"to reflect on" - Polsk översättning

EN

"to reflect on" på polska

EN to reflect on
volume_up
{verb}

to reflect on (även: to consider, to mull, to mull over, to ruminate)
volume_up
przemyśleć {perf. vb}
I think that the European Union must reflect on the response to be given to this invitation.
Sądzę, że Unia Europejska musi przemyśleć, jak odpowiedzieć na to zaproszenie.
We will need to reflect further on this important subject.
Będziemy musieli jeszcze przemyśleć te ważne tematy.
Well, having completed this, we have the opportunity to step back and reflect on some of the things.
Cóż, zakończywszy projekt, mieliśmy okazję cofnąć się i przemyśleć kilka spraw.

Liknande översättningar för "to reflect on" på polska

to reflect verb
on adjektiv
on adverb
on preposition

Användningsexempel för "to reflect on" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Member States' criminal law systems reflect their respective identities.
Systemy prawa karnego państw członkowskich są odzwierciedleniem ich tożsamości.
EnglishThis amendment does not reflect what is expressly agreed on in the Cox package.
Poprawka ta nie odzwierciedla wyraźnych uzgodnień zawartych w pakiecie Coxa.
EnglishI have proposed the creation of a committee of wise men to reflect upon the future.
Zaproponowałem stworzenie komisji mądrych ludzi zorientowanej na przyszłość.
EnglishSecondly, the EU diplomatic service should reflect the character of the Union.
Po drugie, unijne służby dyplomatyczne powinny mieć charakter wspólnotowy.
EnglishHowever, their action should be reasonable and reflect European values.
Ich działania powinny jednak być rozsądne i odzwierciedlać europejskie wartości.
EnglishSo we have to reflect on what would be a good way of combining these two.
Musimy więc zastanowić się nad właściwym sposobem połączenia tych dwóch spraw.
EnglishThese documents reflect the specific nature of the relationship between Europe and Africa.
Dokumenty te odzwierciedlają szczególną naturę stosunków między Europą i Afryką.
EnglishWe consider that the legal basis must reflect the objectives and content of the instrument.
Uważamy, że podstawa prawna musi odzwierciedlać cele i treść danego instrumentu.
EnglishEU visa policy should reflect the fundamental priorities of its foreign policy.
Polityka wizowa UE powinna odzwierciedlać podstawowe priorytety jej polityki zagranicznej.
EnglishWe need some time and space in Ireland to reflect and respond to find solutions.
Potrzebujmy nieco czasu i przestrzeni w Irlandii, aby zastanowić się i znaleźć rozwiązania.
EnglishHow many instances of external interference and aggression does that reflect?
Jak wiele przypadków zewnętrznej interwencji i agresji on odzwierciedla?
EnglishIt is a genuine effort to reflect modern values within the European context.
To autentyczny wysiłek na rzecz oddania nowoczesnych wartości w europejskim kontekście.
EnglishThis will reflect the central priority I attach to research and innovation.
Stanowisko to będzie wyrazem wagi, jaką przywiązuję do badań i innowacji.
EnglishIt is time for political leaders to reflect on just what is happening.
Nadszedł czas, by przywódcy polityczni zastanowili się nad tym, co się dzieje.
EnglishIt is my promise to you to try and reflect that in everything that the service does.
Obiecuję, że będę się starać zadbać o to we wszystkich działaniach ESDZ.
EnglishIt must reflect an in-depth politicisation of the unification enterprise.
Musi odzwierciedlać głębokie upolitycznienie całego przedsięwzięcia zjednoczeniowego.
EnglishHowever it is true that we also need to reflect on this use of Article 7.
Jednak prawdą jest też, że musimy zastanowić się nad stosowaniem art. 7 w ten sposób.
EnglishSuch a consensus should also reflect current trends in the world economy.
Konsensus taki powinien też odzwierciedlać tendencje panujące w gospodarce światowej.
EnglishThey show symbols of European countries and reflect the unity of the EU.
Przedstawiają one symbole krajów europejskich, a jednocześnie wyrażają jedność Unii.
EnglishI believe that it is not enough to simply refer to or reflect on this huge problem.
Uważam, że nie wystarczy tylko odnieść się do tego wielkiego problemu lub o nim rozmawiać.