EN to pay off
volume_up
{verb}

to pay off (även: to repay, to square)
We must cancel Haiti's debt and pay off our debt to that country.
Musimy umorzyć zadłużenie Haiti i spłacić nasz dług wobec tego kraju.
The banks must pay off their debts to government.
Banki muszą spłacić długi, jakie maja u rządów.
spłacić dług hipoteczny
to pay off
volume_up
procentować {imperf. vb} [bild.]
to pay off
volume_up
zaprocentować {perf. vb} [bild.]
to pay off
to pay off
to pay off (även: to work out)
volume_up
kalkulować się {refl. vb} [vard.]

Liknande översättningar för "to pay off" på polska

pay substantiv
to pay verb
off substantiv
Polish
off adjektiv
off adverb
off preposition
Polish

Användningsexempel för "to pay off" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAs we Czechs know, being weak in relation to Russia really does not pay off.
Jak my, Czesi, wiemy, słabość względem Rosji naprawdę się nie opłaca.
EnglishThe reflection group is an innovative approach, one which can pay off.
Utworzenie grupy refleksji to innowacyjne podejście, które może przynieść wymierne korzyści.
EnglishA softly-softly approach will not, however, pay off in a situation like this in the long term.
Jednakże w sytuacji takiej jak ta zbyt łagodne podejście na dłuższą metę nie opłaci się.
EnglishEmployees can receive additional pay or time off for overtime .
Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub czas wolny od pracy.
EnglishThat certainly is hard work and hopefully it will pay off.
To z pewnością ciężka praca i należy mieć nadzieję, że się opłaci.
EnglishThat will pay off on the bottom line, in a world where there will be a struggle over resources.
W ostatecznym rozrachunku przyniesie to korzyści w świecie, w którym będzie się toczyć walka o zasoby.
EnglishTherefore, Athens will sound the alarm again at some point, saying, 'we are not managing to pay it off'.
Dlatego pewnego dnia Ateny znów nacisną na guzik alarmowy, mówiąc "nie dajemy sobie rady ze spłatą”.
EnglishInvestments are needed in the Member States, but they must be investments that pay off in the long term.
W państwach członkowskich potrzebne są inwestycje, lecz muszą to być takie inwestycje, które będą się opłacać w dłuższej perspektywie.
EnglishOf course I would also welcome the exchange of information on methods that did not pay off or even backfired.
Oczywiście z zadowoleniem przyjmę także wymianę informacji na temat metod, które się nie opłaciły a nawet przyniosły odwrotny skutek.
EnglishBut the pay-off is really enormous.
EnglishMadam President, I do not know about companies having 400 years to pay off fines, but that does sound rather draconian.
Pani przewodnicząca! Nic nie wiem o przedsiębiorstwach, które miałyby spłacać nałożone na nie grzywny przez 400 lat, ale brzmi to raczej drakońsko.
EnglishThe issue with this report is the fact that we have done a huge amount of work already, but we now need to see the pay-off from that work.
Problem z przedmiotowym sprawozdaniem polega na tym, że wykonaliśmy już ogrom pracy, ale teraz musimy zacząć czerpać z niej zyski.
EnglishI also believe that these investments will pay off and that we should not continue with the levels of consumption that we have seen in recent decades.
Uważam także, że te inwestycje się opłacą i że nie powinniśmy dłużej wydawać na konsumpcję tyle, ile w ostatnich dziesięcioleciach.
EnglishEquality does pay off!
EnglishThe experience of the last accessions - and I shall conclude here - shows that the efforts made in relation to the European agenda do pay off.
Doświadczenia ostatnich etapów rozszerzenia UE - i na tym skończę - pokazują, że wysiłki realizowane w związku z europejską agendą rzeczywiście się opłacają.
EnglishThe process is even more incomplete since the pay-off required is to implement the Competitiveness Pact, re-christened the Pact for the euro.
Proces jest jeszcze bardziej niekompletny od kiedy wymaganym sposobem rozliczenia jest wdrożenie paktu konkurencyjności, przechrzczonego na pakt na rzecz euro.
EnglishThe solutions aimed at developing alternative, bio-, wind and solar energy are all lengthy and not at all certain to pay off in the end.
Rozwiązania ukierunkowane na rozwój alternatywnych źródeł energii, bioenergię, energię wiatrową i słoneczną są czasochłonne i tak naprawdę nie ma pewności czy ostatecznie się opłacą.
EnglishIrish investment in wind energy will only pay off, for example, if there is European infrastructure to export that energy via the UK and France.
Irlandzkie inwestycje w energię wiatrową zwrócą się jedynie wtedy, gdy powstanie europejska infrastruktura umożliwiająca eksport tej energii przez terytorium Wielkiej Brytanii i Francji.
EnglishInvesting in gender equality measures will pay off in terms of a higher level of women's employment, women's contribution to GDP, a higher tax yield and sustainable fertility rates.
Inwestycje w środki na rzecz równouprawnienia płci zaowocują wyższym zatrudnieniem kobiet, większym wkładem kobiet w PKB, większymi dochodami z podatków i stałym przyrostem naturalnym.
EnglishYou will see, Commissioner, that your persistence will pay off in the end, despite all the resistance you have experienced, right from the very beginning, especially from the scientific world.
Panie komisarzu! Zobaczy pan, że pańska wytrwałość przyniesie zamierzony skutek, pomimo sprzeciwów, z którymi się pan spotykał od samego początku, szczególnie ze strony świata nauki.