EN contents
volume_up
{substantiv}

contents (även: content, stuff)
The contents of recorded conversations mysteriously circulate in the media.
Treść nagrywanych rozmów dziwnym trafem krąży w mediach.
The contents and achievements of this Treaty can be seen in detail, and few they are not!
Treść oraz postęp osiągnięty przez ten Traktat można ocenić szczegółowo.
The contents of the recitals in this first resolution on Burma are especially shocking.
Treść punktów preambuły tej pierwszej rezolucji w sprawie Birmy jest szczególnie szokująca.
contents (även: content)
The contents of the dual-chamber cartridge is mixed in the Preotact pen.
Zawartość wkładu dwukomorowego ulega zmieszaniu we wstrzykiwaczu Preotact pen.
Empty the contents of the syringe into the vial by pushing on the plunger rod.
Wstrzyknij zawartość strzykawki do fiolki, naciskając tłok.
Then tear the sachet open as indicated and take the contents directly.
Następnie saszetkę należy rozedrzeć we wskazanym miejscu i spożyć zawartość.
Nicholas Negroponte: Now, this is his table of contents.
NN: To jest spis treści.
So, this was the contents page originally.
Tak wyglądał spis treści na początku.
But I decided I liked this contents page -- I liked the way it looks -- so I kept it.
Ponieważ jednak bardzo podobał mi się ten spis treści -- podobało mi się jak wyglądał -- postanowiłem go zatrzymać.
contents (även: materials, resources)
volume_up
materiały {fem. plur.}
Take out the contents needed (1 vial, 1 pre-filled syringe, 2 alcohol wipes, 21 gauge needle, 30 gauge needle) 2.
Wyjąć potrzebne materiały (1 fiolka, 1 ampułko- strzykawka, 2 waciki nasączone alkoholem, igła 21 G, igła 30 G) 2.
contents
volume_up
treści {fem. plur.}
It also contains an exhaustive analysis of the piracy of digital contents.
Zawiera ono również wyczerpującą analizę piractwa w odniesieniu do treści cyfrowych.
Do not alter the contents of the encoded data, as you will not be able to import into
Treści zakodowanych danych nie można zmieniać.
Or we can zoom out to the table of contents, and the video keeps playing.
Można też po prostu oddalić do spisu treści a animacja dalej będzie grała.

Användningsexempel för "contents" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWhat CHAMPIX 0.5 mg and 1 mg film-coated tablets look like and contents of the pack
CHAMPIX 0, 5 mg tabletki powlekane to białe tabletki o kształcie przypominającym
EnglishWhat AMMONAPS looks like and contents of the pack AMMONAPS granules are off-white.
Jak wygląda AMMONAPS i co zawiera opakowanie Granulat AMMONAPS jest koloru białawego.
EnglishThe vial contents may be swirled gently and inverted during dissolution.
Podczas rozpuszczania można delikatnie przekręcać i wstrząsać zawartością fiolki.
EnglishWhat HBVAXPRO 5 micrograms/ 0.5 ml looks like and contents of the pack
Jak wygląda szczepionka HBVAXPRO 5 mikrogramów/ 0, 5 ml i co zawiera opakowanie
EnglishWhat Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS looks like and contents of the pack
Jak wygląda lek Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS i co zawiera opakowanie
Englishau strict aseptic conditions and precautions taken to avoid contamination of the contents.
przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające zanieczyszczeniu zawartości. zw
EnglishWe will make the following changes to the contents of this regulation proposal.
Do wniosku dotyczącego rozporządzenia wprowadzimy następujące zmiany.
EnglishWhat the Trudexa pre-filled syringe looks like and contents of the pack rod
Jak wygląda lek Trudexa w ampułko- strzykawce i co zawiera opakowanie cz
EnglishWhat Tasigna looks like and contents of the pack Tasigna is supplied as hard capsules.
Jak wygląda lek Tasigna i co zawiera opakowanie Lek Tasigna ma postać kapsułek twardych.
EnglishReconstitution required with the entire contents of the 1 ml solvent ampoule
Lek należy rozpuścić w całej objętości rozpuszczalnika z ampułki 1 ml.
EnglishReconstitution required with the entire contents of the 5 ml solvent ampoule
Lek należy rozpuścić w całej objętości rozpuszczalnika z ampułki 5 ml.
EnglishWhat [ Neurontin and associated names ] looks like and contents of the pack
Jak wygląda lek [ Neurontin i powiązane nazwy ] i co zawiera opakowanie
EnglishIndependent of the dose the filling volume is always the contents of one glass container.
Niezależnie od dawki, objętość napełniania zawsze odpowiada zawartości jednej ampułki.
EnglishThe mud with its highly toxic chemical contents flooded the neighbouring fields and villages.
Szlam zawierający silnie trujące substancje chemiczne zalał okoliczne pola i wsie.
EnglishSome of the contents of this report are, from certain perspectives, worrying.
Z pewnego punktu widzenia część zawartości przedmiotowego sprawozdania może budzić niepokój.
EnglishI, too, would like to separate my comments on the process from the actual contents.
Ja również pragnę oddzielić moje uwagi proceduralne od przedmiotu.
EnglishThe lyophilisate is reconstituted with the contents of the accompanying syringe (see section 6.6).
Liofilizat rozpuszcza się w zawartości dołączonej strzykawki (patrz punkt 6. 6).
EnglishWhat HBVAXPRO 10 micrograms/ ml looks like and contents of the pack
Jak wygląda szczepionka HBVAXPRO 10 mikrogramów/ ml i co zawiera opakowanie
EnglishWhat HBVAXPRO 40 micrograms/ ml looks like and contents of the pack
Jak wygląda szczepionka HBVAXPRO 40 mikrogramów/ ml i co zawiera opakowanie
EnglishWhat Neoclarityn oral lyophilisate looks like and contents of the pack
Jak wygląda lek Neoclarityn liofilizat doustny i co zawiera opakowanie