EN

to make [made|made] {verb}

volume_up
But if we want to make something hard, we come up, "I know, I'm going to make a hard substance.
Ale jeśli chcemy zrobić coś twardego, mocnego, myślimy: "Dobra, chcę zrobić mocny materiał.
So can you make a machine that could make any prescription lens very quickly on site?
Czy można więc zrobić maszynę, która będzie mogła zrobić dowolne przepisane soczewki bardzo szybko na miejscu?
Now, to show that we could make any shape or pattern that we wanted, I tried to make this shape.
Aby pokazać, że można stworzyć dowolny kształt, postanowiłem zrobić coś takiego.
to make (även: to do)
I should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.
I intend to make this a regular feature of the European Council meetings.
Mam zamiar uczynić ten punkt regularnym elementem szczytów Rady Europejskiej.
Above all, we must make the target of 20% energy savings binding.
Przede wszystkim musimy uczynić wiążącym cel 20 % oszczędności energetycznych.
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
Grecy zamierzają podejmować wysiłki, robić oszczędności, lecz któż na tym skorzysta?
I do not want to make this political because for me this is not political.
Nie chcę robić z tej kwestii sprawy politycznej, bo dla mnie nie jest ona polityczna.
It would be very nice if the Commission could make swifter progress in this regard.
Byłoby miło, gdyby Komisja mogła robić szybsze postępy w tym zakresie.
Their competitors are all equally qualified to make all of these products.
Konkurenci są równie dobrze wykwalifikowani, by tworzyć takie produkty.
And once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
The question therefore is not to make more laws, but to ensure they are observed.
Nie chodzi więc tylko o to, aby tworzyć więcej prawa, ale aby prawo było przestrzegane.
The school fruit scheme can make a valuable contribution in this context.
Program "owoce w szkole” może w tym względzie stanowić wartościowy wkład.
This is the reason that the new Commission's framework programme must make this an absolute priority.
Dlatego też w programie ramowym nowej Komisji musi to stanowić bezwzględny priorytet.
In 2100, we will make up 3% of that population.
W roku 2100 obywatele UE będą stanowić zaledwie 3 % populacji.
I am pleased that we are starting to make some serious progress on it.
Cieszę się, że zaczęliśmy czynić poważne postępy w tej kwestii.
Democracy must make progress in Ukraine and we can support this process.
Demokracja na Ukrainie musi czynić postępy, a my możemy wspierać ten proces.
The European Parliament must not make such sweeping statements on such an important issue.
Parlament Europejski nie może czynić takich ogólnikowych stwierdzeń w tak poważnej sprawie.
A reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.
Now both of these kinds of cells can make the place cells fire.
Oba te rodzaje komórek mogą powodować wystrzeliwanie przez komórki miejsca.
Driving and using machines Zavesca may make you feel dizzy.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Zavesca może powodować zawroty głowy.
It's always a good idea to keep your list of users current, so that you know exactly who's making changes in your account.
Warto zawsze sporządzać listę bieżących użytkowników, by dokładnie wiedzieć, kto wprowadza zmiany na koncie.
The concentrate must be diluted before use to make a solution for intravenous infusion.
Przed podaniem musi on zostać rozcieńczony w celu sporządzania roztworu do infuzji.
I support the idea that the Commission should make all draft implementing measures public as soon as they are formally proposed.
Popieram pomysł, zgodnie z którym Komisja powinna sporządzać wszystkie projekty środków wykonawczych niezwłocznie po ich formalnym zgłoszeniu.
Imagine being able to make perfect lenses.
Wyobraźcie sobie, że potrafimy produkować doskonałe soczewki.
We must consider how we can produce food and make it available.
Musimy rozważyć, jak produkować żywność i czynić ją dostępną.
You can actually be making DNA chips in your garage and decoding some genetic programs pretty rapidly.
Można produkować chipy DNA w garażu i odczytywać informacje genetyczne całkiem szybko.
If you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.
Jeżeli mieliście krytyczne uwagi pod jego adresem, należało je zgłaszać wtedy.
However, we must not make unrealistic demands here.
Nie możemy tu jednak zgłaszać nierealistycznych postulatów.
You cannot always just make oral motions without information.
Nie można ciągle tylko zgłaszać poprawek ustnych nie podając żadnych informacji.
to make
Dose adjustments should not be made more frequently than once a month.
Korygowanie dawki nie powinno się odbywać częściej niż raz w miesiącu.
This is a fully consensual issue that will make the lives of a number of Europeans easier.
To sprawa odbywająca się za pełną zgodą obu stron, która ułatwi życie wielu Europejczykom.
Most importantly, the necessary changes to fiscal policy must not be made at the expense of mass purchasing power.
Niezbędne zmiany w polityce fiskalnej nie mogą odbywać się kosztem masowej siły nabywczej - to ma pierwszorzędne znaczenie.
We could make a whole list of such complaints.
Moglibyśmy sporządzić całą listę takich skarg.
If the institution does not accept his recommendations, he can make a special report to Parliament.
Jeżeli dana instytucja nie przyjmie zalecenia, rzecznik może sporządzić specjalne sprawozdanie dla Parlamentu.
I did not vote on this report, because I forgot to make a declaration of interest - of financial interest, no less.
Nie głosowałem nad tym sprawozdaniem, ponieważ zapomniałem sporządzić deklarację zainteresowania - również w kwestii finansowej.
to make
volume_up
odbyć {vb} (tournee)
You cannot make the voyage alone, you were never meant to.
Nie można odbyć podróży w pojedynkę, nigdy nie można było.
We are on the verge right now to make the first flight of an airplane outside the Earth's atmosphere.
. ~~~ Niedługo uda nam się odbyć pierwszy lot samolotem poza ziemską atmosferą.
If it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.
Jeśli to prawda, głosowanie, które mamy niebawem odbyć staje się sprawą tym bardziej naglącą.
to make (även: to boil, to cook)
Masz zamiar ugotować z nich zupę?
This gives us a continuous stream of material that we can put into almost any shape, though today we're making corner blocks.
To daje potok tworzywa, które można formować, w tym przypadku w narożniki.
. - (PT) To make excessive restrictions and create barriers to the formation of political groups can never be a good thing for any parliament.
na piśmie. - (PT) Wprowadzanie zbytnich ograniczeń w formowaniu grup politycznych nie jest dobre dla żadnego parlamentu.
And that's really where we started, the idea coalesced around, let's make this a park, and let's have it be sort of inspired by this wildscape.
Od tego właśnie wszystko się zaczęło, pomysł formował się wokół tego - stwórzmy park, co było zainspirowane tą dziką roślinnością.
to make (även: to form, to mould, to mold)
That way, you would be able to form a balanced Commission, not with nine women, but made up of half women, half men.
W ten sposób mógłby pan uformować Komisję nie z dziewięcioma kobietami w składzie, ale zachowującą równowagę, Komisję złożoną z mężczyzn i kobiet po połowie.
Whatever the cause is, due to muscle and blood vessel changes not enough blood stays in the penis to make it hard and keep it hard.
Jednak bez względu na przyczynę, skutek jest ten sam: z powodu zmian w mięśniach i naczyniach krwionośnych zbyt mało krwi dopływa do prącia, by zapewnić i utrzymać odpowiednią jego sztywność.

