"should" - Polsk översättning

EN

"should" på polska

EN should
volume_up
{verb}

should (även: ought, ought to)
The treatment schedule should be based on the local epidemiological situation.
Schemat leczenia powinien uwzględniać lokalne uwarunkowania epizootyczne.
The resulting solution should be clear, without particles.
Otrzymany roztwór powinien być przezroczysty i nie powinien zawierać cząstek.
However, intercultural dialogue should include interdenominational dialogue.
Dialog międzykulturowy powinien obejmować także dialog międzywyznaniowy.

Användningsexempel för "should" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
EnglishDoses should be similarly reduced if the platelet count falls below 25 x 109/ l.
Podobnie należy zredukować dawki, jeżeli liczba płytek spada poniżej 25 x 109/ l.
EnglishAgenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
Roztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
EnglishIn this case, the Member States should contribute a maximum of 1% of their GNI.
W tym przypadku państwa członkowskie powinny wpłacać maksymalnie 1% swojego DNB.
EnglishTherefore, I think that assisting spouses should be given the option to choose.
Dlatego też uważam, że współpracujący małżonkowie powinni mieć możliwość wyboru.
EnglishThese criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.
Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.
EnglishThe recommendation here is, regrettably, that we should take the wrong direction.
Rekomendacja teraz jest, niestety, taka, że powinniśmy udać się w złym kierunku.
EnglishHow Much Tamiflu should be given to Adolescents (13 to 17 years of age) and Adults
Jaką dawkę Tamiflu powinna przyjmować młodzież w wieku od 13 do 17 lat i dorośli
EnglishEmtriva should always be combined with other medicines to treat HIV infection.
W leczeniu zakażeń HIV lek Emtriva należy zawsze stosować razem z innymi lekami.
EnglishHelixate NexGen 2000 IU should be injected intravenously over several minutes.
Preparat Helixate NexGen 2000 j. m. należy podawać dożylnie w ciągu kilku minut.
EnglishAntipyretic treatment should be initiated according to local treatment guidelines.
Leczenie przeciwgorączkowe powinno być włączone zgodnie z lokalnymi zaleceniami.
EnglishTreatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section 5.2).
Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punkt 5. 2).
EnglishIf the product is not used during this four-week period, it should be discarded.
Jeżeli lek nie będzie zużyty w tym 4- tygodniowym okresie, należy go wyrzucić.
EnglishMedicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.
EnglishPollyanna, I think we should talk about you and your position in this community.
Pollyanno, teraz powiem ci o pozycji, którą będziesz zajmować tu w społeczeństwie.
EnglishThis economic blockade should be dismantled and the visa fees should be lowered.
Ta blokada ekonomiczna powinna być zniesiona, koszty wiz powinny być obniżone.
EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishAs there is no immediate deadline, we should go about it in a reasonable manner.
Ponieważ nie ma terminu ostatecznego, powinniśmy to zrobić we właściwy sposób.
EnglishThe analysis should be based on extensive scientific and environmental factors.
Ocena ta powinna opierać się na licznych czynnikach naukowych i środowiskowych.
EnglishWe should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
Powinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.