EN possession
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

possession (även: property, freehold, proprietorship)
which is an earnest of our inheritance, unto the redemption of [God's] own possession, unto the praise of his glory.
Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.
No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.
Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego.
possession (även: occupation)
possession (även: estate, manor, manor house, property)
possession (även: ownership, state of possession)
The first of these factors - that is, possession of knowledge - is not a problem today.
Czynnik pierwszy, czyli posiadanie wiedzy, nie jest dzisiaj problemem.
The possession of valid certification is a key requirement.
Posiadanie ważnych atestów jest wymogiem kluczowym.
Even the possession and sale of this timber are not recognised directly as criminal offences.
Nawet posiadanie i sprzedaż takiego drewna nie są bezpośrednio uznawane za przestępstwo.
possession (även: belongings, livestock, possessions, property)
volume_up
dobytek {mask.}
There are more than 600 displaced persons who have lost their homes and personal possessions.
Przesiedlono ponad 600 osób, które straciły domy i dobytek.
There are people who, as a result of these fires, lost everything they owned, their homes and possessions, in a matter of minutes.
Niektórzy na skutek pożarów stracili w ciągu kilku minut wszystko, co mieli, domy i dobytek.
For the ancient Egyptians the lap was a platform upon which to place the earthly possessions of the dead -- 30 cubits from foot to knee.
Dla starożytnych Egipcjan kolana były platformą na które kładziono ziemski dobytek martwych -- 30 cubitów od stopy do kolana.
possession
possession

2. juridik

possession
nielegalne posiadanie broni

Synonymer (engelska) till "possession":

possession

Användningsexempel för "possession" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut a certain man named Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession,
A mąż niektóry imieniem Ananijasz, z Safirą, żoną swoją, sprzedał majętność,
EnglishAccording to data in my possession, radical Islamists are behind this destabilisation.
Zgodnie z informacjami, jakie posiadam, za tą destabilizacją stoją radykalni islamiści.
EnglishIt will enable consumers to take earlier possession of the product purchased.
Pozwoli to konsumentom na wcześniejsze uzyskanie kupowanego produktu.
EnglishWhat does it say in the Bible about possession or self-mutilation?
Co jest powiedziane w Biblii na temat opętania lub samookaleczenia?
EnglishWe are well aware, however, that the giant private interests want to take possession of this right.
Mamy jednak głęboką świadomość, że potężne prywatne interesy chciałyby to prawo zagarnąć.
EnglishAnd thou shalt speak unto him, saying, Thus saith Jehovah, Hast thou killed and also taken possession?
I rzeczesz do niego, mówiąc: Tak mówi Pan: Azaś nie zabił i nie posiadł?
EnglishI am utterly amazed and would like to ask the Commission if it was also in possession of this note.
Jestem ogromnie zdumiona i pragnę zapytać Komisję, czy również miała w posiadaniu tę notatkę.
EnglishFor God will save Zion, and build the cities of Judah; And they shall abide there, and have it in possession.
Niech go chwalą niebiosa i ziemia, morze i wszystko, co się w nich rucha.
EnglishBut the fields of the city, and the villages thereof, gave they to Caleb the son of Jephunneh for his possession.
Ale role miasta tego, i wsi jego dano Kalebowi, synowi Jefunowemu w osiadłość jego.
EnglishI have in my possession a written reply from Commissioner Rehn concerning the Memorandum with Greece.
Jestem w posiadaniu pisemnej odpowiedzi komisarza Rehna, dotyczącej memorandum zawartego z Grecją.
English"The act of a master taking painful contemptuous possession of her, was the kind of rapture she wanted.
"Działanie mistrza czerpiącego bolesną pogardę posiadając ją, było takim zachwytem jakiego chciała.
Englishand ye shall take possession of the land, and dwell therein; for unto you have I given the land to possess it.
A wypędziwszy obywatele ziemi, mieszkać będziecie w niej; bom wam dał tę ziemię w dziedzictwo.
EnglishSo cows are dying, and cows are the most valued possession.
Krowy zdychają, a krowy to najcenniejsze, co się posiada.
EnglishAnd he gave them the lands of the nations; And they took the labor of the peoples in possession:
I podał im ziemię pogan, a posiedli prace narodów.
EnglishSecondly, Commissioner, I was shocked to hear you say you are still not in possession of that dossier.
Panie komisarzu! Po drugie, zaskoczyło mnie, kiedy powiedział pan, że nadal nie dysponuje pan tym dossier.
EnglishAsk of me, and I will give [thee] the nations for thine inheritance, And the uttermost parts of the earth for thy possession.
Żądaj odemnie, a dam ci narody dziedzictwo twoje; a osiadłość twoję, granice ziemi.
EnglishGive unto us a possession among the brethren of our father.
dajcie nam dziedzictwo między bracią ojca naszego.
Englishwhich is an earnest of our inheritance, unto the redemption of [God's] own possession, unto the praise of his glory.
Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie nabytej własności, ku chwale sławy jego.
EnglishControl of the acquisition and possession of weapons (vote)
Kontrola nabywania i posiadania broni (głosowanie)
EnglishControl of the acquisition and possession of weapons (debate)
Kontrola nabywania i posiadania broni (debata)