"sake" - Polsk översättning

EN

"sake" på polska

volume_up
sake {substantiv}
PL

"sake" på engelska

EN

EN sake
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

sake (även: consideration, regard)
volume_up
wzgląd {mask.}
The free market must be regulated for the sake of protecting the climate.
Wolny rynek musi podlegać regulacji przez wzgląd na ochronę klimatu.
For the sake of one hundred thousand people, I am now saying 'yes' to the European Protection Order.
Przez wzgląd na dobro 100 tysięcy osób mówię teraz "tak” europejskiemu nakazowi ochrony.
For the sake of political consistency and out of respect for our electorate, we shall not vote for you.
Przez wzgląd na polityczną konsekwencję i szacunek dla naszego elektoratu nie będziemy na pana głosować.
sake (även: account, cause, reason, score)
volume_up
powód {mask.}
For these reasons, and for the sake of a better road system in Europe, I voted in favour.
Z tych powodów oraz w celu zapewnienia lepszego systemu drogowego w Europie głosowałem za przyjęciem tekstu.
What initiative is that, and how can it make up for the social support that Member States are withdrawing for the sake of their stability programmes?
Co to za inicjatywa i w jaki sposób zrekompensuje ona wsparcie socjalne, które państwa członkowskie wycofują z powodu swoich programów stabilizacyjnych?
I agree fully that, for the sake of parliamentary scrutiny and financial control, the service ought to be attached to the Commission, for administrative and budgetary purposes.
W pełni zgadzam się także z tym, że w celu zapewnienia parlamentarnej i finansowej kontroli służba powinna być przypisana do Komisji z powodów administracyjnych i budżetowych.
sake (även: affair, business, case, errand)
volume_up
sprawa {fem.}
I therefore appeal to you, for the sake of growth and employment, to make transport policy the central plank in your strategy.
Apeluję więc do państwa, ze względu na wzrost i zatrudnienie, by uczynić politykę transportową najważniejszą sprawą w państwa strategii.
But surely, in this case, the Commission should not regulate further than that for regulation's sake.
Nie mam jednak żadnych wątpliwości, że Komisja Europejska nie powinna dążyć do dalszego regulowania tej kwestii tylko po to, aby coś zrobić w tej sprawie.
For the sake of both the animals and human health, it is essential that more modern, effective non-animal tests come into use as soon as possible.
Jest sprawą istotną zarówno dla zdrowia ludzi jak i zwierząt, żeby jak najszybciej wprowadzić stosowanie nowocześniejszych i skuteczniejszych metod badań niewykorzystujących zwierząt.
sake (även: aim, goal, intent, object)
volume_up
cel {mask.}
Institutes should not be established for their own sake.
Instytuty nie powinny być tworzone jako cel sam w sobie.
And, for the sake of the success of this Union, Europe must make the first move.
I mając na celu powodzenie tej Unii, Europa musi zrobić pierwszy krok.
Commissioner Špidla, our aim cannot be action for its own sake.
Panie komisarzu Špidla! Naszym celem nie jest podejmowanie działań dla własnej przyjemności.

2. gastronomi

sake (även: saki)
volume_up
sake {fem.}
And I love sake and Kobe and all that stuff.
Uwielbiam sake, kobe, i tak dalej.

Synonymer (engelska) till "sake":

sake

Användningsexempel för "sake" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHowever, for goodness sake, let us at least believe in the plan we are implementing!
Tym niemniej, na litość boską, przynajmniej uwierzmy w plan, który realizujemy!
EnglishFor the sake of operational efficiency, I ask the House to support our Amendment 10.
Dla dobra skuteczności działania proszę Izbę o poparcie naszej poprawki nr 10.
EnglishAbove all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
Ojcowie założyciele chcieli budować Europę przede wszystkim po to, by krzewić pokój.
EnglishBulgaria's reputation is being tarnished for the sake of short-term political gains.
Reputacja Bułgarii jest szargana w imię krótkofalowych korzyści politycznych.
EnglishPeople have a spiritual need to create, quite simply for the sake of creating.
Człowiek ma duchową potrzebę tworzyć, tak po prostu, dla samego tworzenia.
English(The President asked the speaker to speak more slowly for the sake of the interpreters)
(Przewodniczący poprosił mówczynię, aby mówiła wolniej z uwagi na pracę tłumaczy)
EnglishFor goodness' sake, we are, after all, living in the third millennium AD!
Na miłość boską, żyjemy przecież w trzecim tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa!
EnglishAnd you may feel like this character, who is also just doing it for its own sake.
Możliwe że poczujesz się jak ten osobnik, który robi to tylko dla czystej przyjemności.
EnglishAnd, for the sake of the success of this Union, Europe must make the first move.
I mając na celu powodzenie tej Unii, Europa musi zrobić pierwszy krok.
EnglishWhatsoever is sold in the shambles, eat, asking no question for conscience' sake,
Cokolwiek w jatkach sprzedawają, jedzcie, nic nie pytając dla sumienia.
EnglishI wish to see this for the sake of us all, particularly the citizens in the region.
Pragnę, by stało się tak w interesie nas wszystkich, a zwłaszcza obywateli tego regionu.
EnglishFor mine own sake, for mine own sake, will I do it; for how should [my name] be profaned?
Sam dla siebie, dla siebie to uczynię; bo jakożby miało być splugawione imię moje?
EnglishSo, for my daughter's sake, I thank you for your ideas worth spreading.
Także w imieniu mojej córki dziękuję wam za warte rozpowszechniania pomysły.
EnglishRadical measures are needed on this matter for the sake of our children's well-being.
Konieczne są radykalne działania w tej kwestii dla dobra naszych dzieci.
EnglishWe should not be backing down, however, for the sake of our own credibility.
Nie powinniśmy się jednak wycofywać ze względu na własną wiarygodność.
EnglishWe suggested a compromise for the sake of a common European position.
Zaproponowaliśmy rozwiązanie kompromisowe w imię wspólnego stanowiska europejskiego.
EnglishFor the sake of Europe, its Parliament cannot trivialise these tragedies of the 20th century.
Dla dobra Europy jej Parlament nie może zbagatelizować tych tragedii XX wieku.
EnglishThis was necessary for the sake of the health and safety of our children.
Było to konieczne ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci.
EnglishSometimes, however, for democracy's sake, one has to be able to cross the lines a little.
Czasem jednak dla dobra demokracji warto nieco odejść od ustalonych norm.
EnglishOnce again, the European general interest is being sacrificed for the sake of capitalist greed.
Znowu ogólny interes europejski poświęca się w imię kapitalistycznej chciwości.