"conventions" - Polsk översättning

EN

"conventions" på polska

volume_up
convention {substantiv}

EN conventions
volume_up
{pluralis}

conventions
volume_up
konwencje {fem. plur.}
The ILO's conventions are an example of this approach.
Odzwierciedleniem tego przekonania są Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy.
The Act violates international conventions ratified by Lithuania.
Ustawa łamie konwencje międzynarodowe przyjęte przez Litwę.
All the conventions mentioned in the report are relevant.
Wszelkie konwencje wspomniane w sprawozdaniu są istotne.
conventions (även: conferences)
volume_up
kongresy {fem. plur.}
conventions (även: conferences)
volume_up
zjazdy {fem. plur.}
conventions
volume_up
konwenanse {fem. plur.}

Synonymer (engelska) till "convention":

convention

Användningsexempel för "conventions" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is also the reason for the increase in the signing of UN and ILO conventions.
Jest to również przyczyna zwiększenia się liczby sygnatariuszy konwencji ONZ i MOP.
EnglishThis is best done in relevant international conventions and in the Charter.
Zapisy takie najlepiej umieszczać jest w konwencjach międzynarodowych i w Karcie.
EnglishI should like to emphasise that as a state, Iran is party to international conventions.
Pragę podkreślić, że Iran, jako państwo, był stroną konwencji międzynarodowych.
EnglishThe following frequency conventions are used in the evaluation of side effects:
Do określenia częstości występowania działań niepożądanych użyto następującej konwencji:
EnglishYet treaties, conventions and solemn declarations are of little use in court.
Ale z traktatów, konwencji i uroczystych deklaracji nie ma wielkiego pożytku w sądzie.
EnglishWe have also emphasised observance of the ILO conventions that are flouted in Colombia.
Położyliśmy również nacisk na poszanowanie konwencji MOP, lekceważonych w Kolumbii.
EnglishI wish to work with all of you, regardless of political conventions.
Pragnę współpracować z wami wszystkimi, niezależnie od konwencji politycznych.
EnglishAnd you go to one of these conventions, and some dude built the Titanic.
I jedziesz na jeden z takich konwentów i jeden z kolesi zbudował Titanica.
EnglishOur only option is to comply with the conventions that we have signed.
Jedynie wyjście, to przestrzegać postanowień konwencji, które podpisaliśmy.
EnglishAll Member States adhere to the conventions that protect human rights.
Wszystkie państwa członkowskie przestrzegają konwencji, które chronią prawa człowieka.
EnglishYou called on them to ratify and implement the conventions, but with little success.
Wezwała państwa członkowskie do ratyfikacji i wdrażania konwencji, ale bez większego rezultatu.
EnglishThis man refused to fold to the conventions of normalcy and just decided to fold.
Nie dał ugiąć się konwencjonaliom i postanowił zaginać kartki.
EnglishIt will supplement other conventions of the ILO or of other international organisations.
Będzie ona stanowiła uzupełnienie innych konwencji MOP lub innych konwencji międzynarodowych.
EnglishThe ratification and implementation of the updated ILO conventions (debate)
- Ratyfikacja i wdrażanie uaktualnionych konwencji MOP (debata)
EnglishThe changes which have been introduced by way of revisions to the conventions are absolutely essential.
Zmiany wprowadzane za pomocą korekt w konwencjach są jak najbardziej konieczne.
EnglishThe European Union also wants India to comply with the ILO conventions on child labour.
Unia Europejska chce też, aby Indie przestrzegały zapisów konwencji MOP dotyczących pracy dzieci.
EnglishBoth conventions prohibit the executions of people under the age of 18.
Oba dokumenty zabraniają egzekucji osób poniżej 18. roku życia.
EnglishAt present, there are many conventions in force on child protection and parental responsibilities.
Obecnie obowiązuje wiele konwencji dotyczących ochrony dzieci i obowiązków rodzicielskich.
EnglishNevertheless, signing and ratifying conventions is merely providing a framework for improvement.
Podpisywanie i ratyfikowanie konwencji to niemniej tylko tworzenie ram dla poprawy sytuacji.
EnglishIt was our impression that the last elections took place in accordance with democratic conventions.
Odnieśliśmy wrażenie, że ostatnie wybory odbyły się zgodnie z demokratycznymi konwencjami.