EN short
volume_up
{substantiv}

short (även: short film, video)
volume_up
filmik {mask.}
Let's have a look at this short movie now.
Obejrzymy teraz krótki filmik.
But I said I'm going to show you a short clip of one of our employees to kind of give you an idea about some of the talent that we have.
Ale pokażę wam filmik o naszym pracowniku, Ale pokażę wam filmik o naszym pracowniku, o talencie, którym dysponujemy.

Användningsexempel för "short" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut, to cut a long story short, I quit school to pursue a career as a cartoonist.
Ale, żeby już nie przedłużać, rzuciłem szkołę, aby podjąć karierę karykaturzysty.
EnglishIf the Council fails to tackle this problem, it will fall short of its obligations.
Jeżeli Rada nie rozwiąże tego problemu, to nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
EnglishAgricultural prices, not least for foods, have shot up over a very short period.
Ceny produktów rolniczych, nie tylko żywnościowych, wzrosły w bardzo krótkim czasie.
EnglishIn short, what surplus of fish does the Commission expect to find in Mauritania?
Podsumowując: jakie nadwyżki ryb Komisja spodziewa się znaleźć w Mauretanii?
EnglishDeforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
Wylesieniu nie zapobiegną ponowne nasadzenia, przynajmniej nie w najbliższym czasie.
EnglishBlood products and short-term infusion of concentrated solutions of electrolytes:
Produkty krwiopochodne i krótkotrwałe wlewy skoncentrowanych roztworów elektrolitów:
EnglishInsuman Infusat is an insulin with rapid onset and short duration of action.
Insuman Infusat zawiera insulinę o szybkim początku i krótkim czasie działania.
EnglishWe also need to strike the right balance between the long term and the short term.
Musimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.
EnglishI have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
Pozwoliłem sobie poczynić dziś jedną więcej uwagę, ponieważ nie brakuje nam czasu.
English(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienia dotyczące głosowań zostały skrócone na podstawie art. 163 ust.
EnglishThe regulation which we are going to adopt tomorrow is a short-term solution.
Rozporządzenie, które mamy zamiar przyjąć jutro, jest rozwiązaniem krótkoterminowym.
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 170 of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 170 Regulaminu)
EnglishWell, there are many reasons, and you heard some of them in the short talk today.
Cóż, jest wiele powodów, i usłyszeliście kilka z nich w dzisiejszym krótkim wykładzie.
EnglishBulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Reputacja Bułgarii jest szargana w imię krótkofalowych korzyści politycznych.
EnglishIt was just short of a blocking minority and the fight continues here now.
Brakowało w niej tylko mniejszości blokującej, toteż walka toczy się teraz tutaj.
English(The explanation of vote was cut short pursuant to Rule 163 of the Rules of Procedure)
(Wyjaśnienie sposobu głosowania zostało skrócone zgodnie z art. 163 Regulaminu)
EnglishDisaster relief and emergency assistance are almost by definition short-term.
Pomoc w sytuacjach kryzysowych z definicji jest niemal zawsze krótkotrwała.
English(Laughter) In short, technology, the internet, they have changed our lifestyle.
Bawcie się dobrze. ~~~ (Śmiech) W skrócie, technika, internet zmieniły nasz styl życia.
EnglishWater withholding should be kept as short as possible with a minimum of half an hour.
Okres ten powinien być możliwie jak najkrótszy, nie krótszy jednak niż pół godziny.
EnglishFor both vaccination groups, the majority of the reactions were short lasting.
W obu zaszczepionych grupach dzieci, większość występujących objawów była krótkotrwała.