"convergence" - Polsk översättning

EN

"convergence" på polska

volume_up
convergence {substantiv}

EN convergence
volume_up
{substantiv}

convergence
There is a real asymmetry between European convergence and national accountability.
Istnieje prawdziwa asymetria pomiędzy europejską konwergencją a krajową rozliczalnością.
Convergence between the regions strengthens Europe's competitiveness.
Konwergencja pomiędzy regionami poprawia konkurencyjność Europy.
In addition, regulatory convergence could promote fair competition.
Ponadto konwergencja regulacyjna sprzyjałaby uczciwej konkurencji.
convergence (även: coincidence, confluence, conflux)
Regulatory convergence can do much to promote fair competition.
Zbieżność przepisów może w dużym stopniu wesprzeć uczciwą konkurencję.
I would like to underline the general convergence of our ideas.
Pragnę podkreślić ogólną zbieżność naszych idei.
Because what it does is allow a convergence like we've never had before.
Pozwala to na zbieżność, jakiej nie udało się osiągnąć nigdy wcześniej.

Synonymer (engelska) till "convergence":

convergence

Användningsexempel för "convergence" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo this dream is really enabled by the convergence of two known technologies.
Więc to marzenie zostało umożliwione przez sprzężenie dwóch znanych technologii.
EnglishThe Convergence Reports are available at www.ecb.europa.eu/pub/convergence.
Raporty o konwergencji są dostępne na stronie www.ecb.europa.eu/pub/convergence.
EnglishTherefore, we must all play our part to ensure that real convergence occurs.
Dlatego wszyscy musimy dołożyć starań, aby zapewnić rzeczywistą konwergencję.
EnglishWe must do more to create more convergence, and not to create more differences.
Musimy uczynić więcej, by zapewnić większą konwergencję, zamiast tworzyć nowe podziały.
EnglishYou spoke earlier of convergence with the work of the Directorate-General on Competition.
Mówił pan wcześniej o zbieżności z pracami Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.
EnglishThe Slovak Republic not only met the convergence criteria; it met them well in advance.
Republika Słowacji nie tylko spełniła kryteria konwergencji; spełniła je przed terminem.
EnglishAmongst other things, this could lead to important legal convergence among Member States.
Zapewniłoby to między innymi ważną konwergencję prawną między państwami członkowskimi.
EnglishI am referring, in particular, to Amendment 9, which argues for convergence in the fiscal sphere.
Chodzi mi zwłaszcza o poprawkę 9, która zakłada konwergencję w strefie fiskalnej.
EnglishWe must be able to build convergence with our main allies overseas.
Musimy być w stanie nawiązać porozumienie z naszymi głównymi zamorskimi sojusznikami.
Englishconvergence criteria, as will other EU Member States prior to adopting the euro.
Te same kryteria będą obowiązywać inne państwa członkowskie UE przed wprowadzeniem wspólnej waluty.
EnglishI think that we are in a process of codecision, convergence and consensus.
Uważam, że jesteśmy w trakcie procesu współdecyzji, konwergencji i dochodzenia do konsensusu.
EnglishWithout more economic convergence, we will jeopardise the common currency and the common market.
Brak większej konwergencji gospodarczej zagraża wspólnej walucie i wspólnemu rynkowi.
EnglishAlthough it is a word that is no longer used, we need to work towards fiscal convergence.
Choć słowa tego już się nie używa, musimy podjąć działania na rzecz konwergencji podatkowej.
EnglishThat is an appeal I want to make today: more coherence, more convergence, more common purpose.
O to właśnie dzisiaj apeluję: więcej spójności, więcej zbliżenia, więcej wspólnego celu.
EnglishThe zones of convergence are most exposed to the risk of being hit by natural disasters.
Strefy konwergencji są najbardziej narażone na klęski żywiołowe.
EnglishWe also felt that the convergence process should be a mutual process.
Wydawało nam się również, że proces konwergencji powinien być procesem opartym na wzajemności.
EnglishIn this respect, the euro pact is a major step forwards towards the convergence of our economies.
W tym względzie europakt jest ważnym krokiem w kierunku konwergencji naszych gospodarek.
EnglishBut reaching an agreement requires convergence on the following essential building blocks.
Osiągnięcie porozumienia wymaga jednak konwergencji jeśli chodzi o następujące podstawowe sprawy.
EnglishThere will no monetary union unless there is budgetary, economic and political convergence.
Nie będzie unii walutowej, dopóki nie będzie konwergencji budżetowej, gospodarczej i politycznej.
EnglishFirstly to promote the convergence of deposit guarantee schemes.
Po pierwsze, aby wspierać konwergencję systemów gwarancji depozytów.