć przyszłości.
EnglishJust five years ago, however, hardly anyone would have thought that it might be possible to implement it in the foreseeable future.
Zaledwie pięć lat temu nikt jednak nie sądził, że będzie można go wprowadzić w możliwej do przewidzenia przyszłości.
EnglishAs far as I am concerned, under the current leadership, Georgia is definitely not on track to join NATO in the foreseeable future.
Z mojego punktu widzenia, pod obecnymi rządami Gruzja zdecydowanie nie jest przygotowana do wcielenia do NATO w najbliższym czasie.
EnglishFurthermore, it appears unlikely that it will be possible to reach agreement on the issue in the UN Security Council in the foreseeable future.
Ponadto w bliskiej przyszłości niemożliwe wydaje się osiągnięcie porozumienia w tej sprawie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
EnglishNow listen to this: Every week for the foreseeable future, until 2050, every week more than a million people are being added to our cities.
Posłuchajcie tego: W dającej się przewidzieć przyszłości, aż po rok 2050, co tydzień w miastach przybędzie ponad milion nowych mieszkańców.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, for the foreseeable future humanity will not be able to manage without cars or lorries.
Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! W przewidywalnej przyszłości ludzkość nie będzie w stanie obejść się bez samochodów i ciężarówek.
EnglishI am also thinking about those who claim that the EU is already full and that it cannot, for the foreseeable future, accept any more members.
Myślę również o tych, którzy twierdzą, że UE jest już tworem pełnym i nie może w najbliższej dającej się przewidzieć przyszłości przyjmować kolejnych członków.
EnglishIndependent Kosovo's acceptance by Russia and China, who are on the UN Security Council, is very unlikely in the foreseeable future.
Zaaprobowanie niepodległości Kosowa przez Rosję i Chiny, które są członkami Rady Bezpieczeństwa, w dającej się przewidzieć przyszłości, jest niezwykle mało prawdopodobne.
EnglishSo what are your particular intentions in the foreseeable future to deliver on growth, on competitiveness and on completion of the single market of the European Union?
Jakie są zatem Państwa zamiary na najbliższą przyszłość co do wzrostu, konkurencyjności i ustanowienia jednolitego rynku Unii Europejskiej?

Lär dig andra ord

English
  • the foreseeable future

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.