"personnel" - Polsk översättning

EN

"personnel" på polska

volume_up
personnel {substantiv}
PL

EN personnel
volume_up
{substantiv}

personnel (även: staff)
Its personnel must be able to operate in conditions of total independence.
Jego personel musi wykonywać swoje zadania w warunkach pełnej niezależności.
The product should only be administered by qualified personnel in authorised settings.
Preparat powinien podawać wyłącznie wykwalifikowany personel w określonych warunkach.
Personnel should be trained to reconstitute the medicine
personel powinien przejść przeszkolenie w zakresie przygotowywania preparatu;
personnel (även: human resources)
volume_up
kadry {fem. plur.} [vard.]
It would not have been acceptable for the Council to have excluded senior personnel - and in Finland the number of these at present stands at 130 000 - entirely from working time protection.
Nie do przyjęcia byłoby całkowite wykluczenie przez Radę z ochrony czasu pracy kadry najwyższego szczebla, która w Finlandii liczy obecnie 130.000 osób.

Synonymer (engelska) till "personnel":

personnel

Användningsexempel för "personnel" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd so by thinking of this as a personnel system, we can do it much better.
Stąd, myśląc o tym jak o systemie indywidualnym, możemy to zrobić znacznie lepiej.
EnglishAn International convention on anti-personnel landmines is signed in Ottawa, Canada.
Podpisanie konwencji dotyczącej min przeciwpiechotnych w Ottawie w Kanadzie.
EnglishWho takes the decisions about financing and the choice of personnel for specific posts?
Kto podejmuje decyzje o finansowaniu i doborze personelu na określone stanowiska?
EnglishOne is allowing more flexibility as to how personnel costs are calculated.
Jeden z nich umożliwia większą elastyczność wyliczania kosztów zatrudnienia.
EnglishWe have made specific proposals for the training of civil and military personnel.
Przedstawiliśmy konkretne propozycje dotyczące szkolenia personelu cywilnego i wojskowego.
EnglishIn addition, documentation substantiating overheads and personnel costs was often missing.
Ponadto często brakowało dokumentacji potwierdzającej koszta bieżące i osobowe.
EnglishI also consider it important to acknowledge certificates for on-board personnel.
Uważam także za ważne uznanie certyfikatów dla personelu pokładowego.
EnglishI think the proposal to establish a reference network for health personnel is expedient.
Za korzystną uważam propozycję stworzenia obserwatorium ds. personelu służby zdrowia.
EnglishWe also want a better overview of the personnel and financial costs of the agencies.
Chcemy także lepszej analizy personelu i kosztów finansowych agencji.
EnglishAs concerns training personnel, it is proposed to create a European diplomatic college.
W zakresie kształtowania kadr proponuje się powołanie Europejskiej Akademii Dyplomatycznej.
EnglishSri Lanka has still not joined the Ottawa Convention banning anti-personnel mines.
Tymczasem Sri Lanka wciąż nie jest stroną Konwencji Ottawskiej o zakazie min przeciwpiechotnych.
EnglishThe key elements that need to be covered in training hospital personnel are as follows.
Szkolenie personelu szpitala obejmuje następujące elementy kluczowe:
EnglishWe have increased the workforce by 280 international personnel.
Zwiększyliśmy liczbę personelu o 280 funkcjonariuszy pochodzących z różnych krajów.
EnglishNext year, there will be significantly greater numbers of international personnel in Afghanistan.
W przyszłym roku w Afganistanie znacznie wzrośnie międzynarodowy kontyngent.
EnglishIn that context, we trained a 114 crews, that is over 1 300 personnel with 58 helicopters.
W związku z tym przeszkoliliśmy 114 załóg 58 helikopterów, czyli ponad tysiąc trzysta osób.
EnglishI point out the fact that only 6% of the production costs of new cars are personnel costs.
Podkreślam fakt, że koszty personelu stanowią tylko 6% kosztów produkcji nowych samochodów.
EnglishI would like to point out that there is also the personnel aspect to carrying out this work.
Chciałbym zwrócić uwagę, że wykonanie tych zadań to jest oczywiście też strona personalna.
EnglishAll of these categories of personnel are to be entitled to take office on equal terms.
Pracownicy wszystkich tych kategorii będą mieli prawo do objęcia urzędu na takich samych zasadach.
EnglishI cannot agree, however, with the statement that military personnel died 'defending freedom'.
Nie mogę sie jednak zgodzić ze stwierdzeniem, że żołnierze oddali życie "broniąc wolności”.
EnglishThe other major discrepancy concerns the rights of healthcare personnel.
Druga istotna rozbieżność dotyczy praw personelu służby zdrowia.