EN to enforce
volume_up
[enforced|enforced] {verb}

to enforce (även: to exact)
Objectives in those fields cannot be enforced at European level; and rightly so.
Celów dotyczących tych obszarów nie da się wyegzekwować na szczeblu europejskim; i słusznie.
In practice, however, even with such a cohabitation contract it may still be difficult for you to enforce your rights.
W praktyce jednak nawet z tego rodzaju umową nadal może być Wam trudno wyegzekwować swoje prawa.
However, I greatly regret that we are still unable to enforce respect for fundamental human rights in the Union's Member States.
Tymczasem, nad czym bardzo ubolewam, wciąż nie potrafimy wyegzekwować poszanowania praw podstawowych od członków Wspólnoty.
Do data protection authorities have adequate resources to enforce data protection rules in respect of SIS II?
Czy organy odpowiedzialne za ochronę danych mają odpowiednie zasoby, aby wprowadzić w życie zasady dotyczące ochrony danych w odniesieniu do systemu SIS II?
The European Union intends to have its divisions in order to enforce its will and make itself feared on the world stage.
Unia Europejska chce mieć swoje dywizje, aby wprowadzić w życie swoją wolę i sprawić, że inni będą się jej bali na arenie światowej.
It is vital that a decision rendered in a person's absence by a Member State can be enforced throughout the European Union.
Niezwykle ważne jest, że decyzję wydaną przez państwo członkowskie in absentia można wprowadzić w życie w całej Unii Europejskiej.
to enforce (även: to extort, to impose, to dragoon)
in writing. - (DE) In future, compliance with the Maastricht criteria is to be enforced though early warnings and drastic penalties.
na piśmie - (DE) W przyszłości spełnienie kryteriów z Maastricht ma zostać wymuszone ostrzeżeniami na wczesnym etapie i drastycznymi karami.
to enforce (även: to implement, to introduce)
volume_up
wdrożyć {vb} (wprowadzić)
The problem is, however, that it cannot be enforced.
Problemem jest jednak to, że nie można wdrożyć go w życie.
This is why I consider that these directives should be adopted as soon as possible and enforced entirely.
Dlatego uważam, że omawiane dyrektywy należy przyjąć jak najszybciej i wdrożyć je w całości.
However, either the directive is inadequate or it has been incorrectly enforced by Member States.
Jednakże albo ta dyrektywa jest niewystarczająca, albo została nieprawidłowo wdrożona przez państwa członkowskie.
Enforced social protection measures and changes to the labour market rules are needed.
Niezbędne jest narzucenie środków ochrony socjalnej i zmiana zasad panujących na rynku pracy.
Rules that are enforced and imposed by the contemporary patriarchy... of western civilization!
Reguły które są poparte i narzucone przez współczesną patriarchię... zachodniej cywilizacji!
EU nationals are being threatened with redundancy should they not agree to enforced flexibility.
Obywatele Unii Europejskiej są straszeni zwolnieniem z pracy, jeżeli nie zgodzą się na narzuconą elastyczność.
to enforce (även: to implement, to introduce)
volume_up
wdrażać {imperf. vb} (wprowadzić)
We enforce the minimal rule sets for maintaining connectivity to the global economy.
Wdrażamy minimalne zestawy zasad, aby utrzymać spójność światowej gospodarki.
Sector inquiries are not always the best way to enforce our rules in a given sector.
Badania sektorowe nie zawsze są bowiem najlepszym sposobem wdrażania naszych zasad w danym sektorze.
It remains crucial that Turkey improves its administrative capacity to implement and enforce EU-related legislation.
Nadal najważniejsze jest to, by Turcja poprawiła swoją administracyjną zdolność do wdrażania i wykonywania prawodawstwa UE.
to enforce
The Commission will do its utmost to enforce them even better in the future.
Komisja zrobi wszystko co w jej mocy, aby w przyszłości jeszcze lepiej je egzekwować.
We are directly elected by the citizens and we are determined to enforce our rights.
