EN

manoeuvre {adjektiv}

volume_up
1. militärt, brittisk engelska
manoeuvre (även: maneuver, manoeuver)

Användningsexempel för "manoeuvre" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.
EnglishAnd there is, of course, little room for manoeuvre, the options are limited.
I oczywiście dysponujemy niewielką swobodą ruchu; nasze opcje są ograniczone.
EnglishParadoxically, the Directive does not give the Commission much room for manoeuvre.
Paradoksalnie, dyrektywa nie daje Komisji zbyt wielu możliwości działania.
EnglishIt is clear that the Commission has room for manoeuvre within the framework of the treaty.
Oczywiste jest, że Komisja ma swobodę ruchu w ramach obowiązującego obecnie traktatu.
EnglishEurope's room for manoeuvre is already limited because of its dependence on Russia.
Uzależnienie od Rosji ogranicza pole europejskiego manewru już dziś.
EnglishEurope registered a formal reservation on this issue, thus allowing us room for manoeuvre.
Europa wniosła formalne zastrzeżenie dotyczące tej kwestii, dając nam pole do manewru.
EnglishThis manoeuvre made it possible to keep alive a report that was in fact dead.
Manewr ten umożliwił przywrócenie do życia sprawozdania, które w rzeczywistości było już martwe.
EnglishMr Barroso has to manoeuvre artfully between these propositions.
Pan przewodniczący Barroso musi zręcznie między tymi propozycjami lawirować.
EnglishThere are times when speed enables you to manoeuvre more easily.
Są chwile, kiedy prędkość pozwala szybciej manewrować, o czym dobrze wiedzą narciarze.
EnglishThis manoeuvre has to all intents and purposes been defeated.
Niniejsze posunięcie zostało udaremnione we wszystkich intencjach i celach.
EnglishThings are no different here in Brussels, except that our margin for manoeuvre is more limited.
Nie inaczej jest tu, w Brukseli, z tą różnicą, że nasze pole manewru jest bardziej ograniczone.
EnglishMember States will have sufficient room to manoeuvre to implement this accordingly.
Poszczególne państwa członkowskie dysponować będą dostateczną swobodą, żeby odpowiednio wdrożyć ten przepis.
EnglishIt also takes account of the fact that not all Member States have the same room for manoeuvre.
Uwzględnia on także fakt, że nie wszystkie państwa członkowskie mają takie same możliwości manewru.
EnglishWe now need to see how much room for manoeuvre each country has for guaranteeing these goals.
Musimy teraz sprawdzić, jak dużym polem manewru każde państwo dysponuje, aby osiągnąć przedmiotowe cele.
EnglishMadam President, honourable Members, we are aware that the Commission has little room for manoeuvre.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Posłowie! Jesteśmy świadomi, że Komisja ma małe pole manewru.
EnglishI do realise that in the process of electing the members of the Commission, you have limited room for manoeuvre.
Zdaję sobie sprawę, że w procesie wyboru składu Komisji ma pan ograniczone pole manewru.
EnglishThis matter is a political manoeuvre to single out a Flemish nationalist opposition leader.
Sprawa ta jest manewrem politycznym, który ma na celu zdyskredytowanie lidera flamandzkiej opozycji narodowej.
EnglishWe know from experience that, in the process of implementing programmes, there is always some room for manoeuvre.
Z doświadczenia wiemy, że w procesie wdrażania programów istnieje pewien margines swobody.
EnglishSuch a manoeuvre to manipulate Venezuelan public opinion is undignified for a minister for Europe.
Taki manewr mający na celu manipulowanie wenezuelską opinią publiczną nie przystoi ministrowi do spraw Europy.
EnglishIt is clearly a manoeuvre not to further extend this procedure during this legislature.
Jest to oczywiście posunięcie, którego celem jest nierozszerzanie tej procedury podczas obecnej kadencji zgromadzenia ustawodawczego.