"equipment" - Polsk översättning

EN

"equipment" på polska

volume_up
equipment {substantiv}

EN equipment
volume_up
{substantiv}

equipment (även: outfit, rig, tackle, utensil)
volume_up
sprzęt {mask.}
Equipment that you need To give yourself a subcutaneous injection you will need:
Potrzebny sprzęt Aby samodzielnie wykonać wstrzykniecie leku, potrzebne będą:
Obviously the courtrooms will still need to be fitted with videoconferencing equipment.
Oczywiście sale sądowe nadal trzeba wyposażyć w sprzęt do wideokonferencji.
Special library, documentation and reproduction equipment
Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny anulowano i powielający
It doesn't interfere with computers or electrical equipment.
Urządzenie to nie koliduje z komputerami i innymi urządzeniami elektrycznymi.
Unfortunately my voting equipment failed, and my efforts to draw attention to this fact were ignored.
Niestety urządzenie do głosowania zawiodło, a moje sygnały, że działa ono nieprawidłowo, zostały zlekceważone.
urządzenie końcowe transmisji danych
equipment (även: rig, tackle)
Thirdly, professional equipment for pesticide spraying will have to undergo regular checks and be correctly maintained.
Po trzecie, konieczna będzie regularna kontrola i właściwe korzystanie z profesjonalnego osprzętu do oprysków pestycydami.
I believe that the regulation under discussion will provide for the unification of the basic requirements for hydrogen powered motor vehicle equipment.
Wierzę, że przedmiotowe przepisy pozwolą na ujednolicenie podstawowych wymagań dla osprzętu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem.
equipment (även: accoutrements, duffel, duffle, outfittings)
In other words, the equipment to put them out to stud has been removed.
Innymi słowy, ich ekwipunek służący do rozrodu został usunięty.
We have a responsibility to ensure that that they also have the necessary equipment, the best possible equipment for these operations.
Mamy obowiązek zagwarantować im odpowiedni ekwipunek, najlepszy ekwipunek na takie operacje.
I therefore have a very high regard for my comrades, the voluntary fire brigades, whose equipment - put politely - was often not exactly state of the art, as we have heard.
Z tego względu mam ogromny szacunek dla moich kolegów, członków ochotniczych straży pożarnych, których ekwipunek - oględnie mówiąc - nie był najnowocześniejszy, jak nam powiedziano.
equipment (även: apparatus)
Emergency equipment, such as adrenaline, antihistamines, corticosteroids and an artificial airway must be available.
Musi być dostępny zestaw reanimacyjny, taki jak adrenalina, środki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy oraz aparatura do sztucznego oddychania.
It is having access to medical equipment that can actually tell who does have cancer.
To dostęp do aparatury medycznej, która może zdiagnozować raka.
The power supply for the monitoring equipment should be independent of the delivery device function.
Zasilanie aparatury monitorującej powinno być niezależne od funkcjonowania zestawu inhalacyjnego.

Användningsexempel för "equipment" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Hungarian authorities have deployed massive human resources and equipment.
Władze węgierskie rozmieściły na tym terenie ogromne zasoby ludzkie i sprzętowe.
EnglishAnother important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
EnglishUse of this type of equipment still leaves a series of unanswered questions.
Zastosowanie tego typu urządzeń pozostawia nadal szereg pytań bez odpowiedzi.
EnglishThis code controls the export from the EU of military technology and equipment.
Ten kodeks reguluje zasady eksportu technologii i wywozu wojskowego z UE.
EnglishI'm not a doctor; I'm a chef, I don't have expensive equipment or medicine.
Nie jestem lekarzem. ~~~ Jestem kucharzem, nie posiadam drogiego sprzętu czy leków.
EnglishPrices are constantly falling and compulsory equipment can be constantly extended.
Ceny ciągle spadają i obowiązkowe wyposażenie może być ciągle zwiększane.
EnglishIt is to be hoped that appropriate new technical solutions for equipment will emerge.
W tej materii oczekiwane są także nowe rozwiązania konstrukcyjne w zakresie sprzętu.
EnglishThe following banknote handling equipment is not covered by this test procedure:
Opisaną tu procedurą testowania nie są objęte następujące przyrządy do obsługi banknotów:
EnglishThe directive on electrical and electronic equipment is highly controversial.
Dyrektywa w sprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego budzi głębokie kontrowersje.
EnglishThis organisation must be provided with the staff and equipment it needs in good time.
Organizacja ta musi odpowiednio wcześniej dysponować potrzebnym personelem i sprzętem.
EnglishThe amount of waste electrical and electronic equipment is constantly increasing.
Ilość odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego nieprzerwanie rośnie.
EnglishThe quality of soldiers and equipment is very poor and the size of the DRC is enormous.
Jakość żołnierzy i sprzętu jest bardzo niska, a DRK jest ogromnym krajem.
EnglishWe must also ensure that new technologies and equipment for consumption are accessible.
Powinniśmy także zapewnić dostępność nowych technologii i urządzeń na cele konsumpcyjne.
EnglishThere is insufficient equipment available, and we do not have a reliable donor database.
Dysponujemy niedostateczną ilością sprzętu i nie mamy wiarygodnej bazy danych o dawcach.
EnglishFind a comfortable, well-lit, clean place and put all the equipment you need within reach.
Zgromadzić niezbędne przedmioty w jednym, łatwo dostępnym i dobrze oświetlonym miejscu.
EnglishThe Member States must therefore develop specific equipment to monitor the tachograph.
Państwa członkowskie muszą więc opracować specjalne urządzenia do monitorowania tachografu.
EnglishFunds have already been secured for the transport of aid equipment.
Udało się już zgromadzić odpowiednie fundusze na transport wyposażenia ratowniczego.
EnglishThe quantity of waste electrical and electronic equipment is steadily increasing each year.
Każdego roku stale zwiększa się ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
EnglishEXPENDITURE ON DATA PROCESSING 211 Maintenance of computer networks and equipment 2110
WYDATKI NA INFORMATYKĘ 211 Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego
EnglishFind a comfortable, well-lit, clean surface and put all the equipment you need within reach.
Zgromadzić niezbędne przedmioty w jednym, łatwo dostępnym i dobrze oświetlonym miejscu.