"to consolidate" - Polsk översättning

EN

"to consolidate" på polska

EN to consolidate
volume_up
[consolidated|consolidated] {verb}

to consolidate (även: to run over)
volume_up
utrwalić {perf. vb}
The question is whether the Ukraine can consolidate democracy internally.
Problemem jest to, czy Ukraina jest w stanie utrwalić demokrację wewnątrz kraju.
How do we now make sure that these steps forward are maintained and consolidated?
W jaki sposób możemy zadbać o to, by utrzymać i utrwalić ten pozytywny rozwój sytuacji?
This might consolidate existing disparities and create new ones, but these challenges can also be turned into opportunities.
Może to utrwalić istniejące różnice i stworzyć nowe, lecz wyzwania te można równie dobrze zamienić w szanse.
to consolidate (även: to buttress)
volume_up
umocnić {perf. vb}
They have to consolidate their national unity and accomplish together their democratic ideals.
Trzeba umocnić jedność narodową i wspólnie realizować ideały demokracji.
The Schengen area should therefore be consolidated and strengthened further.
Można przez to skonsolidować i umocnić obszar Schengen.
For our part, now is the time to consolidate our economy and our competitiveness.
Dla nas jest teraz czas na umocnienie naszej gospodarki i konkurencyjności.
to consolidate (även: to fund)
volume_up
konsolidować {imperf. vb}
If we are to consolidate national budgets, then it is quite simply imperative that we increase tax revenues.
Jeśli mamy konsolidować budżety krajowe, wzrost wpływów podatkowych jest po prostu koniecznością.
The European Court of Justice consolidates the principle of preminence of Community law.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości konsoliduje zasadę nadrzędności prawa wspólnotowego.
Firstly, the ENP consolidates a strategy based on partnership and cooperation.
Po pierwsze, EPS konsoliduje strategię opartą na partnerstwie i współpracy.
to consolidate
volume_up
utwierdzić {perf. vb} (ugruntować)
to consolidate
volume_up
utwierdzać {imperf. vb} (ugruntować)

Användningsexempel för "to consolidate" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFor our part, now is the time to consolidate our economy and our competitiveness.
Dla nas jest teraz czas na umocnienie naszej gospodarki i konkurencyjności.
EnglishIt is the second lever that we can use to consolidate national budgets.
Jest to drugi lewar, który może nam posłużyć do konsolidacji budżetów krajowych.
EnglishThe EU's efforts to consolidate its foreign policy have not been very successful.
Wysiłki UE na rzecz wzmocnienia jej polityki zagranicznej nie przyniosły wielkich efektów.
EnglishIt is a process which has acted to consolidate what I have called 'a special partnership'.
Proces ów służy wzmocnieniu tego, co określiłem mianem "szczególnego partnerstwa”.
EnglishThe new directive is intended to consolidate, recast and merge the current directives.
Nowa dyrektywa ma za zadanie skonsolidować, przeredagować i połączyć obecne dyrektywy.
EnglishIts main aim is to simplify and consolidate the existing legislation.
Jej głównym celem jest uproszczenie i konsolidacja istniejących przepisów.
EnglishIt is vital to strengthen them and consolidate their implementation.
Niezwykle istotne jest ich wzmocnienie i wspieranie wcielania ich w życie.
EnglishI think that in this light we should consolidate this debate with a House vote.
Myślę, że w świetle powyższego, powinniśmy ugruntować rezultaty tej debaty w głosowaniu w tej Izbie.
EnglishWe do wish, however, to consolidate the European ideal and to further the cause of integration.
Chcemy jednak konsolidacji europejskiego ideału i działań na rzecz dalszej integracji.
EnglishThis is the position that we need to strengthen and help to consolidate.
Jest to pozycja, którą musimy wzmocnić i wesprzeć jej umocnienie.
EnglishThe major lines of the new cycle must preserve the stability needed to consolidate results.
Główne wytyczne nowego cyklu muszą zachować stabilność konieczną do skonsolidowania wyników.
EnglishThen we shall need the corresponding legislative initiatives to consolidate the process.
Następnie będziemy potrzebowali odpowiednich inicjatyw ustawodawczych, aby skonsolidować cały proces.
EnglishIt is in these countries too that we must try to consolidate our framework of principles and values.
W tych krajach także musimy wzmacniać nasz program wartości i zasad.
EnglishThe Slovenian Presidency wishes to help to consolidate and complete the single market.
Prezydencja słoweńska chce przyczynić się do konsolidacji i zakończenia procesu tworzenia jednolitego rynku.
EnglishWe need to consolidate this system that has been shown to work.
Musimy skonsolidować ten system, który okazał się skuteczny.
EnglishThere is a growing emphasis on the need to establish and consolidate a shared European culture and identity.
Wzrasta zainteresowanie budową i konsolidacją wspólnej europejskiej kultury i tożsamości.
EnglishAll countries should take advantage of the current economic recovery to consolidate fiscal balances.
Wszystkie kraje powinny wykorzystać aktualne ożywienie gospodarcze, by skonsolidować salda budżetowe.
EnglishIt goes without saying that we must consolidate our budgets.
Nie ma wątpliwości, że musimy skonsolidować nasze budżety.
EnglishI think there is a need to consolidate the financial situation and to devise measures to promote growth.
Dostrzegam bowiem potrzebę konsolidacji sytuacji finansowej i opracowania środków promujących wzrost.
Englishconsolidate and support democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law;
umacniania i wspierania demokracji, państwa prawnego, praw człowieka i zasad prawa międzynarodowego,