Användningsexempel för "to make" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis helps your doctor make a diagnosis and evaluate the extent of your illness.
To pomoże lekarzowi postawić diagnozę i określić rozległość zmian chorobowych.
EnglishAerius oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.
Aerius roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.
EnglishAzomyr oral solution is an antiallergy medicine that does not make you drowsy.
Azomyr roztwór doustny jest lekiem przeciwalergicznym, nie wywołującym senności.
EnglishThis would really make life easier for all the farms within the European Union.
Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.
EnglishAnd once you have the basics, we can make a slightly more complicated circuit.
Jak już opanujecie podstawy można tworzyć troszkę bardziej skomplikowane obwody.
EnglishWe reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
EnglishIt is difficult to make up that lost time, but we can learn something from it.
Trudno nadrobić stracony czas, lecz możemy wyciągnąć z tamtych wydarzeń wnioski.
EnglishThis will enable the Commission to make appropriate proposals on policy actions.
Pozwoli to Komisji na przedstawienie odpowiednich propozycji działań politycznych.
EnglishI would also like to make reference to some comments made about imported food.
Chciałabym także odnieść się do niektórych uwag dotyczących żywności z przywozu.
EnglishDirectly below it is where the neck of the ampoule has been treated to make it
Bezpośrednio poniżej znajduje się zwężenie szyjki ampułki ułatwiające złamanie.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
EnglishThere is one issue that I would like to make clear, and that is transparency.
Jest jedna sprawa, którą chciałbym postawić jasno, a mianowicie transparentność.
EnglishWe will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
EnglishGround handling services make a key contribution to aviation safety and security.
Usługi obsługi naziemnej mają kluczowy wkład w bezpieczeństwo i ochronę lotnictwa.
English. - (DE) The Lisbon Treaty will make a militaristic Europe possible.
na piśmie. - (DE) Traktat lizboński umożliwi powstanie militarystycznej Europy.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
W dobie kryzysu finansowego szczególnie ważne jest ułatwienie uzyskiwania kredytów.
EnglishI wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Chciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.
EnglishI should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.