EN complainant
volume_up
{substantiv}

1. juridik

complainant (även: plaintiff, applicant, claimant)
volume_up
powód {mask.}

Synonymer (engelska) till "complainant":

complainant
English

Användningsexempel för "complainant" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishDuring 2006, 64 cases were settled by the institution concerned to the satisfaction of the complainant.
W ciągu 2006 r. zainteresowane instytucje rozpatrzyły 64 sprawy ku satysfakcji skarżących.
EnglishIn the complainant's view, this resulted in a considerable risk for both staff and patients.
Zdaniem składającego skargę naraziło to zarówno personel, jak i pacjentów na poważne niebezpieczeństwo.
EnglishWhen possible, I transfer cases directly or give suitable advice to the complainant.
Gdy jest to możliwe, przekazuję skargi do rozpatrzenia bezpośrednio lub udzielam zgłaszającemu odpowiedniej porady.
EnglishOne hundred and twenty-nine cases were settled by the institution concerned to the satisfaction of the complainant.
129 spraw zostało rozstrzygniętych przez zainteresowaną instytucję na korzyść zgłaszającego.
EnglishWe wrote and we informed the complainant why the European Ombudsman could not deal with the complaint.
Informowaliśmy skarżącego na piśmie, dlaczego Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zająć się jego sprawą.
EnglishIn 13% of the cases the only appropriate advice would have been to contact a lawyer, but the complainant had already done so.
W 13% przypadków można było jedynie zalecić kontakt z prawnikiem, ale skarżący już to uczynił.
EnglishIn some cases, a friendly solution may be found if the institution offers redress to the complainant.
W niektórych przypadkach istnieje możliwość znalezienia rozwiązania polubownego, o ile dana instytucja umożliwia skarżącemu dochodzenie praw.
EnglishI believe it is of central importance that the 2002 communication should be revised, particularly in relation to the rights of the complainant.
Uważam, że należy koniecznie dokonać przeglądu komunikatu z 2002 roku, szczególnie pod względem praw skarżących.
EnglishFor example, some websites allow the company in question to post a reply addressing the complainant's issues.
Na przykład niektóre witryny umożliwiają firmom, o których wyrażono niepochlebną opinię, publikowanie odpowiedzi na zarzuty niezadowolonych klientów.
EnglishIn some cases, this can be achieved by the institution or body concerned by offering compensation to the complainant.
W niektórych przypadkach zawarcie ugody uzależnione jest od złożenia zgłaszającemu oferty wynagrodzenia szkody przez daną instytucję lub organ.
EnglishSuch a finding is not always negative for the complainant, who at least has the benefit of a full explanation from the institution concerned.
Takie stwierdzenie nie zawsze jest negatywne dla skarżącego, który przynajmniej otrzymuje z korzyścią dla siebie pełne wyjaśnienie od danej instytucji.
EnglishMany of my inquiries result in a win-win outcome that satisfies both the complainant and the institution complained against.
Wiele prowadzonych przeze mnie dochodzeń przynosi rezultat satysfakcjonujący zarówno skarżącego, jak i instytucję, przeciwko której wnoszona jest skarga - nie ma tu przegranych.
EnglishMany of my inquiries result in a positive sum outcome that satisfies both the complainant and the institution complained against.
Wiele ze wszczętych przeze mnie postępowań kończy się pozytywnym wynikiem, który satysfakcjonuje zarówno zgłaszającego skargę, jak i instytucję, przeciwko której skargę zgłoszono.
EnglishOne year later, in 2005, the complainant again had to turn to the Ombudsman to the effect that the Commission was ignoring the Ombudsman's earlier findings.
Rok później, w 2005 r., składający skargę ponownie zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ Komisja ignorowała wcześniejsze ustalenia Rzecznika.
EnglishIn this particular instance, the complainant was effectively ignored and the Ombudsman's verdict was that this constituted maladministration.
W tym konkretnym przypadku składający skargę został skutecznie zignorowany, a werdykt Rzecznika Praw Obywatelskich potwierdził, że stanowiło to przykład niewłaściwego administrowania.
EnglishThe complainant's lawyer in Sweden has reportedly stated that the ladies themselves cannot tell if the acts in question constituted rapes, because they are not lawyers.
Prawnik oskarżonego w Szwecji miał podobno oświadczyć, że kobiety, których sprawa dotyczy, same nie wiedzą, czy doszło do gwałtu, bo nie mają wiedzy prawniczej.
EnglishIn almost 80% of all cases registered, help was provided to the complainant by opening an inquiry, transferring the complaint to a competent body or giving advice.
Niemal w 80 % odnotowanych przypadków składający skargę uzyskali pomoc w postaci wszczęcia postępowania, przekazania skargi do właściwego organu lub udzielenia porady.
EnglishThen, in 2004, it informed the complainant that it had adopted new proposals to amend the original Directive, and it would examine the complaint in the light of those proposals.
Następnie w 2004 r. Komisja poinformowała składającego skargę, że przyjęła nowe wnioski mające na celu zmianę pierwotnej dyrektywy oraz że rozpatrzy skargę w świetle tych wniosków.
EnglishThis body may be my own department, the Committee on Petitions, the national ombudsman's department in the complainant's Member State of origin, or the cross-border online network, SOLVIT.
Organem tym może być mój własny urząd, Komisja Petycji, krajowy urząd rzecznika praw obywatelskich w państwie osoby składającej skargę lub transgraniczny system online, SOLVIT.