Jesteśmy wybierani bezpośrednio przez obywateli i jesteśmy zdecydowani egzekwować nasze prawa.
These individuals need to understand that, from now on, the international community is determined to enforce the law.
Te osoby muszą zrozumieć, że od teraz wspólnota międzynarodowa jest zdecydowana, aby egzekwować prawo.

Användningsexempel för "to enforce" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNor does Parliament have to enforce these commitments over a longer period of time.
Parlament nie powinien też wymuszać podobnych zobowiązań w dłuższym okresie.
EnglishWe enforce the minimal rule sets for maintaining connectivity to the global economy.
Wdrażamy minimalne zestawy zasad, aby utrzymać spójność światowej gospodarki.
EnglishHowever, efforts are still needed to enforce respect for and protection of minorities.
Jednak nadal konieczne są działania na rzecz poszanowania mniejszości i ich ochrony.
EnglishThe estimate of one year to enforce each measure is only indicative.
Szacowany okres jednego roku na wdrożenie każdego środka jest tylko orientacyjny.
EnglishEuropean citizens must be given an instrument to enforce their rights.
Obywatele Europy muszą otrzymać instrument umożliwiający im egzekwowanie swoich praw.
EnglishSeveral thousand workers went on hunger strike today in order to enforce their rights.
Kilkanaście tysięcy pracowników rozpoczęło dzisiaj strajk głodowy, aby umocnić swoje prawa.
EnglishRather, it is up to the Member States to decide to enforce them on a national level.
To raczej państwa członkowskie powinny podjąć decyzję o zastosowaniu ich na szczeblu krajowym.
EnglishOur common aim is to enforce the Lisbon Treaty from 1 January 2009.
Naszym wspólnym celem jest wdrożenie traktatu lizbońskiego z dniem 1 stycznia 2009 r.
EnglishSpecific cases where you may want to enforce these rights include:
Konkretne przypadki, w których możesz skorzystać z przysługujących Ci praw:
EnglishIs it to enforce rules and procedures correctly and to the letter, or is it to see justice done?
Czy chodzi o egzekwowanie zasad i procedur co do joty, czy o sprawiedliwość?
EnglishSector inquiries are not always the best way to enforce our rules in a given sector.
Badania sektorowe nie zawsze są bowiem najlepszym sposobem wdrażania naszych zasad w danym sektorze.
EnglishWhile rules are necessary, so are the means to enforce them.
Zasady są jednak potrzebne, tak jak środki egzekwowania ich przestrzegania.
EnglishThe greatest novelty lies in new power to enforce subsidiarity.
Najważniejsze zmiany dotyczą kontroli stosowania zasady pomocniczości.
EnglishParliament for its own part promises to enforce this declaration.
Ze swej strony, Parlament przyrzeka egzekwowanie tego oświadczenia.
EnglishToday, we need to know what the Commission is doing to enforce European law on this issue.
Dziś musimy się dowiedzieć, co Komisja robi w celu wprowadzenia w życie prawodawstwa europejskiego.
EnglishThese people are our eyes and ears in the forest and we need their help to enforce the agreements.
Ci ludzie są naszymi oczami i uszami w lesie i potrzebujemy ich pomocy w egzekwowaniu umów.
EnglishWe need to enforce the EU's visa reciprocity policy without delay.
Należy bezzwłocznie zapewnić wzajemność unijnej polityki wizowej.
EnglishA good consumer is a consumer aware of his or her rights and how rightfully to enforce them.
Dobry konsument to konsument, który jest świadom swoich praw i tego, jak walczyć o ich egzekwowanie.
EnglishEnforce the regulations that we already have in place and enforce them right across the European Union.
Aby egzekwowała przepisy, które już mamy, i aby egzekwowała je w całej Unii Europejskiej.
EnglishIs it possible to enforce this legislation when there is international transport of animals?
Czy istnieje możliwość egzekwowania tego prawodawstwa w obliczu międzynarodowego transportu zwierząt?