"to employ" - Polsk översättning

EN

"to employ" på polska

EN to employ
volume_up
[employed|employed] {verb}

to employ (även: to apply, to conform to, to use)
volume_up
zastosować {perf. vb}
Tredaptive In the event of an overdose, it is reasonable to employ the usual symptomatic and supportive measures.
Tredaptive W przypadku przedawkowania należy zastosować typowe leczenie objawowe i podtrzymujące.
General supportive measures should be employed.
Należy zastosować ogólne leczenie podtrzymujące.
Nicotinic acid For an overdose of nicotinic acid, supportive measures should be employed.
Kwas nikotynowy W przypadku przedawkowania kwasu nikotynowego należy zastosować leczenie podtrzymujące.
to employ (även: to engage, to hire)
We need to employ someone to glue and to screw the sole of the feet.
Musimy kogoś zatrudnić, żeby kleił i przykręcał podeszwy stóp.
For one thing, you cannot employ highly-trained experts for EUR 1 500 per month.
Po pierwsze nie da się zatrudnić wysoko wykwalifikowanych ekspertów za 1500 euro miesięcznie.
It means that he will be able to employ more Ghanaians.
Oznacza to, że będzie mógł zatrudnić więcej Ghańczyków.
to employ (även: to engage)
Do good work from the bottom up, so that people are able to employ others, and this way Europe can move forward.
Niech pan wykonuje dobrą robotę w sposób oddolny, tak by ludzie mogli zatrudniać innych.
If we can create markets for these artists, we will not have to employ them for digging earth and breaking stones.
Jeśli uda nam się stworzyć rynki dla tych artystów, nie będziemy musieli zatrudniać ich do kopania ziemi, czy rozłupywania kamieni.
These amendments protect Parliament's reputation, as does the point that MEPs should no longer be able to employ family members in future.
Poprawki te chronią reputację Parlamentu, podobnie jak punkt mówiący, że posłowie nie powinni już w przyszłości zatrudniać członków swoich rodzin.
to employ (även: to make use of, to use)
to employ (även: to take on, to take sb on)

Användningsexempel för "to employ" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThey are willing to employ workers from countries such as Ukraine and Belarus.
Są oni przygotowani na zatrudnienie obywateli z takich krajów, jak Ukraina czy Białoruś.
EnglishIn 2000, the agencies employed 1 219 people, whereas, today, they employ 4 794.
W roku 2000 agencje te zatrudniały 1 219 ludzi, dziś natomiast zatrudniają 4 794 pracowników.
EnglishThe question is rather, what means do we wish to employ in order to achieve this objective.
Rzecz raczej w tym, jakimi środkami chcemy się posłużyć, by ten cel osiągnąć.
EnglishNow we are placing the responsibility on employers who employ people with no documents.
Obecnie odpowiedzialnością obciążamy pracodawców, którzy zatrudniają ludzi bez dokumentów.
EnglishThey represent 99% of companies and employ over 100 million people.
Stanowią one 99% firm i łącznie dają zatrudnienie ponad 100 milionom osób.
EnglishTherefore, in English 'to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory...'.
Zatem po angielsku "to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory...”.
EnglishThese companies employ two-thirds of all workers and generate 80% of tax income.
Przedsiębiorstwa te zatrudniają dwie trzecie wszystkich pracowników i generują 80 % podatku dochodowego.
EnglishIn 2000, the agencies employed 1 219 persons and today, they employ 4 794 individuals.
W roku 2000 agencje zatrudniały 1 219 osób, a dzisiaj 4 794.
EnglishWe need innovation in terms of the way we employ young people.
Potrzebne nam są nowe rozwiązania w zakresie zatrudnienia młodych ludzi.
EnglishEmploy mobile transaction systems for queue-busting in retail operations.
Przenośne systemy obsługi transakcji pomagają wyeliminować kolejki w punktach sprzedaży detalicznej.
EnglishTo do this, we will continue to employ the whole range of appropriate EU financial assistance programmes.
W tym celu uruchomimy cały zestaw stosownych unijnych programów pomocy finansowej.
EnglishThey should cover all categories of legislative proposal and employ a clear methodology.
Powinny obejmować wszystkie kategorie wniosków legislacyjnych i wykorzystywać czytelną metodologię.
EnglishAll I ask of you is not to employ double standards.
Apeluję do państwa jedynie o to, by nie stosowali państwo podwójnych standardów.
EnglishTemporary employment agencies employ some three million people in the European Union.
na piśmie. - (PL) Agencje pracy tymczasowej zatrudniają 3 miliony pracowników w całej Unii Europejskiej.
EnglishThe European Union should not, as a general rule, employ despotism.
Unia Europejska nie powinna, co do zasady, stosować despotyzmu.
EnglishThis is also true of Lithuania, where 99.4% of Lithuanian companies employ fewer than 250 people.
Dotyczy to również Litwy, gdzie 99,4 % litewskich przedsiębiorstw zatrudnia mniej niż 250 osób.
EnglishHospitals in Poland have refused to employ doctors refusing to sign the opt-out clause.
W szpitalach w Polsce odmawiano zatrudniania lekarzy, którzy nie godzili się na podpisanie klauzuli opt-out.
EnglishLet me state very clearly that such methods reflect no credit on those who employ them.
Proszę pozwolić mi stwierdzić bardzo wyraźnie, że takie metody pozbawiają wiarygodności tych, którzy je stosują.
EnglishThe ports employ more than half a million Europeans.
Zatrudnienie w portach znajduje ponad pół miliona Europejczyków.
EnglishThose trying to employ them think they don't know enough.
Przyszli pracodawcy sądzą, że uczniowie wiedzą za mało.