"to pay out" - Polsk översättning

EN

"to pay out" på polska

EN to pay out
volume_up
{verb}

volume_up
wydawać {imperf. vb}
to pay out
In 2006 they had considerable resources, EUR 3 billion in commitments, and managed to pay out just under 90% of this.
W 2006 r. w funduszach znajdowały się znaczące zasoby - 3 miliardy euro zobowiązań; zdołały one wypłacić prawie 90% tej kwoty.

Liknande översättningar för "to pay out" på polska

pay substantiv
to pay verb
out substantiv
Polish
out adverb
out interjektion
Polish
to out verb
Polish

Användningsexempel för "to pay out" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTrue, but I can think of a few countries... who'd pay anything to find out.
To prawda, ale myślę o kilku państwach... które zapłacą wiele, żeby się dowiedzieć.
EnglishIt will then pay to carry out research and development in the field.
Wówczas opłaci się prowadzać badania i wspierać rozwój w tej dziedzinie.
EnglishHowever, we do not need your prior authorisation in order for people not to have to pay out money themselves.
Jednakże nie potrzebujemy waszej uprzedniej zgody, aby ludzie nie musieli sami płacić.
EnglishThey are often not given health insurance, being forced even to pay for it out of their own pocket.
Często nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego lub są zmuszane do zapłacenia za nie z własnej kieszeni.
EnglishWe now pay out funds based on simple technical requirements.
Wypłacamy środki wg. prostszych wymogów technicznych.
EnglishWe must pay out the money that we have promised.
Musimy wypłacać pieniądze, jakie zadeklarowaliśmy.
EnglishLet me recall that on 8 December this House voted in favour of a pay-out period of a maximum of two weeks.
Chciałbym przypomnieć, że 8 grudnia ta Izba głosowała za przyjęciem terminu spłaty nieprzekraczającego dwóch tygodni.
EnglishIt will then pay to carry out R&D in the field.)
Badania i rozwój staną się opłacalne.)
EnglishTheir prime objective is to pay out as much as possible to their shareholders, not to act in the general interests of the nation.
Ich nadrzędnym celem jest zapłacić swoim udziałowcom tak dużo jak się da, a nie działać w ogólnym interesie narodu.
EnglishHowever, the compromise currently on the table provides for a pay-out delay of four weeks, which can be further extended to six weeks.
Jednak w wyniku obecnego kompromisu wynosi on cztery tygodnie z możliwością dalszego przedłużenia do sześciu tygodni.
EnglishFortunately, there is broad agreement in the House that the individual patient should not have to pay out of his own pocket.
Na szczęście w Izbie panuje dość szeroki konsensus co do tego, że indywidualny pacjent nie powinien płacić ze swojej własnej kieszeni.
EnglishCar workers who become unemployed will currently receive a pay-out of something in the region of between 50% and 60% of their pay.
Pracownicy sektora motoryzacyjnego, którzy tracą pracę, obecnie otrzymają wypłatę w wysokości około 50-60% swojego wynagrodzenia.
EnglishThe starting point for reform has to be an answer to the question: 'Which treasury will pay for the bail-out bill in the end?'
Punktem wyjścia do reformy musi być odpowiedź na następujące pytanie: "Z czyjego skarbca pokryty zostanie ostatecznie rachunek za pomoc finansową?”
EnglishI support the extension of Article 186 if you needed to pay out this EUR 280 million, which I regard as symbolic rather than significant.
Popieram rozszerzenie zakresu artykułu 186, jeżeli jest to potrzebne do wypłacenia tych 280 milionów euro, kwoty, która w moim przekonaniu jest raczej symboliczna.
EnglishAs I understand from your contribution early on, you did mention that you needed this extra power as a legal basis to pay out the EUR 280 million.
Jeżeli dobrze zrozumiałem pani wcześniejszą wypowiedź, wspomniała pani, że te dodatkowe uprawnienia są pani potrzebne jako podstawa prawna do wypłacenia 280 milionów euro.
EnglishThe Member States pay into the Fund out of their own defence budgets for combined military operations that fall outside the scope of EC competence.
Państwa Członkowskie wpłacają do Funduszu z własnych budżetów środki na cele obronne z przeznaczeniem na wspólne operacje wojskowe, które nie leżą w gestii Wspólnoty Europejskiej.
EnglishAs a young author and journalist, I used to pay 62% tax out of conviction, because I was convinced, and had the impression, that we were governed by good people.
Jako młody pisarz i dziennikarz, kiedyś z przekonania płaciłem podatek w wysokości 62 %, ponieważ byłem pewien - i odnosiłem takie wrażenie - że rządzą nami dobrzy ludzie.
EnglishOrteig didn't pay a dime out to the nine teams that went across -- tried to go across the Atlantic, and we didn't pay a dime until someone won the Ansari X PRIZE.
Orteig nie płacił tym, którzy nie przelecieli przez Atlantyk, Orteig nie płacił tym, którzy nie przelecieli przez Atlantyk, a my nie wydaliśmy ani centa, póki ktoś nie wygrał.
EnglishLet us not forget that the regime currently in force, which allows for a pay-out delay ranging from three to nine months, will remain in place for a further two years.
Nie możemy zapominać, że obecnie obowiązujący system, w ramach którego termin spłaty może wynosić od trzech do dziewięciu miesięcy, będzie funkcjonował przez kolejne dwa lata.
EnglishHowever, I also have to admit that I am disappointed with certain proposed amendments to the Directive on Deposit Guarantee Schemes, especially on pay-out delays.
Muszę jednak również stwierdzić, że jestem rozczarowany niektórymi zaproponowanymi poprawkami do dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów, zwłaszcza dotyczącymi terminów spłaty.