EN lag
volume_up
{substantiv}

1. fysik

lag (även: inertia)

Användningsexempel för "lag" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishVery few people access them, look them up or use them, because of the time lag.
Ze względu na opóźnienie, bardzo mało osób korzysta z nich, przegląda je i wykorzystuje.
EnglishMacedonia must do everything it can not to lag further behind in this process.
Macedonia musi zrobić wszystko, co w jej mocy, by nie pozostać jeszcze bardziej w tyle w tym procesie.
EnglishWe shall then lag even further behind in the area of technology.
Wówczas pozostaniemy jeszcze bardziej w tyle pod względem technologii.
EnglishA particular problem in some countries is the lag in technical and technological development.
Szczególnym problemem w niektórych państwach jest brak rozwoju technicznego i technologicznego.
EnglishNuclear, the time lag alone will allow the Arctic to melt and other places to melt more.
Energia jądrowa, sam czas opóźnienia pozwoli Arktyce się stopić i innym miejscom stopić się bardziej.
EnglishSerum concentrations appear after a median lag time of 0.25 hours (range 0 to 1.5 hours).
opóźnienia 0, 25 godziny (zakres od 0 do 1, 5 godziny).
EnglishThis is really a change, that you have this lag of more or less 30, 40 years' difference on the health.
To duża różnica - opóźnienie rzędu 30, 40 lat w kwestiach zdrowia.
EnglishThe risk is that Europe will lag behind when it comes to the development of this potential new model.
Ryzyko polega na tym, że Europa będzie w tyle, jeśli chodzi o rozwój tego potencjalnie nowego modelu.
EnglishAfter the first dose, detectable plasma concentrations are observed after a lag time of 0.5-1 hour.
Po podaniu pierwszej dawki wykrywalne stężenia w osoczu obserwuje się z opóźnieniem wynoszącym 0, 5- 1 godzinę.
EnglishThe journey to democratisation must be assisted; we cannot allow ourselves, once again, to lag behind.
Droga w kierunku demokratyzacji wymaga pomocy; nie możemy sobie pozwolić na to, aby znowu pozostawać z tyłu.
EnglishMaybe in the airplane, we can overcome jet lag like that.
Może w samolotach moglibyśmy przezwyciężyć jet lag.
EnglishIt is understandable that the countries recently admitted lag behind at this stage in terms of level of representation.
To zrozumiałe, że niedawno przyjęte państwa są na obecnym etapie niedostatecznie reprezentowane.
EnglishIt would be embarrassing if certain EU Member States were to lag behind Kosovo and Serbia in this respect.
Byłoby kłopotliwe, gdyby niektóre państwa członkowskie UE miały pod tym względem pozostać w tyle za Kosowem i Serbią.
EnglishLet us therefore not lag behind, and let us take concrete measures to benefit from this huge opportunity and potential.
Nie pozostańmy więc w tyle i podejmijmy konkretne działania, by skorzystać z tej ogromnej możliwości i potencjału.
EnglishWe know that the employment lag approximately requires about a year or so to catch up with the impact of previous GDP performance.
Wiemy, że opóźnienie w zakresie zatrudnienia wymaga około roku, aby uwzględnić skutki wcześniejszych wyników PKB.
EnglishFailing to do so bears the risk that Europe will lag behind within a few years from now, in particular, compared to the US.
Zaniechanie tych działań grozi sytuacją, w której Europa cofnie się o kilka lat, zwłaszcza w stosunku do Stanów Zjednoczonych.
EnglishWhere they do manage to obtain employment, their wages lag considerably behind those of their urban counterparts.
Jeżeli uda im się znaleźć zatrudnienie, ich wynagrodzenie pozostaje znacznie w tyle w porównaniu do wynagrodzenia ich miejskich koleżanek.
EnglishWe must not lag behind in this regard.
EnglishFurther, it becomes clear that rural policies still lag behind and do not correspond to the reality in rural areas.
Ponadto staje się jasne, że polityka dotycząca obszarów wiejskich nadal pozostaje w tyle i nie odpowiada rzeczywistej sytuacji na tych obszarach.
EnglishEuropean industry must retain its leading position in key areas, and must not be allowed to lag behind events.
Przemysł europejski musi zachować swoją wiodącą pozycję w podstawowych dziedzinach i nie możemy dopuścić do tego, żeby nie reagował w porę na rozwój wydarzeń.