EN cause
volume_up
{substantiv}

cause (även: account, reason, sake, score)
volume_up
powód {mask.}
The reduction in fish stocks is currently a major cause for concern.
Zmniejszenie zasobów ryb to obecnie główny powód do niepokoju.
There is also cause for concern regarding toys designed for children under the age of three.
Istnieje również powód do obaw co do zabawek przeznaczonych dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Should not Muslims also be lauded when there is cause to do so?
Czy nie należy chwalić również muzułmanów, jeżeli jest ku temu powód?
cause (även: causa, motive, reason)
The root cause of this crisis is an inadequately regulated financial system.
Głęboką przyczyną tego kryzysu jest niewystarczająco regulowany system finansowy.
This is the most common cause of an incomplete response to an erythropoietin therapy.
Jest to najczęstsza przyczyna niepełnej odpowiedzi na leczenie erytropoetyną.
Peripheral neuropathy was the cause of paclitaxel discontinuation in a few cases.
W kilku przypadkach neuropatia obwodowa była przyczyną odstawienia leczenia paklitakselem.
cause (även: motive, reason, motif)
volume_up
motyw {mask.}
Jaki jest twój motyw?
However, this discussion clearly demonstrates that the causes for concern and the motives for the struggle have not gone away.
Przedmiotowa dyskusja jednak dowodzi, że nie wyeliminowano przyczyn niepokoju i motywów do walki.
However, what are the causes of tax evasion and what are the motives of those who resort to tax fraud?
Jakie są jednak przyczyny uchylania się od zobowiązań podatkowych i jakie są motywy działania podmiotów, które uciekają się do oszustw podatkowych?

Användningsexempel för "cause" på polska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
Niemniej jednak nie ma najmniejszego powodu do źle trafionej histerii na tę skalę.
EnglishMr Osman champions the cause of dialogue and justice against violence and tyranny.
Pan Osman broni dialogu i sprawiedliwości, a przeciwstawia się przemocy i tyranii.
EnglishThe virus has been first inactivated (killed) so that it does not cause any disease.
Wirus został uprzednio poddany inaktywacji (zabity), tak że nie wywołuje choroby.
EnglishIf not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
Jeżeli nie, będzie to znów zmarnowany czas, prowadzący do jeszcze większych szkód.
EnglishWeddings cause a release of oxytocin, but they do so in a very particular way.
Śluby powodują wydzielanie się oksytocyny, ale działa to w szczególny sposób.
English(EL) Madam President, the Commissioner's final comment gives me some cause for hope.
(EL) Pani Przewodnicząca! Ostatnia uwaga pana komisarza daje mi pewne nadzieje.
EnglishI do find it rather unfair of people to tarnish our image without good cause.
Uważam, że takie szarganie naszego wizerunku bez uzasadnienia jest niezbyt uczciwe.
EnglishThe muscle spasms can be strong enough to cause bone fractures of the spine.
Skurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą ia do złamania kości kręgosłupa. len
EnglishThank you, Mr Titley, for the 20 years you have dedicated to the European cause.
Panie pośle Titley! Dziękuję za 20 lat poświęconych sprawie europejskiej.
EnglishLadies and gentlemen, please remain loyal to this cause in the coming period as well.
Panie i panowie! Pozostańmy wierni tej sprawie również w nadchodzącym okresie.
EnglishAsthma attacks cause sudden breathing difficulties that can even last for hours.
Ataki astmy wywołują nagłe problemy z oddychaniem, które mogą trwać nawet kilka godzin.
EnglishDo you know that driving accidents are the number one cause of death for young people?
A prawie wszystkie są z winy człowieka, nie maszyny a maszyny mogą im zapobiec.
EnglishIt was watered down so much that it would have done more harm to the cause than good.
Została ona tak bardzo rozwodniona, że spowodowałaby więcej złego niż dobrego.
EnglishThere is cause for alarm at the way in which the fledgling Balkan state is developing.
Sposób, w jaki rozwija się to nowopowstałe na Bałkanach państwo budzi niepokój.
EnglishInfection with O. rhinotracheale can cause respiratory diseases and death.
Zakażenie O. rhinotracheale może wywoływać choroby układu oddechowego i śmierć.
EnglishAvailable data suggest that Trudexa does not worsen or cause strictures. t uc
Dostępne dane wskazują, że produkt Trudexa nie pogarsza zwężeń, ani ich nie powoduje.
EnglishVFEND may cause blurring of vision or uncomfortable sensitivity to light.
Vfend może wywoływać zaburzenia widzenia oraz nieprawidłową reakcję na światło.
EnglishThe muscle spasms can be strong enough to cause bone fractures of the spine.
Skurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą do złamania kości kręgosłupa.
EnglishLike all medicines, Nespo may cause side effects, although not everybody gets them. ro
U pacjentów stosujących Nespo zaobserwowano następujące działania niepożądane:
EnglishThe other eight patients were treated for hyperammonaemia of another cause.
Pozostałych ośmiu pacjentów leczono z powodu hiperamonemii z innych przyczyn.