"chamber" - Polsk översättning

EN

"chamber" på polska

volume_up
chamber {substantiv}

EN chamber
volume_up
{substantiv}

chamber (även: peace, room)
volume_up
pokój {mask.}
And Bath-sheba went in unto the king into the chamber: and the king was very old; and Abishag the Shunammite was ministering unto the king.
A tak weszła Betsaba do króla na pokój; a król się już był bardzo zstarzał, a Abisag Sunamitka posługowała królowi.
And Amnon said unto Tamar, Bring the food into the chamber, that I may eat from thy hand.
Tedy rzekł Amnon do Tamary: Przynieś sama tę potrawę do pokoju, abym jadł z ręki twej.
And Tamar took the cakes which she had made, and brought them into the chamber to Amnon her brother.
A tak wziąwszy Tamara placki, które nagotowała, przyniosła je przed Amnona, brata swego, do pokoju.
chamber (även: cell, loculus, cubby-hole)
In the thickness of the wall of the court toward the east, before the separate place, and before the building, there were chambers.
Na szerokości ogrodzenia onej sieni ku wschodowi przed piętrem i przed budowaniem były komórki.
Now the upper chambers were shorter; for the galleries took away from these, more than from the lower and the middlemost, in the building.
A komórki najwyższe były ciaśniejsze, przeto, że ganki były szersze niż one, niżeli spodnie i średnie budowania.
It causes fluid to flow from the cells that line our intestine into the lumen, the internal chamber of our intestine, and then that fluid goes the only way it can, which is out the other end.
Powoduje ona wydzielanie płynów przez komórki ścian jelit do światła, czyli przestrzeni wewnątrz, które potem wypływają jedyną możliwą drogą, czyli tylnymi drzwiami.
chamber (även: cell, room)
volume_up
izba {fem.}
Nonetheless, this Chamber always votes in favour of the common agricultural policy.
Niemniej jednak ta Izba zawsze głosuje za wspólną polityką rolną.
Outside this Chamber, equality means the right of people to be treated the same.
Poza tą Izbą równość oznacza prawo obywateli do tego, aby byli traktowani w jednakowy sposób.
They do not use the Lords as a revising chamber, paragraph by paragraph.
Izba Lordów nie musi ich weryfikować ustęp po ustępie.
chamber (även: closet, compartment)
volume_up
komora {fem.}
The second chamber contains a sterile solvent for reconstitution.
Druga komora zawiera jałowy rozpuszczalnik do sporządzania roztworu.
Now we're moving up into what we call the mixing chamber.
Teraz przenosimy się do miejsca zwanego komorą mieszania.
The first chamber contains 1.61 mg parathyroid hormone.
Pierwsza komora zawiera 1, 61 mg parathormonu.
chamber (även: palatial room)

Synonymer (engelska) till "chamber":

chamber

Användningsexempel för "chamber" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
Tragedia w Turynie także porusza inną kwestię, jaką należy rozważyć w tej Izbie.
EnglishThey are in Strasbourg, but they are not in the Chamber where they should be.
Są w Strasburgu, ale nie ma ich w tej Izbie, czyli w miejscu, gdzie być powinni.
EnglishI should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
W tym wielonarodowym Parlamencie pragnę jednak uczynić jedną patriotyczną wzmiankę.
EnglishAdditional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.
Blistry z dawką jednostkową wolno stosować jedynie z inhalatorem insulinowym. cz
EnglishAdditional insulin inhaler, insulin release units and chamber packages are available.
e torebki), 1 inhalator insulinowy, 1 dodatkową komorę oraz 2 dodatkowych głowic
EnglishAnd she claimed to be the general manager of Red Cross at the Chamber of Commerce.
Twierdziła, że jest dyrektorem naczelnym Czerwonego Krzyża w Izbie Handlowej.
EnglishThe results are modest, as modest as is the attendance in this Chamber tonight.
Wyniki są nader skromne, tak skromne jak dzisiejsza frekwencja w tej Izbie.
English(DE) Mr President, it is a letter addressed to you personally, not to the Chamber.
(DE) Panie przewodniczący! Adresatem tego pisma jest Pan osobiście, a nie Parlament.
English. - Mr President, allow me to present the Chamber with a few facts.
autorka. - Panie przewodniczący, pozwoli pan, że przedstawię izbie kilka faktów.
EnglishGenerally speaking, I support you, but please do not demonstrate in the Chamber.
Mówiąc ogólnie, popieram państwa stanowisko, ale proszę o niedemonstrowanie go w Izbie.
EnglishThose both on the right and on the left in this Chamber share common values.
Ci, którzy reprezentują lewicę i prawicę w tym Parlamencie wyznają te same wartości.
EnglishHowever, in this Chamber, we must also say something very clearly to ourselves.
Ale musimy sobie też w tej Izbie powiedzieć jedną rzecz bardzo wyraźnie.
EnglishI will not be selling out my principles as some in this Chamber are willing to do.
Nie sprzedam swoich zasad tak, jak zamierzają to zrobić niektórzy posłowie na tej sali.
EnglishThank goodness he is still in the Chamber and therefore I can give him an answer.
Na szczęście wciąż jest on obecny w Izbie i mogę udzielić mu odpowiedzi.
EnglishThe contents of the dual-chamber cartridge is mixed in the Preotact pen.
Zawartość wkładu dwukomorowego ulega zmieszaniu we wstrzykiwaczu Preotact pen.
EnglishI hope that there is no one in this Chamber who hates what he has implied about us.
Mam nadzieję, że nikt z tu obecnych nie znienawidził go za to, co insynuował wobec nas.
EnglishMr President, I think all of us in this Chamber are concerned about media pluralism.
Panie przewodniczący! Sądzę, że wszyscy w tej Izbie troszczymy się o pluralizm mediów.
English(FR) Madam President, I would like to welcome Mrs Hedegaard to our Chamber.
(FR) Pani przewodnicząca! Chciałabym powitać panią komisarz Hedegaard w naszej Izbie.
EnglishThis Chamber may be sovereign but it must, nonetheless, follow its own rules.
Parlament może być suwerenny, lecz musi przestrzegać własnego Regulaminu.
Englishtwo-chamber cartridge contains 60,000 IU epoetin beta in the lyophilisate.
dwukomorowy wkład zawiera 60 000 j. m. epoetyny beta w postaci liofilizatu.